Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
LoadFromCatche:0
PortalHeader
PortalNav
PortalView

Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Shared facebook
Thứ Năm, ngày 09/11/2023 13:17

Ngày 9/11, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Lễ Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống (7/11/1948-7/11/2023). Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Phát huy vai trò tham mưu chiến lược

Sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công năm 1945, tại Chiến khu Việt Bắc, các cơ quan Trung ương ở phân tán, xa nhau, nên việc sinh hoạt của chi bộ không thuận lợi. Hội nghị toàn thể Chi bộ các cơ quan Trung ương diễn ra ngày 1/11/1948 đã đề nghị thành lập Liên chi Cơ quan Trung ương để tiện cho việc sinh hoạt đảng. Ngày 7/11/1948, Ban Thường vụ Trung ương Cứu quốc Hội đã ban hành Chỉ thị số 35-CT.TW về việc thành lập Liên chi cơ quan Trung ương.

Qua các thời kỳ của cách mạng, để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ và đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã trải qua 5 lần tách, nhập, hợp nhất, sắp xếp, tổ chức lại có quy mô lớn và số lượng đảng viên đông, phân bố rộng khắp ở cả trong và ngoài nước.

Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại Lễ Kỷ niệm

Đến nay, Đảng bộ Khối có 61 đảng bộ trực thuộc, trong đó 34 đảng bộ cấp trên cơ sở, 27 đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối, 526 đảng bộ cơ sở, 502 chi bộ cơ sở, 83 đảng bộ bộ phận, 5.623 chi bộ trực thuộc với 78.617 đảng viên.

Với những thành tích và đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ Khối đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất, hai lần được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất và nhiều phần thưởng cao quý khác. Nhiều tập thể và cá nhân cán bộ, đảng viên đã vinh dự được tặng những phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước.

Xuất phát từ thực tế lịch sử có ý nghĩa chính trị to lớn nói trên, ngày 12/9/2016, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Quyết định số 40 công nhận ngày 07/11/1948 là Ngày Truyền thống của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Thể, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trương ương nhấn mạnh: chặng đường 75 năm xây dựng và phát triển, bên cạnh những yếu tố thuận lợi, Đảng bộ cũng gặp không ít những khó khăn, thách thức yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên phải đoàn kết, thống nhất cùng vượt qua khó khăn, thách thức, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trương ương Nguyễn Văn Thể đọc Diễn văn kỷ niệm

Bí thư Đảng ủy Khối cho rằng, trong giai đoạn hiện nay, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp và nhiều thách thức, khó lường; Đảng bộ Khối cần tiếp tục phát huy vai trò là đảng bộ trong các cơ quan tham mưu chiến lược để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ, cán bộ, đảng viên thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội XIII của Đảng và Đại hội XIII của Đảng bộ Khối đã đề ra.

Theo đó, cần tiếp tục triển khai toàn diện, đồng bộ các mặt công tác xây dựng Đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò lãnh đạo, hạt nhân chính trị của tổ chức đảng, trước hết tập trung làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; tập trung nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân.

Lãnh đạo cán bộ, đảng viên tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị. Phát huy tinh thần trách nhiệm và tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất các chủ trương, chính sách hợp lòng dân, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Kiên quyết, kiên trì thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống trong sáng, năng lực công tác tốt, thật sự liêm chính và vì dân.

Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát. Tăng cường kiểm tra dấu hiệu vi phạm, nhất là trong những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; kiên quyết xử lý, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái.

Góp phần quan trọng cho các mục tiêu phát triển đất nước

Dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ Kỷ niệm, bà Trưởng Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cũng nhấn mạnh: Lịch sử 75 năm qua của Đảng bộ Khối cơ quan Trung ương khẳng định việc thành lập Liên chi cơ quan Trung ương là chủ trương đúng đắn, quan trọng, rất cần thiết của Trung ương Đảng và Bác Hồ để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng.

Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm

Hiện nay, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương là đảng bộ lớn, nơi tập trung đảng bộ của các cơ quan tham mưu chiến lược của Trung ương với đội ngũ cán bộ, đảng viên trình độ cao, kinh nghiệm dày dặn, có quá trình công tác, nhiều đảng viên là chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

“Kết quả hoạt động của Đảng bộ Khối sẽ góp phần quan trọng trong quyết định chủ trương, đường lối chiến lược của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đưa đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đáp ứng yêu cầu của giai đoạn mới”, bà Trương Thị Mai đánh giá.

Cũng theo Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, phát huy truyền thống 75 năm qua, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cần tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cấp ủy, từng đảng bộ, chi bộ, từng cán bộ, đảng viên. Chú trọng triển khai nghiêm, gương mẫu, có hiệu quả các văn bản, nghị quyết quan trọng của Đảng.

Tiếp tục triển khai đồng bộ, toàn diện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với Nghị quyết đại hội các đảng bộ. Quá trình đó phải đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng; quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với vị trí, vai trò là tổ chức đảng của các cơ quan đầu não của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị ở Trung ương.

“Đảng viên của Đảng bộ Khối phải là đảng viên chấp hành tốt nhất chủ trương, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không để xảy ra vi phạm, ảnh hưởng đến niềm tin của Nhân dân đối với cơ quan Trung ương. Đồng thời, Đảng bộ Khối phải có tỷ lệ đảng viên cao để bảo đảm nhiệm vụ chính trị”, bà Trương Thị Mai phát biểu.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tin tưởng rằng, với truyền thống vẻ vang đã xây dựng trong 75 năm qua, Đảng bộ Khối cơ quan Trung ương sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, mẫu mực, góp phần quan trọng cho các mục tiêu phát triển đất nước, cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với các thế hệ đi trước, kỳ vọng của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Minh ĐứcPortalCatRight

Nâng cao chất lượng truyền thông chính sách BHXH, BHYT trên các kênh sóng của VTV

BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành tháng 11/2023

Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi): Bước thay đổi căn bản, có tính chất cách mạng về chính sách BHXH

Quốc hội nghe Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Xã hội về Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho bà con đồng bào Cadong

BHXH Việt Nam đối thoại với các doanh nghiệp FDI Nhật Bản khu vực phía Bắc năm 2023

BHXH Việt Nam đồng hành cùng doanh nghiệp FDI Nhật Bản

BHXH tỉnh Cà Mau tập cần trung thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm

Nỗ lực đảm bảo an sinh cho người dân Thủ đô

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam làm việc tại BHXH tỉnh Phú Thọ

Nhận diện và đưa ra kịch bản điều hành phù hợp với thực tế

Không gian xanh an sinh: Mang chính sách BHXH, BHYT đến với người dân

BHXH Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức Hội thảo Sửa đổi, bổ sung Luật BHXH

Bắc Ninh trở thành “điểm sáng” trong hỗ trợ người dân tham gia BHXH, BHYT

Hà Nội: Nhiều "điểm sáng" trong phát triển BHYT HSSV

Toàn ngành BHXH Việt Nam đảm bảo tốt quyền lợi BHXH, BHYT cho người tham gia

Tiềm năng mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

Tạo động lực mới phát triển BHXH tự nguyện

Xây dựng Dự án Luật BHXH (sửa đổi) đã cầu thị, đồng thuận, thống nhất cao

Tiếp tục nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác tổ chức cán bộ

Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH: Hơn 3,3 triệu người hưởng theo mức mới

Quyết liệt thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong những tháng cuối năm 2023

Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh Hà Nam triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Quỹ BHYT chi trả tiền tỷ cho bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo

Hà Nam vào cuộc xác minh hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHYT do báo chí phản ánh

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh kiểm tra công tác phục vụ người dân, thực hiện chức năng tra cứu thông tin đóng BHXH tự nguyện, BHYT

Tăng cường kiểm tra, giám sát, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu

Nâng cao chất lượng giám định để đảm bảo quỹ BHYT sử dụng hiệu quả

Chung tay bảo vệ quyền lợi người lao động

Dấu ấn tuổi trẻ BHXH Việt Nam với Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2023

PortalCatRight

BHXH tự nguyện ngày càng khẳng định được vai trò của mình

Vun đắp quan hệ Việt Nam- Nhật Bản lên tầm cao mới

Thu hút DN FDI đầu tư phát triển bền vững và lâu dài

Cả hệ thống chính trị vào cuộc- Vì sự bền vững trụ cột an sinh (Bài cuối)

Cả hệ thống chính trị vào cuộc- Vì sự bền vững trụ cột an sinh (Bài 2)

Cả hệ thống chính trị vào cuộc- Vì sự bền vững trụ cột an sinh (Bài 1)

Phát triển BHXH tự nguyện tại Bắc Giang: Đột phá mạnh mẽ từ một chỉ thị

Ấn tượng mô hình “1 sổ + 1 sổ” ở xã Tân Hải

Thực hiện Đề án 06 và dấu ấn ngành BHXH Việt Nam

Đột phá trong thực hiện Đề án 06, nâng tầm phục vụ người dân và DN

Sửa đổi Luật BHXH nhằm bảo vệ tốt hơn quyền lợi của NLĐ

Phát huy vai trò cấp ủy, chính quyền địa phương

Độc đáo không gian an sinh giữa lòng Thủ đô

Chính sách BHYT HSSV: Góp phần giáo dục toàn diện

BHYT giúp viết tiếp ước mơ đến trường

Hiệu ứng từ phong trào “thi đua nước rút” ở Kiên Giang

Bộ GD-ĐT và BHXH Việt Nam: Tăng cường phối hợp phát triển BHYT HSSV

BHYT HSSV góp phần thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân

BHYT toàn dân góp phần giữ vững an sinh

Bệnh nhân cần BHYT như “cây cần nhựa sống”

Kỳ vọng từ những “cánh tay nối dài”

“Ngôi nhà tiết kiệm” phát triển mạnh

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Nga: Luôn tận tâm với sự nghiệp trồng người

Điều diệu kỳ từ tấm thẻ BHYT

Có lương hưu, cuộc sống an nhiên

Lắng nghe ý kiến, việc gì tốt cho người dân thì phải làm

“Bộ tứ” ở Đồng Tháp: Mô hình hay cần nhân rộng

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

PortalCatRight

Nghị định 75/2023/NĐ-CP: Tăng quyền lợi thụ hưởng chính sách BHYT

Mô hình truyền thông phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi): Bổ sung 5 nhóm lao động tham gia BHXH bắt buộc

Nâng cấp, hoàn thiện các tiện ích của ứng dụng VssID-BHXH số

Hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT

Bổ sung thêm đối tượng được hưởng BHYT 100% và 95%

11 nội dung lớn trong Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Hợp tác an sinh xã hội Việt Nam- Nhật Bản: Đồng hành và phát triển

Đảm bảo quyền lợi về thuốc BHYT

Điểm sáng BHYT HSSV

Cải cách thủ tục hành chính: Nỗ lực vì Nhân dân

Ngành BHXH Việt Nam: Chuyển đổi số toàn diện

Ngành BHXH Việt Nam: Dấu ấn triển khai Đề án 06-CP

Dấu ấn nổi bật trong thực hiện BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2022

Liên thông đăng ký khai sinh, thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi

Hướng dẫn đóng, nộp BHXH tự nguyện trực tuyến

Chế độ hưu trí cho NLĐ

Cách lấy lại mật khẩu VssID

Thúc đẩy chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt

Trách nhiệm thực hiện BHXH, BHYT của công chức Văn hóa-Xã hội cấp xã

Hiệu quả triển khai chính sách BH thất nghiệp

Xây dựng ngành BHXH Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới Chính phủ số

Phát triển BHYT hộ gia đình giai đoạn 2015-2022

Bước đột phá phát triển BHXH tự nguyện giai đoạn 2016-2022

Mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

Tra cứu thông tin đóng BHXH, BHYT trực tuyến

Dấu ấn thực hiện Luật BHYT

BHXH Việt Nam tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến

Lợi ích từ ứng dụng công nghệ xác thực sinh trắc trong BHXH, BHYT

Chuyển đổi số ngành BHXH Việt Nam: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

BHXH Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2023 - 2026

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan: Chưa có quy định về việc thanh toán trực tiếp cho bệnh nhân khi ra ngoài mua thuốc

Trình Quốc hội sửa đổi các Luật để quyết vấn đề thuốc, VTYT, BHYT một cách căn cơ nhất

Ưu tiên xếp lương cho giáo viên cao nhất trong khối hành chính sự nghiệp

Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Quốc hội tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn

Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Hoàn thành xong danh mục vị trí việc làm cho cải cách tiền lương

Hải Dương: Giám sát để nâng cao chất lượng KCB BHYT từ tuyến y tế cơ sở

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện gói hỗ trợ phục hồi kinh tế- xã hội

Nghị định 75/2023/NĐ-CP: Tăng quyền lợi thụ hưởng chính sách BHYT

Agribank tiếp tục điều chỉnh giảm lãi suất hỗ trợ khách hàng phục hồi sau dịch Covid-19

Podcast tổng hợp tuần 2 tháng 11/2023

Hưng Yên đẩy mạnh truyền thông chính sách BHXH, BHYT

Nâng cao chất lượng truyền thông chính sách BHXH, BHYT trên các kênh sóng của VTV

Lại xuất hiện đối tượng lừa đảo khi người dân lấy lại mật khẩu VssID

Đôn đốc đơn vị SDLĐ đảm bảo chế độ BHXH cho công nhân mắc bụi phổi silic

BHXH tỉnh Hà Nam ký Quy chế phối hợp với Tỉnh đoàn và LĐLĐ tỉnh

Sắp diễn ra Ngày hội Thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt-Lào

Tuyển Việt Nam tập trung: Mục tiêu điểm số và bài toán ghi bàn

Tuyển Việt Nam sang Philippines: Cuộc vui bắt đầu

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter
Phần mềm CMS liên hệ 0903234444