Phát động phong trào thi đua thực hiện đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID
LoadFromCatche:0
PortalHeader
PortalNav
PortalView

Phát động phong trào thi đua thực hiện đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID

Shared facebook
Thứ Năm, ngày 04/05/2023 15:20

Để hoàn thành chỉ tiêu được giao tại Quyết định số 336/QĐ-BHXH ngày 13/3/2023 của BHXH Việt Nam về việc giao chỉ tiêu đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID năm 2023, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam phát động phong trào thi đua chuyên đề: “Chủ động, sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả trong triển khai thực hiện đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID năm 2023”.

Theo đó, phấn đấu đến ngày 31/12/2023 đạt trên 35 triệu người tham gia BHXH, BHYT được đăng ký, phê duyệt, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID. Trong đó, rà soát tỷ lệ bao phủ ứng dụng VssID tới 100% nhóm người cùng tham gia BHXH, BHYT tại các đơn vị SDLĐ; 100% người tham gia BHXH tự nguyện mới; tiếp tục triển khai hướng dẫn đăng ký, cài đặt, sử dụng tới các đối tượng khác trên phạm vi cả nước.

Đối tượng thi đua: Các tập thể và toàn thể CCVC, NLĐ trong ngành BHXH Việt Nam. Thời gian thi đua: Từ ngày 5/5/2023 đến hết ngày 31/12/2023. Chỉ tiêu thi đua được tính từ ngày 1/1/2023 đến hết ngày 31/12/2023.

Tổng Giám đốc yêu cầu, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với cấp ủy Đảng và tổ chức, đoàn thể của đơn vị, quán triệt đến toàn thể CCVC, NLĐ thuộc đơn vị nội dung Quyết định số 336/QĐ-BHXH ngày 13/3/2023.

Trong đó, tích cực tham mưu, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với cấp ủy Đảng, chính quyền, các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương và các sở, ban, ngành, đoàn thể địa phương tổ chức triển khai phong trào thi đua đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu, tiến độ, lộ trình thực hiện, chỉ tiêu được giao.

Chủ động nắm bắt, đề xuất các giải pháp, sáng kiến và tham gia đối thoại, giải đáp những vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID theo phản ánh của người sử dụng ứng dụng.

Nâng cấp và bổ sung các tính năng của ứng dụng VssID để phù hợp với người sử dụng, đặc biệt là tính năng cảnh báo số thực đóng BHXH, BHYT; số tiền chậm đóng BHXH, BHYT; các chế độ NLĐ đã được hưởng, lịch sử KCB BHYT của người tham gia và và tính năng thực hiện việc tham gia, thụ hưởng ngay trên nền tảng ứng dụng VssID; nghiên cứu đề xuất phát triển các tiện ích trên ứng dụng VssID để người sử dụng có thể tạo lập một số giấy tờ, hồ sơ giao dịch với cơ quan BHXH trên nền tảng ứng dụng VssID, nhằm khuyến khích người dùng khai khác và sử dụng ứng dụng này.

Rà soát, lập danh sách các đơn vị SDLĐ về tình hình đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID cho NLĐ đối với cả 2 nhóm bao gồm cả chưa đăng ký và đã đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID; thực hiện triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, chủ động lựa chọn phương thức triển khai tới nhiều nhóm chủ thể tham gia cùng lúc hoặc lần lượt từng nhóm người tham gia để hoàn thành chỉ tiêu được giao theo Quyết định số 336/QĐ-BHXH ngày 13/3/2023.

Tăng cường truyền thông về ứng dụng VssID không chỉ là các tiện ích mà ứng dụng mang lại, mà còn là một công cụ để giám sát việc tham gia BHXH, BHYT của người SDLĐ đối với NLĐ; đa dạng nội dung truyền thông; mở các chuyên mục truyền thông về ý nghĩa thiết thực, tiện ích vượt trội của ứng dụng VssID và có các giải pháp, kế hoạch, phương án truyền thông tới các nhóm chủ thể tham gia.

Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc để nắm bắt tình hình thực hiện chỉ tiêu tiến độ hằng tháng, quý, năm tại địa phương; phản ánh kịp thời khó khăn, vướng mắc về BHXH Việt Nam (Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc khách hàng) để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Ngành xem xét, chỉ đạo.

Để động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, các đơn vị lựa chọn tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, hoàn thành chỉ tiêu theo tiến độ để đề nghị Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam khen thưởng hoặc khen thưởng theo thẩm quyền vào các đợt sơ kết, tổng kết thực hiện nhiệm vụ, tiêu chuẩn cụ thể.

Theo đó, đối với tập thể, kết quả thực hiện phải đạt mục tiêu từ 100% trở lên; BHXH tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch chi tiết, phương án, cách thức tiếp cận từng nhóm người tham gia để đảm bảo tiến độ thực hiện chỉ tiêu được giao cả năm 2023, trong đó thực hiện theo từng quý: Tối thiểu đến ngày 30/6/2023 đạt từ 60% chỉ tiêu được giao trở lên; đến ngày 30/9/2023 đạt từ 80% chỉ tiêu được giao trở lên; đến ngày 31/12/2023 hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu được giao.

Có nhiều giải pháp trong tham mưu mang lại hiệu quả cao, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị để đẩy nhanh tiến độ kịp thời đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID cho người tham gia BHXH, BHYT. 

Có thành tích trong công tác chỉ đạo, tham mưu, phối hợp, rà soát, đôn đốc, xây dựng và ban hành văn bản để hướng dẫn đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID cho người tham gia BHXH, BHYT, góp phần hoàn thành chỉ tiêu được giao.

Tích cực, chủ động phối hợp tham gia truyền thông, kiểm tra, giám sát và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho đơn vị SDLĐ, người sử dụng ứng dụng VssID theo lĩnh vực chuyên môn thuộc phạm vi quản lý và chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đề xuất bổ sung các tiện ích ứng dụng VssID để phù hợp với người sử dụng và hỗ trợ kịp thời về kỹ thuật, chuyên môn để thực hiện đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID...

Đối với cá nhân, chủ động tích cực tham gia phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, nhiệm vụ được đơn vị giao, có sự đóng góp quan trọng, hiệu quả góp phần để đơn vị hoàn thành xuất sắc mục tiêu của phong trào.

Có nhiều hoạt động và việc làm thiết thực, cụ thể trong việc đề xuất tham mưu các giải pháp, sáng kiến, phối hợp xử lý vướng mắc, hoàn thiện chuyên môn để thực hiện đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID.

Tổng Giám đốc cũng yêu cầu, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố căn cứ vào nội dung thi đua phát động, quyết liệt tổ chức triển khai thực hiện.

Cụ thể, chủ động rà soát tiến độ triển khai thực hiện mục tiêu phong trào thi đua, đặc biệt là bám sát nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 336/QĐ-BHXH để triển khai thực hiện hiệu quả; kêu gọi CCVC, NLĐ hăng hái nỗ lực phấn đấu, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hiệu quả, trách nhiệm, thi đua đạt kết quả cao nhất và sớm hoàn thành trước thời hạn các nhiệm vụ, chỉ tiêu được BHXH Việt Nam giao theo phân quyền, phân cấp. Báo cáo Tổ Đề án 06 của tỉnh để chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp với cơ quan BHXH tuyên truyền, triển khai cài đặt ứng dụng VssID cho người tham gia.

Xây dựng kế hoạch chi tiết theo từng nhóm đối tượng tham gia BHXH, BHYT để tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua với các giải pháp phù hợp thực tế từng đơn vị, địa phương và tiến hành sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện phong trào; căn cứ kết quả hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ để xem xét lựa chọn khen thưởng theo thẩm quyền và đề nghị BHXH Việt Nam khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc.

Thủy HàPortalCatRight

Ngành BHXH Việt Nam: Nhận diện khó khăn, thách thức, kiên định với mục tiêu kế hoạch năm 2023

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Bảo đảm và nâng cao quyền lợi BHXH, kiên quyết xử lý chậm đóng, trốn đóng BHXH

Hoàn thiện chính sách BHXH, đảm bảo quyền lợi người tham gia và hướng tới BHXH toàn dân

BHXH Việt Nam giao ban tháng 6/2023: Kiên định với mục tiêu năm 2023

Quốc hội thảo luận tại Hội trường về tình hình kinh tế-xã hội

Đoàn Thanh niên Cơ quan BHXH Việt Nam: Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ

Việt Nam- Lào: Đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực an sinh xã hội

Ngành BHXH Việt Nam: Nắm chắc, bám sát thực tiễn để có phản ứng kịp thời

Đối thoại chính sách BHXH, BHYT cho CNLĐ trong các KCN

Việc thành lập cơ quan thanh tra ở BHXH Việt Nam là cần thiết

Khảo sát, đánh giá về tình hình triển khai 2 nhóm TTHC liên thông điện tử

Vận dụng kinh nghiệm quốc tế mở rộng diện bao phủ BHXH tự nguyện

Tỉnh Quảng Ninh thu hút lao động tự do tham gia BHXH nhờ chính sách hỗ trợ

Linh hoạt các giải pháp phát triển BHXH, BHYT

Chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng “Nền tảng số, dữ liệu số để thúc đẩy DVC trên môi trường số"

Sơn La giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT năm 2023

Hội Báo toàn quốc 2023: Đoàn kết- Chuyên nghiệp- Văn hóa- Sáng tạo

“Đi trước, đón đầu” trong thực hiện nhiệm vụ

Bộ Y tế và BHXH Việt Nam: Mục tiêu chung là đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT

Triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện tốt công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Hướng dẫn đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trực tuyến trên Cổng DVC Quốc gia

Hướng dẫn đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trực tuyến trên Cổng DVC BHXH Việt Nam

Khẩn trương, nghiêm túc triển khai toàn diện các mặt công tác

Quy chế phối hợp giữa BHXH Việt Nam và Trung ương Đoàn góp phần đẩy nhanh mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân

Ngành BHXH Việt Nam: Tiếp tục lan toả thông điệp nhân văn

Ngành BHXH Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2023: Sẵn sàng "vượt sóng"

BHXH Việt Nam nỗ lực- đoàn kết- sáng tạo hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022

Những nỗ lực được ghi nhận

Tiếp tục lan tỏa chương trình “Tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn”

Mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT, bảo đảm vững an sinh xã hội

PortalCatRight

Điều diệu kỳ từ tấm thẻ BHYT

Có lương hưu, cuộc sống an nhiên

Lắng nghe ý kiến, việc gì tốt cho người dân thì phải làm

“Bộ tứ” ở Đồng Tháp: Mô hình hay cần nhân rộng

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Giải pháp chuyển đổi số trong hoạt động giám định BHYT

Những sáng kiến đem BHXH, BHYT đến cho phụ nữ nghèo

Nỗi lo người cao tuổi “2 không”

Vai trò và thực trạng của chế độ trợ cấp thai sản ở Việt Nam

Những điểm mới trong dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Càng rõ ý nghĩa, càng yêu nghề…

Thực hiện chính sách BHXH, BHYT: Thay đổi từ nhận thức

Duyên nghề

Chuyện ở Cần Giờ

“Tăng lượng, đổi chất” tổ chức dịch vụ thu

Niềm vui của người “ngoại đạo”

Phát triển thị trường lao động: Cần linh hoạt và bền vững

Chuyện “đảng viên đi trước”

“Đoàn kết là điểm mẹ...”

Khi BHXH, BHYT được nghệ thuật hóa

"Trái ngọt" đầu mùa

Sắc xuân ở Linh Thông

Tủa Chùa- một tình yêu

BHXH TP. Hà Nội: Tự tin bước vào năm mới

Thêm những điểm tựa

Đến với dân, dân thương, dân quý

Xuân ở Tràng An

“Xây” thành công từ những “viên gạch nhỏ”

PortalCatRight

Mức đóng BHYT hộ gia đình từ ngày 1/7/2023

Ngành BHXH Việt Nam- Kết quả nổi bật trong triển khai Đề án 06 của Chính phủ

BHYT hộ gia đình- Những điều cần biết

Quyền lợi BHXH của người dân luôn được đảm bảo

Hướng dẫn thay thế thẻ BHYT giấy trong KCB

Chính sách BHYT phát huy giá trị thiết thực

Nỗ lực thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Đẩy mạnh cải cách TTHC, chuyển đổi số Ngành BHXH Việt Nam

Thi đua đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID năm 2023

Hướng dẫn đóng, nộp BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Vai trò quan trọng của quỹ BH TNLĐ-BNN

Giá trị của lương hưu BHXH với người cao tuổi

Vai trò quan trọng của CSDL quốc gia về bảo hiểm

Tăng các mức hưởng BHXH, BHYT từ ngày 1/7/2023

Lợi ích thiết thực khi tham gia BHXH tự nguyện

Thúc đẩy các DVC trực tuyến lĩnh vực BHXH, BHYT

Đồng hành cùng BHXH vì một cuộc sống chất lượng hơn

Chủ động kiểm soát chi phí KCB BHYT

Hiệu quả thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT

NLĐ thiệt thòi khi nhận BHXH một lần

Hướng dẫn cấp lại thẻ BHYT qua ứng dụng VssID-BHXH số

Nâng cao hiệu quả truyền thông BHXH, BHYT

Kết quả chủ yếu thực hiện BHXH, BHYT quý I/2023

BHXH Việt Nam: 28 năm xây dựng và phát triển

BH thất nghiệp: "Bệ đỡ" của người lao động

Dấu ấn công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Tết ấm an sinh

Ngành BHXH Việt Nam triển khai Đề án 06: Kết quả nổi bật

190 DN đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện BHXH, BHYT được tôn vinh

Tìm hiểu sơ đồ phát triển “hệ sinh thái số” ngành BHXH Việt Nam

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

Điều diệu kỳ từ tấm thẻ BHYT

Thường trực Ủy ban Xã hội nghe báo cáo Dự án Luật BHXH (sửa đổi)

BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn Ngành triển khai 2 nhóm TTHC liên thông

HĐQL BHXH giám sát việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại Đồng Nai

Lời cảm ơn của Tạp chí BHXH

Nhiều người lao động đang có mức lương hưu trên 50 triệu đồng/tháng

Mua bán GCN nghỉ việc hưởng BHXH- Cần xử lý triệt để

Mua bán GCN nghỉ việc hưởng BHXH- Cần xử lý triệt để

Bình Dương: Người tham gia BHXH đạt tỷ lệ cao trong lực lượng lao động

Mua bán GCN nghỉ việc hưởng BHXH- Cần xử lý triệt để

Đằng sau hành trình 30 năm của Tập đoàn Geleximco

Khai mạc Triển lãm Hành trình theo dấu chân Bác Hồ qua sưu tập tem và bưu ảnh

BHXH TP.Hải Phòng ra quân hưởng ứng Ngày BHYT Việt Nam 1/7

Bản tin Podcast tổng hợp tuần 4 tháng 6/2023 (19/6/2023-3/6/2023)

Huyện Triệu Phong (Quảng Trị): Các Gian hàng an sinh xã hội thu hút nhiều người dân tham gia

Bế mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Cần sửa đổi toàn diện Luật BHYT để tháo gỡ vướng mắc

Ngành BHXH Việt Nam sẽ kiên định, quyết tâm hoàn thành mục tiêu đề ra

Điều tra, khởi tố các hành vi trốn đóng BHXH, BH thất nghiệp

Tiếp tục nghiên cứu các giải pháp đầu tư quỹ BHXH an toàn, bền vững và hiệu quả

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter
Phần mềm CMS liên hệ 0903234444