Khối Thi đua số 1 (BHXH Việt Nam): Không ngừng đổi mới, sáng tạo, lan tỏa không khí thi đua rộng khắp
LoadFromCatche:0
PortalHeader
PortalNav
PortalView

Khối Thi đua số 1 (BHXH Việt Nam): Không ngừng đổi mới, sáng tạo, lan tỏa không khí thi đua rộng khắp

Shared facebook
Thứ Ba, ngày 11/07/2023 16:15

Thời gian tới, Khối Thi đua số 1 (BHXH Việt Nam) sẽ tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, để thi đua, khen thưởng thực sự là động lực thúc đẩy mọi tập thể, cá nhân trong Khối cũng như trong Ngành. Qua đó, không ngừng nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác.

Ngày 11/7, Khối Thi đua số 1 (BHXH Việt Nam) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Báo cáo tại Hội nghị, bà Ngô Thị Bích Hạnh- Vụ trưởng Quản lý Đầu tư quỹ, đại diện đơn vị Khối trưởng Khối Thi đua số 1 cho biết: Ngay từ đầu năm 2023, các đơn vị trong Khối đã quán triệt và triển khai thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ và BHXH Việt Nam phát động, với tinh thần hăng hái, nhiệt huyết. Qua đó, 100% CBVC, NLĐ đã hưởng ứng và tham gia tích cực các phong trào thi đua; 100% đơn vị thực hiện đăng ký, ký giao ước thi đua...

Bà Ngô Thị Bích Hạnh- đại diện đơn vị Khối trưởng phát biểu tại Hội nghị

Khối Thi đua số 1 (BHXH Việt Nam) bao gồm các đơn vị: Vụ Quản lý Đầu tư quỹ- đơn vị Khối trưởng năm 2023, Vụ Pháp chế- đơn vị Khối phó năm 2023, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch-Đầu tư và Vụ Tài chính-Kế toán.

Kết quả, trong 6 tháng đầu năm 2023, các đơn vị trong Khối Thi đua số 1 đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Theo đó, Vụ Tổ chức cán bộ tiếp tục thực hiện tinh gọn, sắp xếp tổ chức bộ máy theo Đề án “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” tại Quyết định số 856/QĐ-TTg ngày 10/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 2596/KH-BHXH ngày 19/7/2019 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 856/QĐ-TTg ngày 10/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Vụ Tài chính-Kế toán phối hợp chặt chẽ với Vụ Tài chính-Hành chính sự nghiệp (Bộ Tài chính) và các đơn vị liên quan tham gia xây dựng và hoàn thiện dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý tài chính quỹ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp và chi phí quản lý BHXH, BHYT, BH thất nghiệp (thay thế Quyết định số 60/2015/QĐ-TTg và Quyết định số 38/2019/QĐ-TTg).

Vụ Kế hoạch-Đầu tư đã tham mưu cho lãnh đạo Ngành xây dựng và ban hành Chương trình hành động của BHXH Việt Nam thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ để triển khai thực hiện trong toàn Ngành. Theo đó, BHXH Việt Nam đã xây dựng và hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế-xã hội được nêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Vụ Pháp chế đã tham gia ý kiến đối với 22 dự thảo văn bản của Chính phủ, bộ, ngành và 112 dự thảo văn bản hướng dẫn nghiệp vụ của BHXH Việt Nam. Chủ động, tích cực phối hợp với các đơn vị, các Tổ công tác nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Luật BHXH, Luật BHYT của BHXH Việt Nam để tham gia ý kiến đối với một số văn bản về xây dựng pháp luật như: Hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật BHXH (sửa đổi); hồ sơ dự án Luật BHYT (sửa đổi); hồ sơ xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT…

Vụ Quản lý Đầu tư quỹ tham mưu hoạt động đầu tư các quỹ theo quy định của Luật BHXH, Nghị định số 30/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết hoạt động đầu tư từ quỹ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp và các Nghị quyết của HĐQL BHXH. Công tác đầu tư quỹ đảm bảo chặt chẽ, cơ cấu đầu tư đúng với phương án đầu tư đã được HĐQL thông qua…

Đáng chú ý, công tác thi đua, khen thưởng tại các đơn vị đã được cấp ủy Đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và có nhiều đổi mới cả về nội dung, hình thức, đi vào chiều sâu và thực chất. Việc phát động và tổ chức các hoạt động thi đua được thực hiện nghiêm túc, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; cũng như các quy định, tiêu chí thi đua của Ngành, gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đảm bảo cụ thể và phù hợp với nhiệm vụ của từng đơn vị...

Bà Trần Thị Thanh Huyền- Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua-Khen thưởng phát biểu tại Hội nghị

“Công tác khen thưởng, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt luôn được các đơn vị trong Khối Thi đua số 1 đặc biệt quan tâm- coi đó là nội dung quan trọng nhằm động viên tinh thần, cổ vũ gương người tốt, việc tốt, góp phần tạo động lực cho tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao”- bà Ngô Thị Bích Hạnh chia sẻ.

Phát huy những kết quả đạt được, trong 6 tháng cuối năm 2023, Khối Thi đua số 1 sẽ tiếp tục hưởng ứng, triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua do BHXH Việt Nam và các cấp, các ngành ở Trung ương phát động gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những chương trình, kế hoạch cụ thể. Đồng thời, thường xuyên phát động các phong trào thi đua yêu nước theo chủ trương, định hướng của Chính phủ và của Ngành.

Cùng với đó, tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền; phát huy vai trò của các đoàn thể đối với công tác thi đua, khen thưởng. Qua đó, tiếp tục tạo sự chuyển biến trong nhận thức về vai trò, vị trí, tác dụng của phong trào thi đua và công tác khen thưởng. “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng để thi đua, khen thưởng thực sự là động lực thúc đẩy mọi tập thể, cá nhân không ngừng nâng cao hiệu quả công tác. Nâng cao nhận thức, đề cao vai trò, trách nhiệm của mỗi CBVC đối với công tác thi đua, khen thưởng. Đặc biệt, chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến”- bà Ngô Thị Bích Hạnh nhấn mạnh.

Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, toàn thể CBVC, NLĐ của Khối Thi đua số 1 sẽ nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã được Tổng Giám đốc giao. Song song với đó, tiếp tục tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Bộ Chính trị; chủ động nắm bắt, đánh giá những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật; phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật BHXH, BHYT cho phù hợp thực tiễn.

Tập thể lãnh đạo và các điển hình tiên tiến thuộc Khối Thi đua số 1

Phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương; các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị, chính trị-xã hội các cấp triển khai thực hiện tốt chính sách, pháp luật BHXH, BHYT. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, quản lý điều hành; quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn địa phương hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Động viên, khuyến khích toàn thể CBVC, NLĐ trong Khối có nhiều sáng kiến, giải pháp cải tiến trong công tác.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã cùng thảo luận về các giải pháp nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, đại diện các đơn vị đã giới thiệu các gương điển hình tiên tiến, các mô hình mới, giải pháp hay trong lĩnh vực công tác như: Tập thể Vụ Quản lý Đầu tư quỹ, tập thể Phòng Công chức-Viên chức (Vụ Tổ chức cán bộ); bà Lê Thị Thu Hương- Chuyên viên chính (Vụ Pháp chế)...

Đánh giá cao những kết quả mà các đơn vị thuộc Khối Thi đua số 1 đã đạt được, bà Trần Thị Thanh Huyền- Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua-Khen thưởng nhấn mạnh: Công tác thi đua đã trở thành động lực, biện pháp quản lý hữu hiệu, phát huy được sức sáng tạo của CBVC trong Khối Thi đua số 1. Để phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, các đơn vị trong Khối cần tiếp tục tăng cường mối liên kết, nâng cao, phát triển mạnh mẽ phong trào thi đua, khen thưởng theo chuyên đề và đột xuất; đưa công tác thi đua, khen thưởng làm đòn bẩy trong thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao.

“Thời gian tới, Khối Thi đua số 1 cần tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác xây dựng điển hình tiên tiến. Từ đó, nhân rộng và lan tỏa gương người tốt, việc tốt trong toàn Ngành. Từng CBVC, NLĐ cần tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, thi đua nâng cao hiệu quả, chất lượng giải quyết công việc, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao”- đại diện Vụ Thi đua-Khen thưởng lưu ý.

Hà HùngPortalCatRight

Chia sẻ kinh nghiệm phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp

Đoàn công tác BHXH Việt Nam làm việc với BHXH 5 tỉnh, thành phía Nam

Ngành BHXH Việt Nam: Nhận diện khó khăn, thách thức, kiên định với mục tiêu kế hoạch năm 2023

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Bảo đảm và nâng cao quyền lợi BHXH, kiên quyết xử lý chậm đóng, trốn đóng BHXH

Hoàn thiện chính sách BHXH, đảm bảo quyền lợi người tham gia và hướng tới BHXH toàn dân

BHXH Việt Nam giao ban tháng 6/2023: Kiên định với mục tiêu năm 2023

Quốc hội thảo luận tại Hội trường về tình hình kinh tế-xã hội

Đoàn Thanh niên Cơ quan BHXH Việt Nam: Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ

Việt Nam- Lào: Đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực an sinh xã hội

Ngành BHXH Việt Nam: Nắm chắc, bám sát thực tiễn để có phản ứng kịp thời

Đối thoại chính sách BHXH, BHYT cho CNLĐ trong các KCN

Việc thành lập cơ quan thanh tra ở BHXH Việt Nam là cần thiết

Khảo sát, đánh giá về tình hình triển khai 2 nhóm TTHC liên thông điện tử

Vận dụng kinh nghiệm quốc tế mở rộng diện bao phủ BHXH tự nguyện

Tỉnh Quảng Ninh thu hút lao động tự do tham gia BHXH nhờ chính sách hỗ trợ

Linh hoạt các giải pháp phát triển BHXH, BHYT

Chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng “Nền tảng số, dữ liệu số để thúc đẩy DVC trên môi trường số"

Sơn La giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT năm 2023

Hội Báo toàn quốc 2023: Đoàn kết- Chuyên nghiệp- Văn hóa- Sáng tạo

“Đi trước, đón đầu” trong thực hiện nhiệm vụ

Bộ Y tế và BHXH Việt Nam: Mục tiêu chung là đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT

Triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện tốt công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Hướng dẫn đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trực tuyến trên Cổng DVC Quốc gia

Hướng dẫn đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trực tuyến trên Cổng DVC BHXH Việt Nam

Khẩn trương, nghiêm túc triển khai toàn diện các mặt công tác

Quy chế phối hợp giữa BHXH Việt Nam và Trung ương Đoàn góp phần đẩy nhanh mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân

Ngành BHXH Việt Nam: Tiếp tục lan toả thông điệp nhân văn

Ngành BHXH Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2023: Sẵn sàng "vượt sóng"

BHXH Việt Nam nỗ lực- đoàn kết- sáng tạo hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022

Những nỗ lực được ghi nhận

PortalCatRight

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Nga: Luôn tận tâm với sự nghiệp trồng người

Điều diệu kỳ từ tấm thẻ BHYT

Có lương hưu, cuộc sống an nhiên

Lắng nghe ý kiến, việc gì tốt cho người dân thì phải làm

“Bộ tứ” ở Đồng Tháp: Mô hình hay cần nhân rộng

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Giải pháp chuyển đổi số trong hoạt động giám định BHYT

Những sáng kiến đem BHXH, BHYT đến cho phụ nữ nghèo

Nỗi lo người cao tuổi “2 không”

Vai trò và thực trạng của chế độ trợ cấp thai sản ở Việt Nam

Những điểm mới trong dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Càng rõ ý nghĩa, càng yêu nghề…

Thực hiện chính sách BHXH, BHYT: Thay đổi từ nhận thức

Duyên nghề

Chuyện ở Cần Giờ

“Tăng lượng, đổi chất” tổ chức dịch vụ thu

Niềm vui của người “ngoại đạo”

Phát triển thị trường lao động: Cần linh hoạt và bền vững

Chuyện “đảng viên đi trước”

“Đoàn kết là điểm mẹ...”

Khi BHXH, BHYT được nghệ thuật hóa

"Trái ngọt" đầu mùa

Sắc xuân ở Linh Thông

Tủa Chùa- một tình yêu

BHXH TP. Hà Nội: Tự tin bước vào năm mới

Thêm những điểm tựa

Đến với dân, dân thương, dân quý

Xuân ở Tràng An

PortalCatRight

7 dịch vụ công dành cho cá nhân trên ứng dụng VssID

BHYT chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân

Mức tăng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

Tham gia BHYT để được chia sẻ gánh nặng khi ốm đau, bệnh tật

Mức đóng BHYT hộ gia đình từ ngày 1/7/2023

Ngành BHXH Việt Nam- Kết quả nổi bật trong triển khai Đề án 06 của Chính phủ

BHYT hộ gia đình- Những điều cần biết

Quyền lợi BHXH của người dân luôn được đảm bảo

Hướng dẫn thay thế thẻ BHYT giấy trong KCB

Chính sách BHYT phát huy giá trị thiết thực

Nỗ lực thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Đẩy mạnh cải cách TTHC, chuyển đổi số Ngành BHXH Việt Nam

Thi đua đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID năm 2023

Hướng dẫn đóng, nộp BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Vai trò quan trọng của quỹ BH TNLĐ-BNN

Giá trị của lương hưu BHXH với người cao tuổi

Vai trò quan trọng của CSDL quốc gia về bảo hiểm

Tăng các mức hưởng BHXH, BHYT từ ngày 1/7/2023

Lợi ích thiết thực khi tham gia BHXH tự nguyện

Thúc đẩy các DVC trực tuyến lĩnh vực BHXH, BHYT

Đồng hành cùng BHXH vì một cuộc sống chất lượng hơn

Chủ động kiểm soát chi phí KCB BHYT

Hiệu quả thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT

NLĐ thiệt thòi khi nhận BHXH một lần

Hướng dẫn cấp lại thẻ BHYT qua ứng dụng VssID-BHXH số

Nâng cao hiệu quả truyền thông BHXH, BHYT

Kết quả chủ yếu thực hiện BHXH, BHYT quý I/2023

BHXH Việt Nam: 28 năm xây dựng và phát triển

BH thất nghiệp: "Bệ đỡ" của người lao động

Dấu ấn công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Nga: Luôn tận tâm với sự nghiệp trồng người

Thông tin điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng theo quy định mới

Các địa phương cần đặc biệt quan tâm đến vấn đề lao động và việc sửa đổi Luật BHXH

Cụm Thi đua số III (BHXH Việt Nam): Phát huy tính chủ động, sáng tạo hoàn thành nhiệm vụ được giao

Hành trình tri ân của BHXH Việt Nam tại “miền đất lửa”

Kiên Giang: Phạt 5 triệu đồng một người thông tin sai sự thật chính sách BHXH, BHYT

Long An: Thu hút 750 người tham gia BHXH, BHYT tăng mới

Quý II/2023 giải quyết gần 24 triệu hồ sơ về BHXH, BHYT trên môi trường điện tử

Nhân rộng những sáng kiến, cách làm hay nhằm phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Khối Thi đua số 1 (BHXH Việt Nam): Không ngừng đổi mới, sáng tạo, lan tỏa không khí thi đua rộng khắp

Một khách hàng được Manulife Việt Nam chi trả 3,6 tỷ đồng

Công nhân Haprosimex bức xúc với phương án thanh toán 50% lương

Quảng Bình: Phấn đấu 90% dân số ở các xã nông thôn mới tham gia BHYT

Tiếp cận mới trong xử trí lâm sàng bệnh lý đường tiêu hóa

Thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Đẩy mạnh xây dựng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Quảng Trị: Chú trọng đổi mới phương pháp truyền thông về BHXH, BHYT

Bà Rịa-Vũng Tàu: Đối thoại, gỡ vướng chính sách BHXH, BHYT cho 80 DN

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người dân khó khăn tại Quảng Bình

Giải pháp nào để giữ chân nhân lực ngành CNTT

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter
Phần mềm CMS liên hệ 0903234444