Toàn văn Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội

Ngày 23/5/2018, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội. Tạp chí BHXH trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết.

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam