LoadFromCatche:1
PortalHeader
PortalNav
PortalView

Điểm sáng trên con đường định hướng XHCN

Shared facebook
Chủ nhật, ngày 16/02/2020 07:40

Vào năm 1996, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đã cảnh báo các chính phủ trên thế giới hãy “cảnh giác” với 5 mô hình tăng trưởng gây nguy hại. Đó là: Mô hình tăng trưởng không việc làm; mô hình tăng trưởng không lương tâm; mô hình tăng trưởng không tiếng nói; mô hình tăng trưởng không gốc rễ và mô hình tăng trưởng không tương lai.

 Có một sự trùng hợp ngẫu nhiên, trong giai đoạn này, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra đường lối đổi mới đất nước, trong đó lựa chọn mô hình “xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN”- đây là sản phẩm của tư duy đổi mới, thay thế nền kinh tế kế hoạch tập trung, quan liêu, bao cấp bằng nền kinh tế hỗn hợp hoạt động theo cơ chế thị trường, mà ở đó kinh tế nhà nước nắm vai trò chủ đạo. Kinh tế thị trường định hướng XHCN là tên gọi mà Đảng ta đặt ra cho mô hình kinh tế hiện tại cũng như trong lâu dài, giúp Việt Nam hội nhập với nền kinh tế toàn cầu. Vì vậy, tăng trưởng kinh tế mà Việt Nam xác định là tăng trưởng bền vững, tăng trưởng vì con người, vì một xã hội ngày càng công bằng hơn, dân chủ hơn và văn minh hơn.

 

Nhiều người dân vui mừng được tham gia BHXH tự nguyện

Ngay từ khi Đảng đề ra đường lối đổi mới này, đã xuất hiện nhiều ý kiến khác nhau, thậm chí một số thế lực thù địch, phản động, cực đoan còn quả quyết rằng, kinh tế thị trường không bao giờ song hành với XHCN. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, qua hơn 30 năm đổi mới, Đảng ta luôn quan tâm tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, rút ra các bài học kinh nghiệm để tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN phù hợp với từng giai đoạn phát triển, góp phần đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, trở thành quốc gia có thu nhập trung bình, giữ vững định hướng XHCN. Trong đó, chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân, củng cố quốc phòng và an ninh.

Cũng trong hơn 30 năm qua, nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ngày càng đầy đủ hơn. Hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách ngày càng hoàn thiện và phù hợp hơn với luật pháp quốc tế cũng như đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Tuy nhiên, trong quá trình này vẫn có nhiều thách thức. Chẳng hạn, kinh tế tăng trưởng nhưng chưa bền vững; đạo đức xã hội, văn hóa xuống cấp; nhiều vấn đề, tệ nạn xã hội nhức nhối, bức xúc phát sinh...

Thế nhưng, trên con đường mà chúng ta đang đi lại có nhiều mảng sáng về an sinh xã hội rất đáng trân trọng, trong đó nổi bật là chủ trương, chính sách và kết quả thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT. Điều này được thể hiện rất rõ, tư duy lý luận của Đảng và Nhà nước về BHXH, BHYT đều theo sát và gắn với quá trình tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế. Cội nguồn và cốt lõi của chính sách BHXH, BHYT ở nước ta bắt nguồn từ đạo lý của dân tộc Việt Nam, kết tinh trong tư tưởng, đạo đức, văn hóa Hồ Chí Minh.

Mục đích làm cách mạng của Đảng ta và của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc- Hồ Chí Minh ngay từ những ngày đầu cũng đã rất rõ, đó là làm sao “nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Ngay khi nước nhà vừa giành được độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn rất trăn trở: “Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”.

Quán triệt quan điểm này, ngay trong những năm tháng đầu thực hiện đường lối đổi mới, tuy nền kinh tế còn gặp rất khó khăn, thiếu thốn đủ bề, song Đảng ta đã đề ra và thực hiện cho được chủ trương, chính sách xuyên suốt: “Tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước và trong suốt quá trình phát triển”. Từ những quyền cơ bản của công dân được ghi trong Hiến pháp năm 1992, đến Hiến pháp năm 2013 đã phát triển và khẳng định “Quyền được đảm bảo an sinh xã hội”- thể hiện quan điểm coi con người là mục tiêu và trọng tâm của sự phát triển đất nước.

Chi trả lương hưu ở Cần Thơ

Những kết quả của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta đã thúc đẩy bước tiến liên tục của hệ thống an sinh xã hội, trong đó nổi lên là công tác BHXH, BHYT. Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị (tháng 11/2012) đã khẳng định: “BHXH và BHYT là 2 chính sách xã hội quan trọng, là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị-xã hội và phát triển kinh tế-xã hội”. Hơn 6 năm sau, tại Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH, Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đã tiếp tục cụ thể hóa và khẳng định: “BHXH là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, góp phần quan trọng thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị-xã hội, đời sống nhân dân, phát triển bền vững đất nước”.

Quán triệt và thực hiện các quan điểm của Đảng, Nhà nước ta đã thể chế hóa thành các chính sách cụ thể. Nổi bật là: Từ chính sách BHXH, BHYT bắt buộc, đến nay chúng ta đã và đang phát triển hệ thống chính sách BHXH linh hoạt, tự nguyện, đa dạng, đa tầng, hiện đại, hội nhập quốc tế, huy động các nguồn lực xã hội theo truyền thống tương thân tương ái của dân tộc; hướng tới bao phủ BHXH, BHYT toàn dân theo lộ trình phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế-xã hội; kết hợp hài hòa các nguyên tắc đóng-hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững.

Từ trong thực tiễn có rất nhiều mô hình hay, cách làm tốt, những tấm gương sáng, những con số ấn tượng về thành tích, kinh nghiệm, cách làm BHXH, BHYT trong cả nước. Vào năm 2012, công tác BHXH, BHYT còn một số hạn chế, yếu kém, diện bao phủ BHXH còn thấp (mới đạt khoảng 20% lực lượng lao động và số người tham gia BHYT mới đạt khoảng 65% dân số). Bên cạnh đó, quản lý nhà nước về BHXH, BHYT chưa đáp ứng yêu cầu; việc tổ chức thực hiện chế độ, chính sách còn có thiếu sót…

Do đó, chúng ta đang phải phấn đấu đến năm 2020 mở rộng và hoàn thiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT với bước đi, lộ trình phù hợp với điều kiện kinh tế- xã hội của đất nước. Bên cạnh đó, phát triển hệ thống BHXH, BHYT đồng bộ với phát triển các dịch vụ xã hội, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của nhân dân; tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người tham gia và thụ hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Theo đó, phấn đấu đến năm 2020 có khoảng 50% lực lượng lao động tham gia BHXH; trên 90% dân số tham gia BHYT…

Tóm lại, đường lối chính sách BHXH, BHYT được coi là vấn đề rất hệ trọng, liên quan trực tiếp đến đời sống của toàn thể nhân dân. Từ ham muốn tột bậc của Bác Hồ “ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”, đến nay nhân dân ta chẳng những từng bước được ăn ngon, mặc đẹp, ai cũng được học hành suốt đời, không ngừng nâng cao trình độ học vấn, văn hóa, mà trong tương lai ai cũng có lương hưu, trợ cấp xã hội. Ngoài ra, còn được chăm sóc, bảo vệ sức khỏe suốt đời, không ngừng được nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần… Đó chính là những điểm sáng trên con đường định hướng XHCN mà chúng ta hướng tới và đang nỗ lực thực hiện, với tâm thế phấn chấn, quyết liệt của toàn thể CCVC ngành BHXH cũng như cả hệ thống chính trị- xã hội.

Vũ LânPortalCatRight

Nghiên cứu ứng dụng AI vào nghiệp vụ của Ngành BHXH Việt Nam

BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn Ngành tháng 9/2022

Chủ động tháo gỡ khó khăn, dốc toàn lực thực hiện nhiệm vụ được giao

Kết nối, hỗ trợ xã Linh Thông trong công tác xóa đói, giảm nghèo

Quyết liệt chuyển đổi số để phục vụ người dân và doanh nghiệp

Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu đơn vị để thực thi nhiệm vụ

BCĐ thực hiện chính sách BHXH, BHYT TP.Hà Nội triển khai nhiều giải pháp phát triển BHXH, BHYT

Chủ động tháo gỡ vướng mắc trong KCB và thanh toán KCB BHYT

Ngành BHXH Việt Nam: Nhiều hoạt động về nguồn, thăm hỏi, chăm lo cho thương binh, thân nhân liệt sĩ và NCC

Phối hợp truyền thông nâng cao nhận thức người dân về BHXH, BHYT

Hơn 100 đơn vị máu được tiếp nhận và chuyển về Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương

Phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia BHXH, BHYT

Ngành BHXH Việt Nam: Tập trung tăng độ bao phủ BHXH, BHYT

Phát huy sức trẻ cơ quan BHXH Việt Nam

BHXH Việt Nam tổ chức giao ban công tác BHXH, BHYT tháng 6/2022

BHXH tỉnh Sơn La cần tiếp tục kiên trì, bền bỉ dệt “lưới an sinh”

Cổ vũ, động viên nhân dân và NLĐ tích cực tham gia BHXH, BHYT, hướng tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân

Kỳ họp quý II/2022 HĐQL BHXH Việt Nam: Cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng

Những thiệt thòi khi nhận BHXH một lần

Ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân

Nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Chuyển đổi số để phục vụ người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp ngày càng tốt hơn

Phát huy vai trò Nhân dân trong xây dựng và thực hiện chính sách ASXH

Hướng đến phát triển BHYT bền vững

Tập trung nguồn lực để phát triển đồng bộ, hiệu quả chính sách BHXH, BHYT

Phát triển thị trường lao động gắn với đảm bảo ASXH

Xây dựng ngành BHXH Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân, DN

Chương trình Xuân yêu thương- Tặng thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

Ngành BHXH: Tiếp tục ứng dụng CNTT một cách linh hoạt và hiệu quả

Hướng về người dân, đảm bảo quyền lợi cao nhất trong KCB BHYT

PortalCatRight

Chi hỗ trợ từ quỹ BH thất nghiệp: Tất cả vì quyền lợi NLĐ

Nợ BHXH- “căn bệnh” cần trị tận gốc

BHYT HSSV: Thành tựu và động lực tiến tới BHYT toàn dân

May mắn và hạnh phúc giản đơn

Đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra: Yêu cầu cấp thiết

Những điều cần biết về BHYT hộ gia đình

Những điều cần biết về BHXH tự nguyện

Nâng cao hiệu quả truyền thông BHXH, BHYT

Ứng dụng bằng chứng đánh giá tác động ngân sách trong xây dựng gói quyền lợi BHYT

Nhận BHXH một lần: Nên hay không?

An ninh phi truyền thống & những vấn đề đặt ra

Những người vì dân phục vụ

Thích ứng linh hoạt để phục vụ

Hoạt động thiện nguyện gắn với an sinh bền vững

Có BHYT, vơi bớt nỗi lo

Đảm bảo an sinh tốt hơn cho nữ giới

Hướng tới mục tiêu an sinh bền vững

Tạo đủ "lực hấp dẫn" cho chính sách BHXH

Chuyện vượt khó ở vùng cực Nam Tổ quốc

Những sáng kiến độc đáo lan tỏa VssID

Khi niềm tin được đặt đúng chỗ

Trách nhiệm cao, mục tiêu lớn

Tạp chí điện tử BHXH ra mắt giao diện mới

Đoàn kết, nỗ lực triển khai tổ chức thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT

Dấu ấn giữa đại dịch

Ngành BHXH Việt Nam tự tin trong mùa Xuân mới

Tết ấm

Chuyện những bệnh nhân BHYT... tiền tỷ

Ngành BHXH Việt Nam: Thích ứng linh hoạt với tình hình mới

Chuyện “hậu trường” giờ mới kể

PortalCatRight

BHYT HSSV chăm lo sức khỏe thế hệ trẻ

Hiện đại hóa hoạt động giám định BHYT

Kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT 6 tháng đầu năm 2022

BHXH Việt Nam xây dựng nền tảng chuyển đổi số

Những thiệt thòi khi nhận BHXH một lần

Đảm bảo quyền lợi BHXH cho NLĐ giai đoạn 2016-2021

Trình tự, thủ tục để NLĐ nhận hỗ trợ tiền thuê nhà

Sự hài lòng của người dân, tổ chức và DN với ngành BHXH Việt Nam

Hiệu quả thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT

Bước đột phá phát triển BHXH tự nguyện

Dấu ấn tăng trưởng BHXH giai đoạn 2016-2021

Chế độ BHXH đối với NLĐ mắc Covid-19

Ngành BHXH Việt Nam tăng tốc phát triển BHXH, BHYT

BHYT đồng hành cùng HSSV

Ngành BHXH Việt Nam: Đồng hành, hỗ trợ NLĐ, DN vượt khó khăn dịch bệnh

10 sự kiện nổi bật năm 2021 của ngành BHXH Việt Nam

Quỹ BH thất nghiệp hỗ trợ kịp thời đến NLĐ và chủ SDLĐ

Trình tự thủ tục thực hiện hỗ trợ từ quỹ BH thất nghiệp

Những lưu ý để NLĐ nhận hỗ trợ từ quỹ BH thất nghiệp

Quy định mức hỗ trợ từ Quỹ BH thất nghiệp cho NLĐ và người SDLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

BHYT đồng hành cùng HSSV

Hỗ trợ NLĐ, DN với tinh thần khẩn trương, quyết liệt

Thủ tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất

Chính sách hỗ trợ NLĐ gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19

Những kết quả nổi bật của ngành BHXH Việt Nam năm 2020

BH thất nghiệp: “Điểm tựa” mang lại lợi ích cho NLĐ và DN

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

Quỹ BHXH phát huy vai trò hỗ trợ NLĐ

Gần 29,7 triệu thẻ BHYT/sổ/thẻ KCB miễn phí được phát tặng trên cả nước

Chi bộ Tạp chí BHXH sinh hoạt chuyên đề tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò

Hà Tĩnh: Tập huấn nghiệp vụ thu BHYT HSSV cho các trường học

Bà Rịa- Vũng Tàu: Phát động mô hình "Nuôi heo đất" tích lũy tham gia BHXH, BHYT

Sáng tạo để tăng bao phủ BHXH tự nguyện

Chợ Lách (Bến Tre): 3 DN khắc phục hết nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp sau thanh tra

Mãi niềm tin theo Đảng- Tỏa sáng một tấm gương

Toàn quốc: 11.445 cơ sở KCB BHYT thực hiện tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng CCCD gắn chíp

BV Quân y 175: Dốc sức cứu mạng sinh viên bị tai nạn giao thông

Phim của đạo diễn Lương Đình Dũng sẽ dự Oscar

Ra mắt Biểu trưng Kỷ niệm 10 năm hợp tác chiến lược VietinBank và MUFG Bank

Tân Uyên (Bình Dương): Phát triển trên 6.300 người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Ngồi nhà nhận hộ chiếu theo yêu cầu

BHXH tỉnh- Công an tỉnh Lạng Sơn ký kế hoạch phối hợp phòng, chống tội phạm về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp

Cần dự báo đúng tình hình kinh tế xã hội để có giải pháp đúng và trúng

Tìm giải pháp hỗ trợ thanh niên khuyết tật hòa nhập cộng đồng

Thu Phương làm đêm nhạc về mùa thu

Doanh nghiệp lạc quan về triển vọng kinh tế năm 2022

Điểm nhấn về thị trường lao động

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter