Quyết liệt triển khai Chiến lược phát triển ngành BHXH Việt Nam đến năm 2030
LoadFromCatche:0
PortalHeader
PortalNav
PortalView

Quyết liệt triển khai Chiến lược phát triển ngành BHXH Việt Nam đến năm 2030

Shared facebook
Thứ Năm, ngày 28/03/2024 15:27

BHXH Việt Nam yêu cầu các địa phương quán triệt Quyết định số 38/QĐ-TTg ngày 11/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển ngành BHXH Việt Nam đến năm 2030 tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động; cụ thể hóa thành chương trình công tác đảm bảo thống nhất để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Căn cứ Quyết định số 38/QĐ-TTg ngày 11/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển ngành BHXH Việt Nam đến năm 2030; mới đây, BHXH Việt Nam đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện Chiến lược. Chương trình đặt ra mục tiêu đến năm 2025, phấn đấu đạt khoảng 45% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH.

Theo BHXH Việt Nam, mục đích của Chiến lược nhằm triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp xác định trong Chiến lược để đạt được mục tiêu và theo đúng quan điểm đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trong đó, Chương trình hành động là căn cứ để các đơn vị chuyên môn giúp việc Tổng Giám đốc, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc BHXH Việt Nam; BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng chương trình hành động, tổ chức thực hiện Chiến lược tại đơn vị; đồng thời là căn cứ để kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, đánh giá và rút kinh nghiệm việc tổ chức thực hiện Chiến lược.

BHXH Việt Nam yêu cầu các địa phương quán triệt Quyết định số 38/QĐ-TTg ngày 11/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển ngành BHXH Việt Nam đến năm 2030 tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong ngành BHXH Việt Nam; cụ thể hóa thành chương trình công tác đảm bảo thống nhất để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó, xác định cụ thể nhiệm vụ và giải pháp của đơn vị mình để tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu của Chiến lược đảm bảo tiến độ. Đảm bảo sự nhất quán với việc tổ chức thực hiện các Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện các nghị quyết của Đảng, các chương trình, kế hoạch BHXH, BHYT, BH thất nghiệp trong từng thời kỳ.

Để hoàn thành các nhiệm vụ đề ra, Chương trình hành động thực hiện Chiến lược đưa ra nhiều mục tiêu cụ thể. Trong đó, triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả Chiến lược nhằm xây dựng, phát triển ngành BHXH Việt Nam theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đảm bảo thực hiện tốt các chính sách, chế độ BHXH, BH thất nghiệp, BHYT; từng bước mở rộng bền vững diện bao phủ BHXH, BHYT hướng tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân theo đúng quan điểm, chủ trương, định hướng của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Chương trình đặt ra mục tiêu đến năm 2025, phấn đấu đạt khoảng 45% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 2,5% lực lượng lao động trong độ tuổi; khoảng 55% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; khoảng 35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BH thất nghiệp; trên 95% dân số tham gia BHYT.

Cùng với đó, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết TTHC đạt tối thiểu 90%. Chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH trên 85%. Số người nhận các chế độ BHXH, BH thất nghiệp qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt tại khu vực đô thị trên 68%.

Đặc biệt, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động. Đảm bảo 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động; 95% hồ sơ công việc của ngành BHXH Việt Nam được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật của nhà nước); 100% người tham gia BHXH, BH thất nghiệp, BHYT có tài khoản giao dịch điện tử, đã cài đặt ứng dụng VssID để theo dõi quá trình đóng, hưởng các chế độ BHXH, BH thất nghiệp, BHYT, tra cứu thông tin, thực hiện dịch vụ công trực tuyến; 100% người dân tham gia BHYT đã được cấp căn cước công dân có thể sử dụng thay thế thẻ BHYT khi đi khám bệnh.

Chương trình đặt mục tiêu đến năm 2030, phấn đấu đạt khoảng 60% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH. Trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 5% lực lượng lao động trong độ tuổi; khoảng 60% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; khoảng 45% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BH thất nghiệp; trên 97% dân số tham gia BHYT. Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết TTHC đạt tối thiểu 95%. Chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức 90%. Số người nhận các chế độ BHXH, BH thất nghiệp qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt tại khu vực đô thị đạt 75%.

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, nghiên cứu, phát triển hệ thống CNTT của ngành BHXH Việt để đạt các yêu cầu trong tình hình mới, tích hợp, liên thông, liên kết, xử lý tập trung. Hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm; Kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành khác để triển khai dịch vụ công và tạo thuận lợi cho người dân, đơn vị sử dụng lao động và triển khai kiểm tra, kiểm soát dựa trên dữ liệu lớn; 100% các hệ thống thông tin của BHXH Việt Nam có liên quan đến người dân, tổ chức, doanh nghiệp được tái cấu trúc và ứng dụng công nghệ hiện đại, đưa vào vận hành, khai thác được kết nối, liên thông qua các nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu; 100% hồ sơ công việc của ngành BHXH Việt Nam được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước).

Để thực hiện được các mục tiêu này, BHXH Việt Nam yêu cầu các đơn vị trực thuộc, BHXH các địa phương chủ động, tích cực tham gia xây dựng chính sách pháp luật về BHXH, BH thất nghiệp, BHYT; đổi mới phương thức tổ chức thực hiện công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BH thất nghiệp, BHYT; quản lý và sử dụng các quỹ BHXH, BH thất nghiệp, BHYT chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định; nâng cao chất lượng công tác dự báo tài chính từng quỹ bảo hiểm trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn để xây dựng chiến lược đầu tư dài hạn, kế hoạch đầu tư trung hạn; hoàn thiện quy trình đầu tư và quản lý rủi ro các quỹ bảo hiểm.

Đồng thời, đẩy mạnh cải cách TTHC; đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; nâng cao hơn nữa tinh thần, ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ người dân của công chức, viên chức, người lao động ngành BHXH Việt Nam. Đổi mới, đa dạng hóa nội dung, hình thức và phương pháp truyền thông linh hoạt, phù hợp với đặc điểm, văn hóa, lối sống, nhu cầu của từng nhóm người tham gia, từng vùng, miền để người dân, người lao động và doanh nghiệp hiểu rõ lợi ích, vai trò, ý nghĩa, sự cần thiết của chính sách, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, đạt sự đồng thuận cao, góp phần tiến tới BHXH, BHYT toàn dân.

Đổi mới, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; nâng cao năng lực thực hiện và chất lượng nguồn nhân lực theo hướng hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT và chuyển đổi số theo chương trình chuyển đổi số và phát triển Chính phủ điện tử quốc gia. Tích cực tham mưu, tham gia các chương trình đàm phán và ký kết các hiệp định, thỏa thuận quốc tế về thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; chủ động, tích cực tổ chức và tham gia các diễn đàn, hội nghị, hội thảo quốc tế về lĩnh vực an sinh xã hội.

BHXH Việt Nam yêu cầu các đơn vị căn cứ vào các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại của Chương trình hành động, xây dựng, ban hành Chương trình hành động cụ thể của đơn vị. Trong đó xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu theo kế hoạch được giao để có biện pháp chủ động quản lý, điều hành thực hiện kế hoạch về nhiệm vụ, tiến độ thực hiện; gửi BHXH Việt Nam (qua Vụ Kế hoạch và Đầu tư) chậm nhất ngày 10/3/2024 để tổng hợp, theo dõi.

Các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện Chiến lược hàng năm, báo cáo sơ kết, báo cáo tổng kết phải được lập đầy đủ, rõ ràng, có số liệu chứng minh và theo đúng nội dung nhiệm vụ được phân công tại Phụ lục kèm theo Chương trình hành động. Nội dung báo cáo phải đánh giá kết quả đạt được, nhiệm vụ hoàn thành và chưa hoàn thành, những khó khăn, vướng mắc và rút kinh nghiệm việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp và mục tiêu của Chiến lược trong từng giai đoạn.

Hà HùngPortalCatRight

Thỏa nguyện an sinh

BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban tháng 2 và triển khai nhiệm vụ tháng 3/2024

Ra mắt Thanh tra BHXH Việt Nam

Hội nghị trực tuyến toàn Ngành về công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT năm 2024

Hội nghị đánh giá kết quả 2 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Hội Nông dân Việt Nam và BHXH Việt Nam giai đoạn 2022-2025

Ngành BHXH Việt Nam: Cụ thể hoá các kế hoạch, nhiệm vụ trong tâm năm 2024

Tiếp nối hành trình mang “Tết ấm” tới bệnh nhân nghèo- Xuân Giáp Thìn 2024

Lan toả hoạt động an sinh tại TP.Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

VSS và CCIFV ký Biên bản trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và BHYT giai đoạn 2024-2026

BHXH huyện Thanh Trì (TP.Hà Nội): Vun đắp niềm tin, tăng cường tuyên truyền hạn chế rút BHXH một lần

BHYT giúp nhiều người an tâm khám chữa bệnh

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái: Năm 2023, ngành BHXH Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả nổi bật

Tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn và chúc Tết người có công ở Sơn La

Toàn ngành BHXH Việt Nam tập trung tổng lực triển khai các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ năm 2023

Hàng chục cán bộ Bệnh viện Giao thông vận tải Yên Bái kêu cứu vì bị nợ lương và BHXH

BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành tháng 12/2023

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh đã làm việc với BHXH 11 tỉnh, thành khu vực phía Nam

Quốc hội thảo luận Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh có buổi làm việc với 12 BHXH tỉnh, thành phố phía Bắc

Nâng cao chất lượng truyền thông chính sách BHXH, BHYT trên các kênh sóng của VTV

BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành tháng 11/2023

Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi): Bước thay đổi căn bản, có tính chất cách mạng về chính sách BHXH

Quốc hội nghe Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Xã hội về Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho bà con đồng bào Cadong

BHXH Việt Nam đối thoại với các doanh nghiệp FDI Nhật Bản khu vực phía Bắc năm 2023

BHXH Việt Nam đồng hành cùng doanh nghiệp FDI Nhật Bản

BHXH tỉnh Cà Mau tập cần trung thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm

Nỗ lực đảm bảo an sinh cho người dân Thủ đô

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam làm việc tại BHXH tỉnh Phú Thọ

Nhận diện và đưa ra kịch bản điều hành phù hợp với thực tế

PortalCatRight

Mở rộng quyền lợi BHYT: Cần đánh giá rõ tác động tài chính

Những người phụ nữ lo an sinh

Ngành BHXH Việt Nam đã tạo nên đột phá, góp phần kiến tạo an sinh xã hội

Vượt qua áp lực càng yêu nghề

Không ngừng mở rộng quyền lợi người tham gia

Nâng tầm vươn xa

Tinh thần trách nhiệm- Một giá trị văn hóa Hồ Chí Minh

Như loài hoa Tớ dày

Xây dựng hệ thống BHXH hiện đại, bền vững và hiệu quả

Càng gian khó, càng rõ tinh thần phục vụ

Vì an sinh đất nước vững bền

Hạnh phúc là người phục vụ

Đồng lòng kiến tạo an sinh

Kỳ vọng vào những quyết sách

NLĐ cần cân nhắc việc rút BHXH một lần

BHXH tự nguyện ngày càng khẳng định được vai trò của mình

Vun đắp quan hệ Việt Nam- Nhật Bản lên tầm cao mới

Thu hút DN FDI đầu tư phát triển bền vững và lâu dài

Cả hệ thống chính trị vào cuộc- Vì sự bền vững trụ cột an sinh (Bài cuối)

Cả hệ thống chính trị vào cuộc- Vì sự bền vững trụ cột an sinh (Bài 2)

Cả hệ thống chính trị vào cuộc- Vì sự bền vững trụ cột an sinh (Bài 1)

Phát triển BHXH tự nguyện tại Bắc Giang: Đột phá mạnh mẽ từ một chỉ thị

Ấn tượng mô hình “1 sổ + 1 sổ” ở xã Tân Hải

Thực hiện Đề án 06 và dấu ấn ngành BHXH Việt Nam

Đột phá trong thực hiện Đề án 06, nâng tầm phục vụ người dân và DN

Sửa đổi Luật BHXH nhằm bảo vệ tốt hơn quyền lợi của NLĐ

Phát huy vai trò cấp ủy, chính quyền địa phương

Độc đáo không gian an sinh giữa lòng Thủ đô

Chính sách BHYT HSSV: Góp phần giáo dục toàn diện

BHYT giúp viết tiếp ước mơ đến trường

PortalCatRight

Mục tiêu bảo đảm an toàn thông tin mạng

Hướng dẫn tra cứu thông tin thẻ BHYT

Ứng dụng CNTT trong công tác thanh tra, kiểm tra BHXH, BHYT

Mục tiêu phát triển ngành BHXH Việt Nam đến năm 2030

Chính sách BHXH đảm bảo an sinh cho lao động nữ

Mục tiêu phát triển ngành BHXH Việt Nam đến năm 2025

Nhiệm vụ và giải pháp phát triển ngành BHXH Việt Nam

BHXH Việt Nam: Triển khai 6 giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh

BHXH Việt Nam: Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024

29 năm xây dựng và phát triển ngành BHXH Việt Nam

Các kênh hỗ trợ người dân, doanh nghiệp về BHXH, BHYT

Quỹ BHXH, BHYT được quản lý, sử dụng an toàn, bền vững và hiệu quả

Năm 2023, BHXH Việt Nam đã chi 124,3 nghìn tỷ đồng cho hơn 174,8 triệu lượt người KCB BHYT

Vai trò then chốt của cấp ủy, chính quyền địa phương với phát triển BHXH, BHYT

10 kết quả nổi bật ngành BHXH Việt Nam năm 2023

Công tác truyền thông tiếp tục được BHXH Việt Nam triển khai đồng bộ “từ sớm, từ xa”

VssID là bước đột phá trong chuyển đổi số của BHXH Việt Nam

BHXH Việt Nam tiếp tục đi đầu trong triển khai Đề án 06

BHXH Việt Nam triển khai nhiều giải pháp ứng dụng CNTT, chuyển đổi số

Ngành BHXH Việt Nam giữ vững an sinh

BHXH Việt Nam đối mới công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế

Ngành BHXH Việt Nam - Những con số ấn tượng

Ngành BHXH Việt Nam quyết tâm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao

Dấu ấn công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT năm 2023

Ngành BHXH Việt Nam: Dấu ấn 2 năm triển khai Đề án 06 của Chính phủ

Mục tiêu phát triển BHXH, BHYT đến năm 2030

Nghị định 75/2023/NĐ-CP: Tăng quyền lợi thụ hưởng chính sách BHYT

Mô hình truyền thông phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi): Bổ sung 5 nhóm lao động tham gia BHXH bắt buộc

Nâng cấp, hoàn thiện các tiện ích của ứng dụng VssID-BHXH số

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

Hướng dẫn tra cứu thông tin thẻ BHYT

Ứng dụng CNTT trong công tác thanh tra, kiểm tra BHXH, BHYT

Nhiều giải pháp, cách làm hay trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT

Tích cực đổi mới hoạt động Đoàn, tập trung phát huy vai trò thanh niên trong chuyển đổi số

Mở rộng quyền lợi BHYT: Cần đánh giá rõ tác động tài chính

Tuổi trẻ BHXH Việt Nam ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công vụ

Bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Phương giữ chức Giám đốc BHXH tỉnh Vĩnh Phúc

Thỏa nguyện an sinh

An Giang: Nhân rộng cách làm hiệu quả trong phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Đợt thông tin đặc biệt về Chiến thắng Điện Biên Phủ trên Báo Nhân Dân

Mục tiêu bảo đảm an toàn thông tin mạng

Đắk Lắk: Quyết tâm gia tăng tỷ lệ người tham gia BHXH, BHYT trong năm 2024

BHXH TP.HCM: Thông tin kết quả nổi bật và điểm mới của Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Quận Hoàn Kiếm (Hà Nội): Đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới

Việt Nam quyết tâm chấm dứt bệnh lao vào năm 2035

Khai mạc Hội nghị Đại biểu Quốc hội chuyên trách lần thứ 5

Hà Nội phấn đấu giảm nhanh tỷ lệ mắc mới bệnh lao

​Tăng cường công tác phòng, chống các bệnh lây truyền từ động vật sang người

Lan rộng nhiều hình thức lừa đảo trực tuyến với những chiêu trò tinh vi

An Giang: Tổ chức 2 cuộc thi về truyền thông và tìm hiểu chính sách BHXH, BHYT

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter
Phần mềm CMS liên hệ 0903234444