100% cơ sở KCB BHYT triển khai KCB bằng CCCD gắn chip
LoadFromCatche:0
PortalHeader
PortalNav
PortalView

100% cơ sở KCB BHYT triển khai KCB bằng CCCD gắn chip

Shared facebook
Thứ Tư, ngày 25/10/2023 10:09

Tổ Công tác triển khai Đề án 06 của BHXH Việt Nam vừa có báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao đến tháng 10/2023. Theo đó, tính đến ngày 16/10/2023, toàn quốc đã có 100% cơ sở KCB BHYT triển khai KCB bằng CCCD gắn chip, đáp ứng yêu cầu tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng số định danh cá nhân/CCCD.

Nhiều kết quả tích cực

Cụ thể, thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa CSDL quốc gia về dân cư với CSDL quốc gia về bảo hiểm. Triển khai kỹ thuật đảm bảo từng bước sử dụng thẻ Căn cước công dân, ứng dụng Định danh điện tử quốc gia (VNeID) thay thế thẻ BHYT giấy để KCB BHYT, tính đến ngày 16/10/2023, hệ thống đã xác thực được 92.201.792 thông tin nhân khẩu trong CSDL do BHXH Việt Nam quản lý, trong đó có khoảng 83 triệu người đang tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, chiếm 94,2% tổng số người tham gia (không bao gồm lực lượng vũ trang, thân nhân quân đội) với CSDL quốc gia về dân cư. Đồng thời, Hệ thống của BHXH Việt Nam đã cung cấp, chia sẻ 131.751.885 lượt bản ghi thông tin BHXH, BHYT cho CSDL quốc gia về dân cư.

Toàn quốc đã có 100% cơ sở KCB BHYT triển khai KCB BHYT bằng CCCD gắn chip, đáp ứng yêu cầu tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng số định danh cá nhân/CCCD, với 49.610.467 lượt tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng số định danh cá nhân/CCCD thành công phục vụ làm thủ tục KCB BHYT.

Đối với nhiệm vụ triển khai tích hợp, cung cấp dịch vụ công (DVC) trực tuyến trên Cổng DVC quốc gia, từ đầu năm 2023 đến ngày 16/10, Hệ thống của BHXH Việt Nam tiếp nhận và xử lý gia hạn 30.275 thẻ BHYT thông qua dịch vụ công Gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình (bao gồm cả trường hợp gia hạn cho từ 02 người trở lên (có giảm trừ mức đóng) và gia hạn đơn lẻ cho từng người).

Tính đến ngày 16/10, BHXH các tỉnh, thành phố đã tiếp nhận và giải quyết 234.351 hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi và 3.862 hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng mai táng phí được thực hiện qua 2 nhóm DVC liên thông.

BHXH Việt Nam đã và đang thường xuyên theo dõi, cung cấp thông tin về tình trạng tiếp nhận, giải quyết hồ sơ của 2 nhóm TTHC để BHXH các tỉnh, thành phố kịp thời nắm bắt thông tin, chỉ đạo, đôn đốc các bộ phận nghiệp vụ trong việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, hạn chế tối đa tình trạng xử lý hồ sơ chậm, muộn. BHXH Việt Nam đã tiếp nhận từ Cổng DVC quốc gia để xác nhận và trả quá trình đóng BH thất nghiệp cho 271.482 trường hợp phục vụ giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho NLĐ.

BHXH Việt Nam đã hoàn thành việc tích hợp cung cấp 3 DVC trực tuyến theo Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 4/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ lên Cổng DVC quốc gia. Theo đó, đối với DVC “Đăng ký tham gia đóng BHXH tự nguyện” tính đến ngày 16/10, Hệ thống của BHXH Việt Nam đã tiếp nhận và xử lý 4.304 giao dịch đăng ký, đóng BHXH tự nguyện. Đối với DVC Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT, tính đến ngày 16/10, toàn Ngành BHXH Việt Nam đã tiếp nhận và xử lý 30.275 trường hợp đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT, gia hạn thẻ BHYT thông qua DVC này. Đối với DVC “Giải quyết hưởng BHXH một lần” (thuộc nhóm áp dụng thí điểm xác thực chữ ký số được tích hợp trong ứng dụng trên thiết bị di động để phục vụ cung cấp DVC trực tuyến), hiện chưa có hồ sơ phát sinh đối với DVC này.

Thực hiện triển khai ứng dụng công nghệ xác thực sinh trắc dựa trên thông tin sinh trắc được tích hợp trên CCCD gắn chíp và trên dữ liệu của CSDL quốc gia về dân cư. BHXH Việt Nam đã phối hợp với các Bộ, Ngành và các đơn vị liên quan tổng kết thí điểm triển khai ứng dụng công nghệ xác thực sinh trắc dựa trên thông tin sinh trắc được tính hợp trên CCCD gắn chip và trên dữ liệu của CSDL quốc gia về dân cư. BHXH Việt Nam đang triển khai dự án trang bị giải pháp định danh, xác thực trên nền tảng thẻ CCCD gắn chip để triển khai xác thực sinh trắc trên CCCD gắn chip tại bộ phận một cửa của các cơ quan BHXH trên toàn quốc.

Phối hợp triển khai Sổ Sức khỏe điện tử (SKĐT) BHXH Việt Nam đã tham gia cùng Bộ Y tế xây dựng và ban hành Quyết định quy định về nhóm thông tin cơ bản về y tế thuộc CSDL quốc gia về bảo hiểm. Trong thời gian chờ Bộ Y tế hướng dẫn các cơ sở KCB cập nhật đầy đủ thông tin KCB vào CSDL quốc gia về bảo hiểm, hiện tại, BHXH Việt Nam đang cung cấp thử nghiệm API chia sẻ thông tin mà BHXH Việt Nam hiện có theo Quyết định cho Bộ Công an (thông qua Cục C06) để cung cấp lên ứng dụng VNeID. BHXH Việt Nam đã xây dựng API kết nối 29 trường thông tin có trong CSDL quốc gia về bảo hiểm để thử nghiệm cung cấp lên ứng dụng VNeID.

Ngày 3/10/2023, BHXH Việt Nam đã có Công văn số 3190/BHXH-CNTT gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân về việc thí điểm việc gửi và nhận dữ liệu điện tử theo Quyết định số 130/QĐ-BYT.

Trong phối hợp, hỗ trợ Bộ Y tế liên thông dữ liệu khám sức khỏe lái xe, giấy chứng sinh, giấy báo tử, tính đến ngày 16/10, trên toàn quốc có 1.166 cơ sở KCB đã gửi dữ liệu giấy khám sức khỏe lái xe, với 1.395.182 dữ liệu được gửi; có 1.434 cơ sở KCB gửi dữ liệu giấy chứng sinh, với 529.838 dữ liệu được gửi; 512 cơ sở KCB gửi dữ liệu giấy báo tử, với 5.281 dữ liệu được gửi. Định kỳ hằng ngày, Trung tâm CNTT - Đơn vị thường trực Tổ công tác của BHXH Việt Nam triển khai Đề án 06 đều gửi thông tin về tình hình triển khai liên thông dữ liệu giấy khám sức khỏe lái xe, giấy chứng sinh, giấy báo tử để đầu mối của Bộ Y tế theo dõi, đôn đốc các cơ sở KCB trong quá trình triển khai.

Về việc rà soát, tái cấu trúc TTHC phục vụ triển khai Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện TTHC, cung cấp DVC, BHXH Việt Nam đã hoàn thành việc tái cấu trúc quy trình, ban hành các quyết định, công bố các TTHC liên quan đến nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy, xác nhận thông tin tại nơi cư trú thuộc trách nhiệm của BHXH Việt Nam.

Về việc đẩy mạnh chi trả các chế độ bảo hiểm không dùng tiền mặt, đến nay, đã có khoảng 62% số người hưởng nhận các chế độ BHXH, TCTN qua tài khoản cá nhân tại khu vực đô thị, tăng 1% so với năm 2022, vượt chỉ tiêu do Thủ tướng Chính phủ giao sớm 3 năm (đến năm 2025, 60% số người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp trên địa bàn đô thị được chi trả thông qua các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt). Trong đó, lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng khoảng 43%; Chế độ BHXH một lần khoảng 92%; Trợ cấp thất nghiệp khoảng 98%.

Về triển khai Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ, Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam cũng đã ban hành Nghị quyết số 362-NQ/BCSĐ về việc tăng cường thực hiện Đề án 06 trong toàn ngành BHXH Việt Nam. Đồng thời, BHXH Việt Nam đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 362-NQ/BCSĐ về tăng cường thực hiện Đề án 06, trong đó, cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ nhằm triển khai có hiệu quả các mục tiêu đề ra Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 362-NQ/BCSĐ của Ban cán sự đảng BHXH Việt Nam. BHXH Việt Nam có Công văn đôn đốc triển khai Nghị quyết của Ban cán sự đảng BHXH Việt Nam về tăng cường thực hiện Đề án 06. Đến nay, toàn bộ 63/63 BHXH tỉnh, thành phố đã ban hành Chương trình hành động, Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Ban cán sự đảng BHXH Việt Nam về tăng cường thực hiện Đề án 06.

Tăng cường phối hợp, chia sẻ dữ liệu trong triển khai Đề án

Về việc tích hợp thông tin sổ BHXH lên ứng dụng VneID, BHXH Việt Nam đã phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Cục C06- Bộ Công an) thực hiện điều chỉnh, nâng cấp ứng dụng VssID đáp ứng yêu cầu kết nối, tích hợp tài khoản VNeID với ứng dụng VssID (đăng nhập ứng dụng VssID bằng tài khoản VNeID).

Trong phối hợp kết nối, chia sẻ dữ liệu với Bộ GD-ĐT, BHXH Việt Nam đã xây dựng xong API (dịch vụ chia sẻ qua nền tảng web) để kết nối, chia sẻ dữ liệu với Bộ GD-ĐT; đã hoàn thiện dự thảo Quy chế phối hợp; triển khai thử nghiệm phương án cung cấp thông tin, dữ liệu HSSV chưa tham gia BHYT bắt buộc đảm bảo sẵn sàng cung cấp ngay sau khi quy chế được ký ban hành.

Để việc phối hợp trong triển khai các nhiệm vụ của Đề án 06 được hiệu quả, Tổ Công tác triển khai Đề án 06 của BHXH Việt Nam cũng đề xuất, kiến nghị một số nội dung. Trong đó, Đề nghị Bộ Công an tiếp tục phối hợp với BHXH Việt Nam chỉ đạo triển khai rà soát, cập nhật, xác thực thông tin số định danh cá nhân/CCCD của người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp với CSDL quốc gia về dân cư. Kiểm tra, rà soát dữ liệu hộ gia đình đảm bảo thông tin chủ hộ do hệ thống của BHXH Việt Nam gửi sang được xác thực đúng 100% với CSDL quốc gia về dân cư. Chia sẻ thông tin công dân đang hưởng các chế độ BHXH, BH thất nghiệp đi định cư ở nước ngoài, xuất cảnh trái phép, bị tuyên bố mất tích để phục vụ giải quyết các chế độ BHXH, BH thất nghiệp cho người lao động theo quy định của Luật BHXH. Hỗ trợ BHXH Việt Nam trong việc thực hiện công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng. Tiếp tục phối hợp với BHXH Việt Nam tích hợp thông tin sổ BHXH lên ứng dụng VNeID.

Bộ TT-TT tiếp tục phối hợp với Bộ Công an ban hành quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết bị xác thực sinh trắc trên CCCD gắn chip và lưu trữ lịch sử truy vấn thông tin sinh trắc. Nghiên cứu giải pháp phổ cập chữ ký số tích hợp trong ứng dụng trên thiết bị di động (chữ ký số từ xa) cho người dân để có thể sử dụng các DVC có yêu cầu phải thực hiện ký số.

Bộ Y tế ban hành quy định về việc xác thực CCCD gắn chip khi đi KCB tại các cơ sở KCB BHYT để đảm bảo triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Chủ trì tiếp tục triển khai ứng dụng công nghệ xác thực sinh trắc trong KCB trên toàn quốc.

Bộ LĐ-TB&XH chia sẻ dữ liệu người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, nông- lâm- ngư nghiệp để đối soát khi thực hiện các DVC trực tuyến đóng BHXH tự nguyện, đóng BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT.

Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các ngân hàng thương mại có cơ chế ưu đãi lâu dài (miễn, giảm các loại phí dịch vụ) cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp; có kế hoạch nâng cấp hạ tầng dịch vụ, số lượng, chất lượng hệ thống ATM, sớm triển khai mô hình đại lý ngân hàng... để tăng cường các điều kiện đẩy nhanh phát triển thanh toán không dùng tiền mặt theo chủ trương của Chính phủ. Báo cáo Chính phủ kiến nghị quy định bắt buộc đối với NLĐ trong các DN, cơ quan nhà nước, hợp tác xã, hộ gia đình sản xuất kinh doanh...; người hưởng chính sách an sinh xã hội vùng đô thị nhận tiền qua tài khoản cá nhân.

Bộ GD-ĐT tiếp tục phối hợp với BHXH Việt Nam để hoàn thiện Quy chế phối hợp là cơ sở để triển khai kết nối chia sẻ, xác thực thông tin giữa CSDL quốc gia về bảo hiểm với CSDL do Bộ GD-ĐT quản lý.

Bộ Tư pháp chia sẻ dữ liệu khai sinh, dữ liệu khai tử do Bộ Tư pháp quản lý cho BHXH Việt Nam để phục vụ các nghiệp vụ của ngành BHXH Việt Nam và thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định hiện hành.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các Sở, Ban, Ngành trên địa bàn tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ với BHXH tỉnh, thành phố trong việc triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số, thực hiện Đề án 06.

Hà ThủyPortalCatRight

BHXH Việt Nam đối thoại với các doanh nghiệp FDI Nhật Bản khu vực phía Bắc năm 2023

BHXH Việt Nam đồng hành cùng doanh nghiệp FDI Nhật Bản

BHXH tỉnh Cà Mau tập cần trung thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm

Nỗ lực đảm bảo an sinh cho người dân Thủ đô

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam làm việc tại BHXH tỉnh Phú Thọ

Nhận diện và đưa ra kịch bản điều hành phù hợp với thực tế

Không gian xanh an sinh: Mang chính sách BHXH, BHYT đến với người dân

BHXH Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức Hội thảo Sửa đổi, bổ sung Luật BHXH

Bắc Ninh trở thành “điểm sáng” trong hỗ trợ người dân tham gia BHXH, BHYT

Hà Nội: Nhiều "điểm sáng" trong phát triển BHYT HSSV

Toàn ngành BHXH Việt Nam đảm bảo tốt quyền lợi BHXH, BHYT cho người tham gia

Tiềm năng mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

Tạo động lực mới phát triển BHXH tự nguyện

Xây dựng Dự án Luật BHXH (sửa đổi) đã cầu thị, đồng thuận, thống nhất cao

Tiếp tục nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác tổ chức cán bộ

Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH: Hơn 3,3 triệu người hưởng theo mức mới

Quyết liệt thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong những tháng cuối năm 2023

Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh Hà Nam triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Quỹ BHYT chi trả tiền tỷ cho bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo

Hà Nam vào cuộc xác minh hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHYT do báo chí phản ánh

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh kiểm tra công tác phục vụ người dân, thực hiện chức năng tra cứu thông tin đóng BHXH tự nguyện, BHYT

Tăng cường kiểm tra, giám sát, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu

Nâng cao chất lượng giám định để đảm bảo quỹ BHYT sử dụng hiệu quả

Chung tay bảo vệ quyền lợi người lao động

Dấu ấn tuổi trẻ BHXH Việt Nam với Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2023

Hành trình về “miền đất lửa”

Đề án 06 mang lại những thay đổi lớn trong hoạt động của Ngành BHXH Việt Nam

Công đoàn cơ quan BHXH Việt Nam: Đổi mới, khơi dậy và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ đoàn viên, CCVC

BHXH Việt Nam thực hiện Đề án 06: Nâng chất lượng phục vụ, tăng hiệu quả quản lý

Ngành BHXH Việt Nam: Dốc sức cho nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

PortalCatRight

Vun đắp quan hệ Việt Nam- Nhật Bản lên tầm cao mới

Thu hút DN FDI đầu tư phát triển bền vững và lâu dài

Cả hệ thống chính trị vào cuộc- Vì sự bền vững trụ cột an sinh (Bài cuối)

Cả hệ thống chính trị vào cuộc- Vì sự bền vững trụ cột an sinh (Bài 2)

Cả hệ thống chính trị vào cuộc- Vì sự bền vững trụ cột an sinh (Bài 1)

Phát triển BHXH tự nguyện tại Bắc Giang: Đột phá mạnh mẽ từ một chỉ thị

Ấn tượng mô hình “1 sổ + 1 sổ” ở xã Tân Hải

Thực hiện Đề án 06 và dấu ấn ngành BHXH Việt Nam

Đột phá trong thực hiện Đề án 06, nâng tầm phục vụ người dân và DN

Sửa đổi Luật BHXH nhằm bảo vệ tốt hơn quyền lợi của NLĐ

Phát huy vai trò cấp ủy, chính quyền địa phương

Độc đáo không gian an sinh giữa lòng Thủ đô

Chính sách BHYT HSSV: Góp phần giáo dục toàn diện

BHYT giúp viết tiếp ước mơ đến trường

Hiệu ứng từ phong trào “thi đua nước rút” ở Kiên Giang

Bộ GD-ĐT và BHXH Việt Nam: Tăng cường phối hợp phát triển BHYT HSSV

BHYT HSSV góp phần thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân

BHYT toàn dân góp phần giữ vững an sinh

Bệnh nhân cần BHYT như “cây cần nhựa sống”

Kỳ vọng từ những “cánh tay nối dài”

“Ngôi nhà tiết kiệm” phát triển mạnh

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Nga: Luôn tận tâm với sự nghiệp trồng người

Điều diệu kỳ từ tấm thẻ BHYT

Có lương hưu, cuộc sống an nhiên

Lắng nghe ý kiến, việc gì tốt cho người dân thì phải làm

“Bộ tứ” ở Đồng Tháp: Mô hình hay cần nhân rộng

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Giải pháp chuyển đổi số trong hoạt động giám định BHYT

PortalCatRight

Hợp tác an sinh xã hội Việt Nam- Nhật Bản: Đồng hành và phát triển

Đảm bảo quyền lợi về thuốc BHYT

Điểm sáng BHYT HSSV

Cải cách thủ tục hành chính: Nỗ lực vì Nhân dân

Ngành BHXH Việt Nam: Chuyển đổi số toàn diện

Ngành BHXH Việt Nam: Dấu ấn triển khai Đề án 06-CP

Dấu ấn nổi bật trong thực hiện BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2022

Liên thông đăng ký khai sinh, thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi

Hướng dẫn đóng, nộp BHXH tự nguyện trực tuyến

Chế độ hưu trí cho NLĐ

Cách lấy lại mật khẩu VssID

Thúc đẩy chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt

Trách nhiệm thực hiện BHXH, BHYT của công chức Văn hóa-Xã hội cấp xã

Hiệu quả triển khai chính sách BH thất nghiệp

Xây dựng ngành BHXH Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới Chính phủ số

Phát triển BHYT hộ gia đình giai đoạn 2015-2022

Bước đột phá phát triển BHXH tự nguyện giai đoạn 2016-2022

Mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

Tra cứu thông tin đóng BHXH, BHYT trực tuyến

Dấu ấn thực hiện Luật BHYT

BHXH Việt Nam tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến

Lợi ích từ ứng dụng công nghệ xác thực sinh trắc trong BHXH, BHYT

Chuyển đổi số ngành BHXH Việt Nam: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân

BHYT HSSV- Những điều cần biết

7 dịch vụ công dành cho cá nhân trên ứng dụng VssID

BHYT chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân

Mức tăng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

Tham gia BHYT để được chia sẻ gánh nặng khi ốm đau, bệnh tật

Mức đóng BHYT hộ gia đình từ ngày 1/7/2023

Ngành BHXH Việt Nam- Kết quả nổi bật trong triển khai Đề án 06 của Chính phủ

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

Cả hệ thống chính trị vào cuộc- Vì sự bền vững trụ cột an sinh (Bài 2)

Cả hệ thống chính trị vào cuộc- Vì sự bền vững trụ cột an sinh (Bài cuối)

Biểu dương tinh thần chủ động, không trông chờ của BHXH tỉnh Cà Mau

Thu hút DN FDI đầu tư phát triển bền vững và lâu dài

Việt Nam và Nhật Bản hợp tác trong lĩnh vực An sinh xã hội: Đồng hành hướng tới tương lai

BHXH tỉnh Sóc Trăng cần tiếp tục giữ vững kỷ cương, kỷ luật, nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân

Hà Tĩnh: Phát động Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về BHXH, BHYT

Còn nhiều người chưa có thẻ BHYT là chúng ta còn có lỗi với bà con

Tạo sự gắn kết, đồng thuận, hiểu biết và hỗ trợ lẫn nhau giữa BHXH Việt Nam và các DN Nhật Bản (*)

BHXH Việt Nam đồng hành cùng doanh nghiệp FDI Nhật Bản

BHXH Việt Nam sẽ đối thoại với gần 100 DN FDI Nhật Bản khu vực phía Bắc

Đăng nhập ứng dụng VssID bằng tài khoản định danh điện tử (VNeID)

Tăng cường hợp tác an sinh xã hội giữa Việt Nam- Nhật Bản

Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc sáng 23/10

Quan hệ hợp tác trong lĩnh vực an sinh xã hội sẽ được nâng lên một tầm cao mới (*)

BHXH tỉnh Tuyên Quang: Tuyên truyền chính sách BHXH một lần tới NLĐ đang hưởng trợ cấp thất nghiệp

Nhiều vấn đề về chính sách BHXH, BHYT được giải đáp thoả đáng

Hiệp hội Bưu chính Việt Nam tổ chức thành công Đại hội lần thứ nhất

Vun đắp quan hệ Việt Nam- Nhật Bản lên tầm cao mới

BHXH Việt Nam đối thoại với các doanh nghiệp FDI Nhật Bản khu vực phía Bắc năm 2023

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter
Phần mềm CMS liên hệ 0903234444