Triển khai đồng bộ các giải pháp, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2023
LoadFromCatche:0
PortalHeader
PortalNav
PortalView

Triển khai đồng bộ các giải pháp, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2023

Shared facebook
Thứ Năm, ngày 12/10/2023 15:54

Chiều ngày 12/10/2023, Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị Đánh giá công tác 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023. Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh chủ trì Hội nghị, cùng sự tham dự của ông Lê Chí Hướng- Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Phó Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Theo báo cáo của Đảng ủy CQ BHXH Việt Nam, trong 9 tháng vừa qua, các nhiệm vụ công tác Đảng đã được triển khai hiệu quả. Theo đó, Đảng ủy đã chỉ đạo kịp thời tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết quan trọng của Đảng, như: Kết luận số 54-KL/TW về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 3/10/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định số 96-QĐ/TW ngày 2/2/2023 của Bộ Chính trị về lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị; Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của BCH Trung ương về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; Nghị quyết số 15-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối về tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; Quy định số 964-QĐ/ĐUK về phân cấp quản lý cán bộ tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, NLĐ trong toàn Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam.

Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Thực hiện tốt việc rà soát, quy hoạch bổ sung cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc; kịp thời xây dựng và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng. Nghiêm túc triển khai Kế hoạch Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2023; kịp thời sơ kết, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng kịp thời chỉ đạo các đơn vị trực thuộc cũng như toàn Ngành thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ chính trị mà Chính phủ giao; triển khai chương trình, kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2023 theo hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương.

BTV Đảng ủy phối hợp chặt chẽ cũng Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam lãnh đạo, chỉ đạo việc phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trong việc tham gia xây dựng, sửa đổi các dự luật quan trọng liên quan trực tiếp đến việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT. Triển khai có hiệu quả Đề án 06 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Lãnh đạo, chỉ đạo Công đoàn cơ quan BHXH Việt Nam tổ chức Đại hội các công đoàn trực thuộc và Đại hội đại biểu công đoàn cơ quan khóa VII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Ban Chỉ đạo 35 BHXH Việt Nam thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình dư luận xã hội về những vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên và người lao động quan tâm; tăng cường hoạt động có hiệu quả đội ngũ cộng tác viên dư luận; kịp thời ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu, độc trên Internet, mạng xã hội. Tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Toàn cảnh Hội nghị

Kịp thời chỉ đạo cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc triển khai thực hiện Hướng dẫn số 99-HD/BTGTW ngày 20/3/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc thực hiện Quy định số 85-QĐ/TW ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã dành thời gian đánh giá về kết quả thực hiện Kết luận số 100-KL/TW ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư về việc Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội. Đảng ủy cơ quan đã kịp thời phổ biến quán triệt, triển khai Kết luận số 100-KL/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 167-HD/BTG của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tới toàn thể cán bộ, đảng viên. Sau 10 năm triển khai thực hiện, nhận thức của cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc về công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội đã được nâng lên rõ rệt, qua đó nâng cao hiệu quả công tác điều tra, nắm bắt dư luận xã hội của cấp ủy các cấp, góp phần hiệu quả đưa đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đi vào cuộc sống.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh đề nghị các đồng chí Ủy viên BCH, Bí thư các tổ chức đảng trực thuộc, các tổ chức đoàn thể cần tập trung cao độ, phát huy vai trò, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; khẩn trương thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, quyết tâm thực hiện thắng lợi, toàn diện các nhiệm vụ được giao năm 2023.

Theo đó, Bí thư Đảng ủy chỉ đạo tiếp tục triển khai kịp thời công tác tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, trong đó chú trọng tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết của BCH Trung ương Đảng khóa XIII và Nghị quyết của BCH Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XIII; tuyên truyền, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm theo Kế hoạch số 95-KH/ĐUK ngày 17/01/2023 về tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống Đảng bộ Khối (07/11/1948-07/11/2023).

Tiếp tục chỉ đạo triển khai Kế hoạch Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023, với nội dung Chuyên đề Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Nghiêm túc thực hiện Quy định số 58-QĐ/TW ngày 8/2/2022 của Bộ Chính trị về “một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”; chú trọng công tác xem xét, kết luận tiêu chuẩn chính trị cán bộ, đảng viên phục vụ công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại lãnh đạo, quản lý các cấp trong cơ quan, đơn vị theo hướng dẫn tại Công văn số 409-CV/ĐU của Đảng ủy cơ quan và tăng cường biện pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng và đảng viên, kịp thời phát hiện, kiểm tra và xử lý đối với tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đảng viên theo chương trình, kế hoạch năm.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo 35 BHXH Việt Nam; kịp thời nắm bắt thông tin, tình hình dư luận xã hội, tăng cường hiệu quả của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội trong toàn Đảng bộ, triển khai nghiêm túc Quy định số 58-QĐ/TW, ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị quy định một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, Quy định 69-QĐ/TW ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

Bí thư Đảng ủy cũng chỉ đạo các ban tham mưu giúp việc tập trung rà soát các nội dung chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ năm 2023 để tham mưu, giúp BTV Đảng ủy, BCH Đảng bộ triển khai có hiệu quả theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Tăng cường theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn các tổ chức đảng trực thuộc triển khai các nhiệm vụ công tác đảm bảo hiệu quả, thiết thực; chủ động nắm bắt tình hình, những vấn đề nổi cộm trong toàn Đảng bộ để tham mưu BTV Đảng ủy, BCH Đảng bộ kịp thời xử lý, giải quyết; đảm bảo việc sơ kết, tổng kết và báo cáo cấp ủy cấp trên theo đúng hướng dẫn, yêu cầu.

“Để hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ đã đề ra năm 2023, cần tiếp tục phát huy thành tích đạt được; nêu cao tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, đổi mới tư duy, phong cách, lề lối làm việc để cùng với toàn Đảng bộ cơ quan nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Ngành BHXH Việt Nam”, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh chỉ đạo.

Tại Hội nghị, các đồng chí đảng viên thuộc Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam có thành tích đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển sự nghiệp tuyên giáo của Đảng đã vinh dự được trao Kỷ niệm chương của Ban Tuyên giáo Trung ương, gồm: Đồng chí Đào Việt Ánh- Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương- Giám đốc Trung tâm Truyền thông; đồng chí Nguyễn Hải Hồng- Tổng Biên tập Tạp chí BHXH; đồng chí Bùi Đình Cự- Phó Tổng Biên tập Tạp chí BHXH.

Minh ĐứcPortalCatRight

Nỗ lực đảm bảo an sinh cho người dân Thủ đô

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam làm việc tại BHXH tỉnh Phú Thọ

Nhận diện và đưa ra kịch bản điều hành phù hợp với thực tế

Không gian xanh an sinh: Mang chính sách BHXH, BHYT đến với người dân

BHXH Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức Hội thảo Sửa đổi, bổ sung Luật BHXH

Bắc Ninh trở thành “điểm sáng” trong hỗ trợ người dân tham gia BHXH, BHYT

Hà Nội: Nhiều "điểm sáng" trong phát triển BHYT HSSV

Toàn ngành BHXH Việt Nam đảm bảo tốt quyền lợi BHXH, BHYT cho người tham gia

Tiềm năng mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

Tạo động lực mới phát triển BHXH tự nguyện

Xây dựng Dự án Luật BHXH (sửa đổi) đã cầu thị, đồng thuận, thống nhất cao

Tiếp tục nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác tổ chức cán bộ

Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH: Hơn 3,3 triệu người hưởng theo mức mới

Quyết liệt thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong những tháng cuối năm 2023

Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh Hà Nam triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Quỹ BHYT chi trả tiền tỷ cho bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo

Hà Nam vào cuộc xác minh hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHYT do báo chí phản ánh

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh kiểm tra công tác phục vụ người dân, thực hiện chức năng tra cứu thông tin đóng BHXH tự nguyện, BHYT

Tăng cường kiểm tra, giám sát, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu

Nâng cao chất lượng giám định để đảm bảo quỹ BHYT sử dụng hiệu quả

Chung tay bảo vệ quyền lợi người lao động

Dấu ấn tuổi trẻ BHXH Việt Nam với Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2023

Hành trình về “miền đất lửa”

Đề án 06 mang lại những thay đổi lớn trong hoạt động của Ngành BHXH Việt Nam

Công đoàn cơ quan BHXH Việt Nam: Đổi mới, khơi dậy và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ đoàn viên, CCVC

BHXH Việt Nam thực hiện Đề án 06: Nâng chất lượng phục vụ, tăng hiệu quả quản lý

Ngành BHXH Việt Nam: Dốc sức cho nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Chia sẻ kinh nghiệm phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp

Đoàn công tác BHXH Việt Nam làm việc với BHXH 5 tỉnh, thành phía Nam

Ngành BHXH Việt Nam: Nhận diện khó khăn, thách thức, kiên định với mục tiêu kế hoạch năm 2023

PortalCatRight

Phát triển BHXH tự nguyện tại Bắc Giang: Đột phá mạnh mẽ từ một chỉ thị

Cả hệ thống chính trị vào cuộc- Vì sự bền vững trụ cột an sinh (Bài 1)

Ấn tượng mô hình “1 sổ + 1 sổ” ở xã Tân Hải

Thực hiện Đề án 06 và dấu ấn ngành BHXH Việt Nam

Đột phá trong thực hiện Đề án 06, nâng tầm phục vụ người dân và DN

Sửa đổi Luật BHXH nhằm bảo vệ tốt hơn quyền lợi của NLĐ

Phát huy vai trò cấp ủy, chính quyền địa phương

Độc đáo không gian an sinh giữa lòng Thủ đô

Chính sách BHYT HSSV: Góp phần giáo dục toàn diện

BHYT giúp viết tiếp ước mơ đến trường

Hiệu ứng từ phong trào “thi đua nước rút” ở Kiên Giang

Bộ GD-ĐT và BHXH Việt Nam: Tăng cường phối hợp phát triển BHYT HSSV

BHYT HSSV góp phần thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân

BHYT toàn dân góp phần giữ vững an sinh

Bệnh nhân cần BHYT như “cây cần nhựa sống”

Kỳ vọng từ những “cánh tay nối dài”

“Ngôi nhà tiết kiệm” phát triển mạnh

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Nga: Luôn tận tâm với sự nghiệp trồng người

Điều diệu kỳ từ tấm thẻ BHYT

Có lương hưu, cuộc sống an nhiên

Lắng nghe ý kiến, việc gì tốt cho người dân thì phải làm

“Bộ tứ” ở Đồng Tháp: Mô hình hay cần nhân rộng

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Giải pháp chuyển đổi số trong hoạt động giám định BHYT

Những sáng kiến đem BHXH, BHYT đến cho phụ nữ nghèo

Nỗi lo người cao tuổi “2 không”

Vai trò và thực trạng của chế độ trợ cấp thai sản ở Việt Nam

Những điểm mới trong dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

PortalCatRight

Điểm sáng BHYT HSSV

Cải cách thủ tục hành chính: Nỗ lực vì Nhân dân

Ngành BHXH Việt Nam: Chuyển đổi số toàn diện

Ngành BHXH Việt Nam: Dấu ấn triển khai Đề án 06-CP

Dấu ấn nổi bật trong thực hiện BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2022

Liên thông đăng ký khai sinh, thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi

Hướng dẫn đóng, nộp BHXH tự nguyện trực tuyến

Chế độ hưu trí cho NLĐ

Cách lấy lại mật khẩu VssID

Thúc đẩy chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt

Trách nhiệm thực hiện BHXH, BHYT của công chức Văn hóa-Xã hội cấp xã

Hiệu quả triển khai chính sách BH thất nghiệp

Xây dựng ngành BHXH Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới Chính phủ số

Phát triển BHYT hộ gia đình giai đoạn 2015-2022

Bước đột phá phát triển BHXH tự nguyện giai đoạn 2016-2022

Mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

Tra cứu thông tin đóng BHXH, BHYT trực tuyến

Dấu ấn thực hiện Luật BHYT

BHXH Việt Nam tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến

Lợi ích từ ứng dụng công nghệ xác thực sinh trắc trong BHXH, BHYT

Chuyển đổi số ngành BHXH Việt Nam: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân

BHYT HSSV- Những điều cần biết

7 dịch vụ công dành cho cá nhân trên ứng dụng VssID

BHYT chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân

Mức tăng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

Tham gia BHYT để được chia sẻ gánh nặng khi ốm đau, bệnh tật

Mức đóng BHYT hộ gia đình từ ngày 1/7/2023

Ngành BHXH Việt Nam- Kết quả nổi bật trong triển khai Đề án 06 của Chính phủ

BHYT hộ gia đình- Những điều cần biết

Quyền lợi BHXH của người dân luôn được đảm bảo

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

Thực hiện Đề án 06 và dấu ấn ngành BHXH Việt Nam

BHXH Việt Nam: Chuyển đổi số toàn diện, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ

Phát triển BHXH tự nguyện tại Bắc Giang: Đột phá mạnh mẽ từ một chỉ thị

Triển khai đồng bộ các giải pháp, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2023

Tổ chức đợt cao điểm truyền thông về BHXH, BHYT hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Ấn tượng mô hình “1 sổ + 1 sổ” ở xã Tân Hải

Cả hệ thống chính trị vào cuộc- Vì sự bền vững trụ cột an sinh (Bài 1)

“Kích cầu” để thu hút người dân tham gia BHXH

Cấp trên 83,76 triệu thẻ Căn cước công dân gắn chip

Sử dụng bằng chứng đánh giá công nghệ y tế trong xây dựng chính sách trở thành yêu cầu bắt buộc

Tỉnh Quảng Nam chủ động “sân khấu hóa” Nghị quyết của Đảng về chính sách BHXH

Chuyển đổi số để nâng cao chất lượng KCB BHYT

BHXH TP.Hà Nội: Dừng in thẻ BHYT giấy cho người hưởng trợ cấp thất nghiệp từ ngày 15/10/2023

Phấn đấu xứng đáng là “người phụ nữ an sinh xã hội” ngành BHXH Việt Nam

Rút ngắn khoảng cách nghèo đa chiều tại các vùng miền

Vĩnh Phúc: Chăm lo cho người nghèo thông qua BHYT

Chuyển đổi số trong hoạt động giám định BHYT

Podcast tổng hợp tuần 2 tháng 10/2023 (9/10/2023 - 14/10/2023)

Sắp ra mắt chương trình “Huyền thoại tuổi thanh xuân”

Bình Thuận: Chung tay đem chính sách BHXH, BHYT đến với ngư dân

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter
Phần mềm CMS liên hệ 0903234444