Hệ thống ASXH tại Thái Lan
LoadFromCatche:0
PortalHeader
PortalNav
PortalView

Hệ thống ASXH tại Thái Lan

Shared facebook
Thứ Ba, ngày 01/03/2022 11:44

Người dân Thái Lan được thụ hưởng an sinh, phúc lợi xã hội thông qua 3 cơ quan: Cơ quan an sinh xã hội Thái Lan, Cơ quan đảm bảo y tế quốc gia Thái Lan và Quỹ Hưu trí Chính phủ.

Cơ quan an sinh xã hội Thái Lan (SSO)

SSO được thành lập theo Luật An sinh xã hội vào ngày 2/9/1990 và trực thuộc Bộ Nội vụ. Khi SSO được thành lập, một số công việc của Vụ Phúc lợi công có liên quan tới ASXH, cùng với Quỹ Đền bù cho NLĐ của Vụ Lao động đã được chuyển sang cho SSO. Ngày 23/9/1993, Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội được thành lập thì SSO được tách ra khỏi Bộ Nội vụ và trở thành một trong những cơ quan thuộc Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội. Theo chương trình cải cách của Chính phủ kể từ ngày 3/10/2002, Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội đổi tên thành Bộ Lao động.

Với nhân lực khoảng 7000 người, SSO, có 19 đơn vị trực thuộc, 113 văn phòng (bao gồm 77 văn phòng cấp tỉnh, 24 chi nhánh, 22 văn phòng tại Băng Cốc) và 05 Trung tâm phục hồi chức năng. Nhiệm vụ chính của SSO là quản lý các hoạt động của Quỹ ASXH và Quỹ Đền bù cho NLĐ. Quỹ ASXH Thái Lan được xây dựng trên cơ sở Luật an sinh xã hội 1990 (sửa đổi vào các năm 1994, 1999).

Nguồn thu của Quỹ được hình thành từ đóng góp của chủ SDLĐ, NLĐ và Chính phủ. Qua quá trình phát triển từ năm 1990 đến nay, Quỹ ASXH Thái Lan thực hiện chi trả 7 chế độ, bao gồm: Ốm đau, Thai sản, Trợ cấp trẻ em, Mất sức lao động, Hưu trí, Tử tuất, Thất nghiệp. Chịu trách nhiệm quản lý Quỹ ASXH là Uỷ ban ASXH, Uỷ ban Y tế, Uỷ ban Khiếu nại. Đối tượng đóng Quỹ ASXH được chia thành 3 nhóm: nhóm bắt buộc, nhóm tự nguyện và nhóm lao động phi chính thức. Trong đó, nhóm bắt buộc là lao động trong các DN (có từ 1 lao động trở lên); nhóm tự nguyện là lao động bị chấm dứt việc làm, không được hưởng trợ cấp thất nghiệp; nhóm phi chính thức là lao động tự do từ 15- 60 tuổi, tham gia trên cơ sở tự nguyện và được nhà nước hỗ trợ một phần đóng.

SSO thực hiện các chế độ bồi thường cho NLĐ, theo Luật đền bù cho người lao động (1994). Các chế độ bồi thường cho NLĐ bao gồm: Các dịch vụ y tế; Bồi thường tiền mặt, mất sức lao động; Trợ cấp mai táng; Các dịch vụ phục hồi (bao gồm phục hồi sức khoẻ và đào tạo nghề nghiệp, chi phí hoạt động). Quỹ đền bù cho NLĐ do Uỷ ban Bồi thường cho NLĐ và Uỷ ban y tế chịu trách nhiệm quản lý; chủ SDLĐ có trách nhiệm phải đóng quỹ này theo tỷ lệ nhất định. Theo đó, từ năm thứ 1 đến năm thứ 4, tỷ lệ đóng theo quy định là từ 0,2- 01% bảng lương của năm; từ năm thứ 5 trở tỷ lệ đóng phụ thuộc vào mức độ chi trả bồi thường cho NLĐ từ các năm trước.

Cơ quan đảm bảo y tế quốc gia Thái Lan (NHSO)

Chăm sóc y tế toàn dân là một chính sách chiến lược quốc gia của Thái Lan. Để thực hiện chiến lược này, ngoài những chương trình ASXH và chế độ y tế cho người dân thuộc khu vực chính thức, Chính phủ còn cho ra mắt chương trình Phúc lợi y tế (MWS) và Thẻ BHYT tự nguyện (HSC) dành cho khu vực phi chính thức, dưới sự quản lý của Bộ Y tế công (MoPH). Tuy nhiên, 2 phương pháp này lại không phù hợp để thực hiện BHYT toàn dân.

Nhằm nâng cao chất lượng trong ASXH cho người dân, vào năm 2021, NHSO phê duyệt lộ trình “Cải cách BHYT xã hội quốc gia” nhằm tạo ra sự thống nhất và công bằng đồng thời đảm bảo nguồn tài chính y tế bền vững cho hệ thống y tế Thái Lan.

Với kinh nghiệm có được từ các chương trình y tế khác nhau, Chính phủ Thái Lan đã ban hành Luật An sinh xã hội quốc gia vào năm 2002. Theo luật này, Văn phòng An ninh Y tế quốc gia (NHSO) được thành lập, nhằm quản lý việc cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế cho toàn bộ người dân cũng như quản lý Quỹ BHYT quốc gia. Bên cạnh đó, MWS và HCS được chuyển từ MoPH sang cho NHSO quản lý và kết hợp một chương trình mới cho tất cả các khu vực phi chính thức thành chương trình BHYT toàn dân.

NHSO có chức năng lưu trữ dữ liệu về những người được hưởng chế độ, các cơ sở chăm sóc y tế và những mạng lưới của cơ sở chăm sóc y tế. Quản lý Quỹ BHYT quốc gia về việc thực hiện theo các qui định Ủy ban đề ra; Thanh toán các chi phí dịch vụ y tế theo quy định của Ủy ban cho những cơ sở chăm sóc y tế và các mạng lưới của cơ sở chăm sóc y tế; Thanh tra các tài liệu và chứng từ đối với các đơn đệ trình xin kinh phí về dịch vụ y tế của các cơ sở chăm sóc y tế; Kiểm soát và giám sát các cơ sở chăm sóc y tế và mạng lưới của các cơ sở đó nhằm cung cấp những dịch vụ chăm sóc y tế đáp ứng đúng với tiêu chuẩn mà Ủy ban đề ra và tạo điều kiện thuận lợi về nơi ở cho các bệnh nhân; Thu thập, tổng hợp và phân tích thông tin có liên quan đến việc thực hiện các dịch vụ y tế.

Quỹ Hưu trí Chính phủ (GPF)

GPF được thành lập ngày 27/3/1997, mục tiêu là nhằm đảm bảo các chế độ hưu trí cho thành viên, khuyến khích thành viên tiết kiệm cũng như cung cấp cho thành viên các chế độ và phúc lợi xã hội khác. Để đảm bảo các chế độ cơ bản cho thành viên, GPF tiến hành đầu tư tuân theo nhưng quy định nội bộ.

GPF có 2 loại đối tượng thành viên: thành viên đóng góp và không đóng góp. NLĐ là công chức Nhà nước kể từ sau ngày 27/03/1997 gọi là những thành viên đóng góp. Còn đối với những người đã là viên chức Chính phủ trước thời hạn trên thì có quyền lựa chọn để trở thành thành viên đóng góp hoặc thành viên không đóng góp.

Đối với chương trình đóng góp thì NLĐ phải đóng 3% lương hằng tháng. Chủ SDLĐ đóng 3% và đóng thêm 2% cho khoản đền bù sau 1997.

Đối với thành viên không đóng góp thì chủ SDLĐ cung cấp các khoản đền bù trước 1997 dựa theo công thức mới và các khoản đền bù sau 1997 là 2% lương/tháng.

Những tài sản trong điều khoản quản lý từ tài khoản thành viên và tài khoản Chính phủ.

Tài khoản thành viên gồm: Thành viên đóng 3% lương hằng tháng; Chủ SDLĐ đóng 3% lương hằng tháng. Các thành viên theo hình thức không đóng góp thì không được hưởng khoản tiền này; Các khoản đền bù trước 1997 là để đền bù cho các thành viên trong khoảng thời gian mà các thành viên bắt đầu công việc, vì số tiền mà họ được nhận từ chương trình chế độ trong thời gian đó thấp hơn bình thường.

Bên cạnh đó, theo chương trình thực thanh thực chi: để được nhận khoản đền bù trước 1997, các thành viên phải là những người nhận tiền hưu trí hàng tháng, chứ không nhân khoản tiền hưu trí một lần (hưu trí chi trả một lần). Các khoản đền bù sau 1997 là để đền bù cho các thành viên trong khoảng thời gian họ ngừng làm việc vì số tiền mà họ nhận được từ chương trình chế độ trong thời gian đó thấp hơn bình thường. Khoản tiền này là 2% lương hằng tháng và sẽ được thanh toán cho các thành viên đã lựa chọn tiều hưu trí theo chương trình thực thanh thực chi; Số tiền không được xác định là khoản tiền được nhận bởi GPF và sẽ được phân bổ tới khoản đóng góp của thành viên, của chủ SDLĐ và khoản đền bù sau 1997 khi GPF nhận được hồ sơ cá nhân đầy đủ. Số tiền thành viên không nhận nữa là khoản tiền mà GPF nhận sau khi thành viên qua đời. GPF phải hoàn trả số tiền này cho Chính phủ.

Tài khoản Chính phủ gồm: Tài khoản dự trữ Chính phủ là một sự sắp xếp đã được ghi rõ trong mục 72 Luật B.E.2539. Chính phủ sẽ giao 20% ngân sách chi tiêu hằng năm cho GPF như là tài khoản dự trữ Chính phủ. Nếu tổng số tài khoản dự trữ Chính phủ, tài khoản chung và lãi suất vượt quá 3 lần ngân sách hưu trí hằng năm của quốc gia, thì GPF sẽ chuyển số tiền vượt mức đó về Chính phủ. Tài khoản chung là số tiền được phân bổ một lần vào các tài khoản cá nhân nhưng sau đó được rút lại khi thành viên lựa chọn rút một lần (tiền hưu trí chi trả một lần) từ chương trình thực thanh thực chi. Các thành viên khi đã qua đời thì không được nhân khoản tiền này nữa.

T.HàPortalCatRight

Ngành BHXH Việt Nam: Nhận diện khó khăn, thách thức, kiên định với mục tiêu kế hoạch năm 2023

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Bảo đảm và nâng cao quyền lợi BHXH, kiên quyết xử lý chậm đóng, trốn đóng BHXH

Hoàn thiện chính sách BHXH, đảm bảo quyền lợi người tham gia và hướng tới BHXH toàn dân

BHXH Việt Nam giao ban tháng 6/2023: Kiên định với mục tiêu năm 2023

Quốc hội thảo luận tại Hội trường về tình hình kinh tế-xã hội

Đoàn Thanh niên Cơ quan BHXH Việt Nam: Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ

Việt Nam- Lào: Đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực an sinh xã hội

Ngành BHXH Việt Nam: Nắm chắc, bám sát thực tiễn để có phản ứng kịp thời

Đối thoại chính sách BHXH, BHYT cho CNLĐ trong các KCN

Việc thành lập cơ quan thanh tra ở BHXH Việt Nam là cần thiết

Khảo sát, đánh giá về tình hình triển khai 2 nhóm TTHC liên thông điện tử

Vận dụng kinh nghiệm quốc tế mở rộng diện bao phủ BHXH tự nguyện

Tỉnh Quảng Ninh thu hút lao động tự do tham gia BHXH nhờ chính sách hỗ trợ

Linh hoạt các giải pháp phát triển BHXH, BHYT

Chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng “Nền tảng số, dữ liệu số để thúc đẩy DVC trên môi trường số"

Sơn La giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT năm 2023

Hội Báo toàn quốc 2023: Đoàn kết- Chuyên nghiệp- Văn hóa- Sáng tạo

“Đi trước, đón đầu” trong thực hiện nhiệm vụ

Bộ Y tế và BHXH Việt Nam: Mục tiêu chung là đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT

Triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện tốt công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Hướng dẫn đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trực tuyến trên Cổng DVC Quốc gia

Hướng dẫn đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trực tuyến trên Cổng DVC BHXH Việt Nam

Khẩn trương, nghiêm túc triển khai toàn diện các mặt công tác

Quy chế phối hợp giữa BHXH Việt Nam và Trung ương Đoàn góp phần đẩy nhanh mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân

Ngành BHXH Việt Nam: Tiếp tục lan toả thông điệp nhân văn

Ngành BHXH Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2023: Sẵn sàng "vượt sóng"

BHXH Việt Nam nỗ lực- đoàn kết- sáng tạo hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022

Những nỗ lực được ghi nhận

Tiếp tục lan tỏa chương trình “Tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn”

Mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT, bảo đảm vững an sinh xã hội

PortalCatRight

Điều diệu kỳ từ tấm thẻ BHYT

Có lương hưu, cuộc sống an nhiên

Lắng nghe ý kiến, việc gì tốt cho người dân thì phải làm

“Bộ tứ” ở Đồng Tháp: Mô hình hay cần nhân rộng

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Giải pháp chuyển đổi số trong hoạt động giám định BHYT

Những sáng kiến đem BHXH, BHYT đến cho phụ nữ nghèo

Nỗi lo người cao tuổi “2 không”

Vai trò và thực trạng của chế độ trợ cấp thai sản ở Việt Nam

Những điểm mới trong dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Càng rõ ý nghĩa, càng yêu nghề…

Thực hiện chính sách BHXH, BHYT: Thay đổi từ nhận thức

Duyên nghề

Chuyện ở Cần Giờ

“Tăng lượng, đổi chất” tổ chức dịch vụ thu

Niềm vui của người “ngoại đạo”

Phát triển thị trường lao động: Cần linh hoạt và bền vững

Chuyện “đảng viên đi trước”

“Đoàn kết là điểm mẹ...”

Khi BHXH, BHYT được nghệ thuật hóa

"Trái ngọt" đầu mùa

Sắc xuân ở Linh Thông

Tủa Chùa- một tình yêu

BHXH TP. Hà Nội: Tự tin bước vào năm mới

Thêm những điểm tựa

Đến với dân, dân thương, dân quý

Xuân ở Tràng An

“Xây” thành công từ những “viên gạch nhỏ”

PortalCatRight

Mức đóng BHYT hộ gia đình từ ngày 1/7/2023

Ngành BHXH Việt Nam- Kết quả nổi bật trong triển khai Đề án 06 của Chính phủ

BHYT hộ gia đình- Những điều cần biết

Quyền lợi BHXH của người dân luôn được đảm bảo

Hướng dẫn thay thế thẻ BHYT giấy trong KCB

Chính sách BHYT phát huy giá trị thiết thực

Nỗ lực thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Đẩy mạnh cải cách TTHC, chuyển đổi số Ngành BHXH Việt Nam

Thi đua đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID năm 2023

Hướng dẫn đóng, nộp BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Vai trò quan trọng của quỹ BH TNLĐ-BNN

Giá trị của lương hưu BHXH với người cao tuổi

Vai trò quan trọng của CSDL quốc gia về bảo hiểm

Tăng các mức hưởng BHXH, BHYT từ ngày 1/7/2023

Lợi ích thiết thực khi tham gia BHXH tự nguyện

Thúc đẩy các DVC trực tuyến lĩnh vực BHXH, BHYT

Đồng hành cùng BHXH vì một cuộc sống chất lượng hơn

Chủ động kiểm soát chi phí KCB BHYT

Hiệu quả thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT

NLĐ thiệt thòi khi nhận BHXH một lần

Hướng dẫn cấp lại thẻ BHYT qua ứng dụng VssID-BHXH số

Nâng cao hiệu quả truyền thông BHXH, BHYT

Kết quả chủ yếu thực hiện BHXH, BHYT quý I/2023

BHXH Việt Nam: 28 năm xây dựng và phát triển

BH thất nghiệp: "Bệ đỡ" của người lao động

Dấu ấn công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Tết ấm an sinh

Ngành BHXH Việt Nam triển khai Đề án 06: Kết quả nổi bật

190 DN đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện BHXH, BHYT được tôn vinh

Tìm hiểu sơ đồ phát triển “hệ sinh thái số” ngành BHXH Việt Nam

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

Điều diệu kỳ từ tấm thẻ BHYT

BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn Ngành triển khai 2 nhóm TTHC liên thông

HĐQL BHXH giám sát việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại Đồng Nai

Nhiều người lao động đang có mức lương hưu trên 50 triệu đồng/tháng

Mua bán GCN nghỉ việc hưởng BHXH- Cần xử lý triệt để

Mua bán GCN nghỉ việc hưởng BHXH- Cần xử lý triệt để

Bình Dương: Người tham gia BHXH đạt tỷ lệ cao trong lực lượng lao động

Mua bán GCN nghỉ việc hưởng BHXH- Cần xử lý triệt để

Đằng sau hành trình 30 năm của Tập đoàn Geleximco

BHXH TP.Hải Phòng ra quân hưởng ứng Ngày BHYT Việt Nam 1/7

Bản tin Podcast tổng hợp tuần 4 tháng 6/2023 (19/6/2023-3/6/2023)

Huyện Triệu Phong (Quảng Trị): Các Gian hàng an sinh xã hội thu hút nhiều người dân tham gia

Bế mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Cần sửa đổi toàn diện Luật BHYT để tháo gỡ vướng mắc

Ngành BHXH Việt Nam sẽ kiên định, quyết tâm hoàn thành mục tiêu đề ra

Điều tra, khởi tố các hành vi trốn đóng BHXH, BH thất nghiệp

Tiếp tục nghiên cứu các giải pháp đầu tư quỹ BHXH an toàn, bền vững và hiệu quả

Hơn 97% cơ sở KCB BHYT đã hỗ trợ người dân KCB BHYT bằng CCCD gắn chip

Quận Hai Bà Trưng (Hà Nội): Chú trọng xây dựng các mô hình, giải pháp thực hiện chỉ tiêu BHXH, BHYT

Linh hoạt, sáng tạo tuyên truyền về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter
Phần mềm CMS liên hệ 0903234444