LoadFromCatche:0
PortalHeader
PortalNav
PortalView

Quy trình thí điểm giải quyết hưởng và chi trả trợ cấp mai táng theo TTHC liên thông

Shared facebook
Thứ Năm, ngày 24/11/2022 14:52

BHXH Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 3504/QĐ-BHXH ngày 21/11/2022 về Quy trình thí điểm giải quyết hưởng và chi trả trợ cấp mai táng theo TTHC liên thông Đăng ký khai tử- Xóa đăng ký thường trú- Trợ cấp mai táng phí trên Cổng DVC quốc gia theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ và giải quyết hưởng, chi trả trợ cấp tuất một lần, trợ cấp tuất hằng tháng sau khi hưởng trợ cấp mai táng theo thủ tục liên thông tại BHXH TP.Hà Nội và BHXH tỉnh Hà Nam.

Quy trình này quy định trình tự giải quyết hưởng trợ cấp mai táng theo TTHC liên thông “Đăng ký khai tử- Xóa đăng ký thường trú- Trợ cấp mai táng phí” trên Cổng DVC quốc gia và giải quyết hưởng trợ cấp tuất một lần, trợ cấp tuất hằng tháng sau khi hưởng trợ cấp mai táng theo thủ tục liên thông.

Theo đó, cá nhân thực hiện đăng ký khai tử cho người chết thuộc các trường hợp: Người đang bảo lưu thời gian đóng BHXH chết mà đã có thời gian đóng BHXH bắt buộc từ đủ 12 tháng trở lên hoặc có tổng thời gian đóng BHXH bắt buộc và tự nguyện từ đủ 60 tháng trở lên hoặc người tham gia BHXH tự nguyện chết có thời gian đóng BHXH bắt buộc từ đủ 12 tháng trở lên hoặc người đang chờ đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng chế độ hưu trí, trợ cấp cán bộ xã hằng tháng chết hoặc người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng chết có đề nghị giải quyết hưởng trợ cấp mai táng trên Cổng DVC quốc gia.

Cụ thể, Quy trình giải quyết hưởng và chi trả trợ cấp mai táng phí gồm:

Tiếp nhận hồ sơ: Cán bộ bộ phận Một cửa truy cập phần mềm Tiếp nhận và quản lý hồ sơ, nhận trích lục khai tử điện tử và Mẫu số 2 do Cổng DVC Quốc gia chuyển đến qua phần mềm DVC liên thông. Kiểm tra các thông tin kê khai trên Mẫu số 2 với cơ sở dữ liệu đóng, hưởng BHXH do ngành BHXH quản lý và gửi thông báo giải quyết hồ sơ giao dịch điện tử và trả kết quả đối với hồ sơ giao dịch điện tử theo quy định. Chuyển toàn bộ hồ sơ đã tiếp nhận cho Tổ Thực hiện chính sách BHXH/Phòng Chế độ BHXH nếu hồ sơ đạt yêu cầu.

Giải quyết hưởng và lập danh sách chi trả: Tổ Thực hiện chính sách BHXH/Phòng Chế độ BHXH: Tiếp nhận hồ sơ từ phần mềm Tiếp nhận và quản lý hồ sơ; thực hiện kiểm tra, đối chiếu thông tin theo quy định. Chủ động liên hệ với thân nhân của người chết theo thông tin kê khai trên Mẫu số 2 để kiểm tra, xác nhận thông tin đề nghị hưởng mai táng phí; trường hợp nếu thấy cần thiết thì tổ chức kiểm tra, xác minh trước khi giải quyết.

Truy cập Hệ thống quản lý chính sách (TCS) để báo giảm đối tượng hưởng chế độ BHXH hàng tháng đối với trường hợp người chết là người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng; thông báo cho cơ quan Bưu điện đối chiếu số tiền còn phải trả, không phải trả, số phải thu hồi cập nhật vào phần mềm nghiệp vụ. Xét duyệt và trình lãnh đạo phê duyệt Quyết định về việc hưởng trợ cấp mai táng.

Sau khi được lãnh đạo phê duyệt, chuyển phát hành về bộ phận Một cửa bản giấy (nếu cá nhân đề nghị trả kết quả là bản giấy) và bản điện tử hoặc chi bản điện tử (nếu cá nhân đề nghị chỉ trả bản điện tử) Quyết định về việc hưởng trợ cấp mai táng, Bản quá trình đóng BHXH (nếu có). Lập danh sách chi trả trợ cấp mai táng theo quy định.

Khi chuyển Danh sách chi trả trợ cấp BHXH một lần theo hình thức chi trả qua tài khoản cá nhân đến Tổ/Phòng Kế hoạch- Tài Chính, thực hiện: Khi chuyển Danh sách chi trả trợ cấp BHXH một lần (Mẫu C97-HD) theo hình thức chi trả qua tài khoản cá nhân đến Tổ/Phòng Kế hoạch- Tài Chính, thực hiện thông báo, hướng dẫn người nhận trợ cấp mai táng không phải là người kê khai đến bộ phận Một cửa của cơ quan BHXH để xác thực danh tính; khi đến mang theo CMND, CCCD để đối chiếu. Cùng với đó, thông báo cho Tổ/Phòng Kế hoạch- tài chính chưa thực hiện chuyển tiền đối với trường hợp người nhận trợ cấp mai táng không phải là người kê khai. Thông báo cho bộ phận Một cửa về việc tiếp nhận, xác thực danh tính của người nhận trợ cấp mai táng không phải là người kê khai.

Trả kết quả giải quyết: Đối với Trả kết quả là Quyết định về việc hưởng trợ cấp mai táng Bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ đã được giải quyết từ Tổ Thực hiện chính sách BHXH/Phòng chế độ BHXH để trả cho người dân gồm: Quyết định về việc hưởng trợ cấp mai táng. Bản điện tử được gửi vào kho quản lý dữ liệu điện tử của cá nhân trên Cổng DVC Quốc gia; bản giấy (nếu có) được gửi theo hình thức đăng ký nhận kết quả.

Trường hợp người nhận trợ cấp mai táng đăng ký nhận kết quả giải quyết tại bộ phận Một cửa của cơ quan BHXH: Cán bộ tại bộ phận Một cửa điện thoại trực tiếp và thông báo cho người hưởng đến nhận kết quả tại bộ phận Một của của cơ quan BHXH; khi đến nhận kết quả mang theo CMND/CCCD để đối chiếu; khi nhận kết quả phải ký nhận trên sổ theo dõi trả kết quả.

Đối với Trả kết quả là tiền trợ cấp mai táng thì Tổ/Phòng Kế hoạch- Tài Chính tiếp nhận Danh sách từ Tổ Thực hiện chính sách BHXH/Phòng Chế độ BHXH, thực hiện quy trình chi trả như quy định đối với trường hợp nhận trợ cấp bằng tiền mặt. Trường hợp chi trả qua tài khoản cá nhân thì chuyển tiền ngay vào tài khoản của cá nhân đã đăng ký đối với trường hợp người nhận trợ cấp mai táng đồng thời là người kê khai. Thực hiện chi trả tiền trợ cấp mai táng qua tài khoản cá nhân đối với trường hợp người nhận trợ cấp không phải là người kê khai sau khi người nhận trợ cấp đã được bộ phận Một của xác thực danh tính.

Bên cạnh đó, Bộ phận Một cửa: Thực hiện kiểm tra, đối chiếu khi chi trả trợ cấp mai táng: Đối với trường hợp người hưởng đăng ký nhận trợ cấp mai táng trực tiếp bằng tiền mặt tại cơ quan BHXH: Cán bộ bộ phận Một cửa thực hiện đối chiếu CMND/CCCD theo các thông tin người nhận trợ cấp mai táng trên hồ sơ hưởng trợ cấp mai táng; nếu thông tin khớp đúng thì scan hình ảnh CMND/CCCD, lưu trữ cùng hồ sơ giải quyết hưởng trợ cấp mai táng và thực hiện chi trả bằng tiền mặt cho người hưởng.

Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ thông tin, dữ liệu, hồ sơ hợp lệ.

Giải quyết hưởng và chi trả trợ cấp tuất một lần hoặc hằng tháng sau khi đã giải quyết hưởng trợ cấp mai táng theo thủ tục liên thông “Đăng ký khai tử- Xóa đăng ký thường trú- Trợ cấp mai táng phí trên Cổng DVC Quốc gia

Thành phần hồ sơ: Hồ sơ giải quyết hưởng trợ cấp tuất một lần hoặc trợ cấp tuất hằng tháng sau khi giải quyết hưởng trợ cấp mai táng theo quy định hiện hành, gồm:

Đối với thân nhân của người đang tham gia BHXH tự nguyện, đang bảo lưu thời gian đóng BHXH hoặc đang chờ đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng chế độ hưu trí, trợ cấp cán bộ xã hằng tháng: Tờ khai của thân nhân (mẫu số 09-HSB) ban hành kèm theo Quyết định này và hồ sơ quy định tại các nội dung tại Quyết định số 166/QĐ-BHXH.

Đối với thân nhân của người đang hưởng hoặc tạm dừng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng: Tờ khai của thân nhân (mẫu số 09-HSB) ban hành kèm theo Quyết định này và hồ sơ quy định tại các nội dung quy định tại Quyết định số 166/QĐ-BHXH.

Giải quyết hưởng và chi trả: Cán bộ xét duyệt kiểm tra dữ liệu để xác định việc đã giải quyết trợ cấp mai táng theo quy trình liên thông tại Quyết định này để tránh giải quyết trùng trợ cấp mai táng. Quy trình giải quyết hưởng và chi trả trợ cấp tuất một lần hoặc trợ cấp tuất hằng tháng sau khi giải quyết hưởng trợ cấp mai táng được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 166/QĐ-BHXH và hướng dẫn tại văn bản này.

Trường hợp người chết có thời gian đóng BHXH có bao gồm phụ cấp khu vực và người lo mai táng đã nhận trợ cấp mai táng theo Quyết định này mà thân nhân đề nghị hưởng trợ cấp tuất hằng tháng thì Quyết định về việc hưởng trợ cấp tuất hằng tháng được ban hành theo Mẫu số 08C-HSB ban hành tại Quyết định này.

Trường hợp người lo mai táng đã nhận trợ cấp mai táng theo Quyết định này mà thân nhân đề nghị hưởng trợ cấp tuất một lần thì Quyết định về việc hưởng trợ cấp tuất một lần được ban hành theo Mẫu số 08D, 08E-HSB ban hành tại Quyết định này. Kết quả giải quyết hưởng trợ cấp tử tuất lưu trữ cùng kết quả giải quyết trợ cấp mai táng.

T.HàPortalCatRight

Khẩn trương, nghiêm túc triển khai toàn diện các mặt công tác

Quy chế phối hợp giữa BHXH Việt Nam và Trung ương Đoàn góp phần đẩy nhanh mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân

Ngành BHXH Việt Nam: Tiếp tục lan toả thông điệp nhân văn

Ngành BHXH Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2023: Sẵn sàng "vượt sóng"

BHXH Việt Nam nỗ lực- đoàn kết- sáng tạo hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022

Những nỗ lực được ghi nhận

Tiếp tục lan tỏa chương trình “Tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn”

Mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT, bảo đảm vững an sinh xã hội

"Tết ấm đến với bệnh nhân BHYT" và tinh thần phục vụ của ngành BHXH Việt Nam

Sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ để về đích

BHXH tỉnh Lâm Đồng nỗ lực đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT

Tiếp thêm "lửa ấm" cho những người có hoàn cảnh khó khăn

Đề án 06: Tạo môi trường công khai, minh bạch trong quản lý nhà nước, quản trị xã hội

BHXH Việt Nam ứng dụng công nghệ xác thực sinh trắc vân tay: Tạo thuận lợi cho nhân dân

Tập trung quản lý hiệu quả quỹ BHYT trong hai tháng cuối năm

Hướng dẫn cách đặt lịch làm việc trực tuyến với cơ quan BHXH

Tôn vinh 103 DN tiêu biểu trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT lần thứ I khu vực phía Nam

BHXH Việt Nam triển khai thí điểm tiện ích đặt lịch làm việc trực tuyến hỗ trợ người dân, DN

Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong việc chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022

BHXH Việt Nam công bố và trao các quyết định về nghỉ hưu, bổ nhiệm, điều động và bổ nhiệm cán bộ quản lý

Cần thiết quy định rõ việc thành lập thanh tra ngành BHXH

Dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi): Phải tháo gỡ được vướng mắc

Trao đổi kinh nghiệm trong thực hiện BHXH, BHYT giữa Việt Nam và Lào

BHXH Việt Nam đối thoại với DN Nhật Bản: Thông điệp an sinh

Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam

BHXH Việt Nam nỗ lực đồng hành cũng doanh nghiệp FDI

Năng động, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Ngành BHXH Việt Nam: Quyết liệt “chạy nước rút” để về đích

Nghiên cứu ứng dụng AI vào nghiệp vụ của Ngành BHXH Việt Nam

BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn Ngành tháng 9/2022

PortalCatRight

Niềm vui của người “ngoại đạo”

Phát triển thị trường lao động: Cần linh hoạt và bền vững

Chuyện “đảng viên đi trước”

“Đoàn kết là điểm mẹ...”

Khi BHXH, BHYT được nghệ thuật hóa

"Trái ngọt" đầu mùa

Sắc xuân ở Linh Thông

Tủa Chùa- một tình yêu

BHXH TP. Hà Nội: Tự tin bước vào năm mới

Thêm những điểm tựa

Đến với dân, dân thương, dân quý

Xuân ở Tràng An

“Xây” thành công từ những “viên gạch nhỏ”

Làm cho dân nghe, dân hiểu và dân thực hiện

Xử lý vi phạm BHXH- Chế tài đã đủ mạnh?

"Sắc xanh an sinh" trên từng ngõ phố

Giải pháp nào để hạn chế chậm, nợ BHXH?

Những tấm thẻ đong đầy yêu thương

Thực trạng tuân thủ pháp luật BHXH ở Việt Nam

Quy định tổng mức thanh toán: Đảm bảo quỹ BHYT được sử dụng hiệu quả

Ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHYT: Chủ động, từ sớm, từ xa…

Đưa VssID- BHXH số đến với đồng bào dân tộc thiểu số

Khi kỹ thuật số lên ngôi

Phát triển “hệ sinh thái số BHXH”: Hiệu quả toàn diện

Sức mạnh của truyền thông trên môi trường mạng

Chi hỗ trợ từ quỹ BH thất nghiệp: Tất cả vì quyền lợi NLĐ

Nợ BHXH- “căn bệnh” cần trị tận gốc

BHYT HSSV: Thành tựu và động lực tiến tới BHYT toàn dân

May mắn và hạnh phúc giản đơn

Đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra: Yêu cầu cấp thiết

PortalCatRight

BH thất nghiệp: "Bệ đỡ" của người lao động

Dấu ấn công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Tết ấm an sinh

Ngành BHXH Việt Nam triển khai Đề án 06: Kết quả nổi bật

190 DN đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện BHXH, BHYT được tôn vinh

Tìm hiểu sơ đồ phát triển “hệ sinh thái số” ngành BHXH Việt Nam

BHYT HSSV chăm lo sức khỏe thế hệ trẻ

Hiện đại hóa hoạt động giám định BHYT

Kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT 6 tháng đầu năm 2022

BHXH Việt Nam xây dựng nền tảng chuyển đổi số

Những thiệt thòi khi nhận BHXH một lần

Đảm bảo quyền lợi BHXH cho NLĐ giai đoạn 2016-2021

Trình tự, thủ tục để NLĐ nhận hỗ trợ tiền thuê nhà

Sự hài lòng của người dân, tổ chức và DN với ngành BHXH Việt Nam

Hiệu quả thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT

Bước đột phá phát triển BHXH tự nguyện

Dấu ấn tăng trưởng BHXH giai đoạn 2016-2021

Chế độ BHXH đối với NLĐ mắc Covid-19

Ngành BHXH Việt Nam tăng tốc phát triển BHXH, BHYT

BHYT đồng hành cùng HSSV

Ngành BHXH Việt Nam: Đồng hành, hỗ trợ NLĐ, DN vượt khó khăn dịch bệnh

10 sự kiện nổi bật năm 2021 của ngành BHXH Việt Nam

Quỹ BH thất nghiệp hỗ trợ kịp thời đến NLĐ và chủ SDLĐ

Trình tự thủ tục thực hiện hỗ trợ từ quỹ BH thất nghiệp

Những lưu ý để NLĐ nhận hỗ trợ từ quỹ BH thất nghiệp

Quy định mức hỗ trợ từ Quỹ BH thất nghiệp cho NLĐ và người SDLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

BHYT đồng hành cùng HSSV

Hỗ trợ NLĐ, DN với tinh thần khẩn trương, quyết liệt

Thủ tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất

Chính sách hỗ trợ NLĐ gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

Ứng dụng VssID giúp theo dõi quá trình tham gia và giá trị sử dụng thẻ BHYT

Năm 2022, Hà Nội có 30 bệnh nhân được quỹ BHYT chi trả chi phí KCB từ 600 triệu đồng/người trở lên

Thừa Thiên Huế: 3 DN bị phạt gần 600 triệu đồng do chậm đóng BHXH, BHYT

Năm 2023, ngành BHXH Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

BHXH tỉnh Hải Dương: Triển khai nhiệm vụ năm 2023 và công bố quyết định về công tác cán bộ

Thúc đẩy phát triển mạnh mẽ BHXH toàn dân

Xây dựng dự án Luật Công đoàn (sửa đổi): Cần hướng tới NLĐ

Hà Nội: Triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Huyện Tiểu Cần (Trà Vinh): Thêm 20 hội viên phụ nữ tham gia BHXH, BHYT theo mô hình “1+1”

Nhật Bản “thức tỉnh” sau 30 năm lương không tăng

Thí điểm Chương trình thúc đẩy tăng năng suất lao động để nhân rộng trong toàn bộ nền kinh tế

Ông Văn Phú Quân được bổ nhiệm Phó Giám đốc BHXH tỉnh Quảng Nam

Bất bình đẳng tiền lương đối với người khuyết tật ở Vương quốc Anh

Nhà thơ Phan Hoàng nhận Giải thưởng nghệ thuật Danube của Hungary

Ai Cập dùng kim tự tháp làm bối cảnh biểu diễn thời trang, âm nhạc và nghệ thuật

Bánh cuốn Việt lọt Top 10 món ngon hấp dẫn nhất thế giới

Chuyển đổi số sẽ trở thành cú huých thúc đẩy năng suất lao động

Nâng cao hiệu quả hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá

Hoàn thiện cơ sở pháp lý nhằm ngăn chặn, phòng ngừa hành vi mua bán mô, bộ phận cơ thể người

Thẩm tra việc giao danh mục và mức vốn cho các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter