Xây dựng đội ngũ thanh niên ngành BHXH Việt Nam phát triển toàn diện
LoadFromCatche:0
PortalHeader
PortalNav
PortalView

Xây dựng đội ngũ thanh niên ngành BHXH Việt Nam phát triển toàn diện

Shared facebook
Thứ Sáu, ngày 23/12/2022 12:46

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam vừa ký Quyết định số 3664/QĐ-BHXH ban hành Chương trình Phát triển thanh niên của ngành BHXH Việt Nam giai đoạn 2023-2030.

Theo đó, Chương trình nhằm xây dựng đội ngũ thanh niên CCVC, NLĐ ngành BHXH Việt Nam phát triển toàn diện, có phẩm chất chính trị vững vàng, có đạo đức, ý thức công dân, có sức khỏe và lối sống lành mạnh; có trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; xung kích, sáng tạo, trách nhiệm, làm chủ khoa học, công nghệ tiên tiến; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Ngành và đóng góp tích cực vào sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước.

Chương trình đề ra một số mục tiêu cụ thể như: Hằng năm, 100% CCVC, NLĐ là thanh niên tại các đơn vị trong ngành BHXH Việt Nam được tuyên truyền, phổ biến, học tập nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 100% thanh niên được trang bị kiến thức về quốc phòng và an ninh.

Đến năm 2030, tăng 15% số công trình khoa học và công nghệ do thanh niên chủ trì, tham gia nghiên cứu; 100% thanh niên được trang bị kiến thức về hội nhập quốc tế và chuyển đổi số; 100% đơn vị thuộc ngành BHXH Việt Nam tạo điều kiện cho thanh niên trong đơn vị tham gia các đợt sinh hoạt, học tập, bồi dưỡng, các hội thảo, tọa đàm... về chính trị, tư tưởng, kiến thức pháp luật và kỹ năng mềm; 100% thanh niên được trang bị kiến thức, kỹ năng rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe; chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tinh thần; bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình, các biện pháp phòng chống HIV/AIDS.

Đồng thời, 100% thanh niên thuộc các đơn vị trong ngành tham gia - BHYT và được khám sức khỏe, chăm sóc y tế định kỳ; 100% thanh niên được tạo điều kiện tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, hoạt động sinh hoạt cộng đồng ở nơi học tập, làm việc và nơi cư trú; 100% thanh niên sử dụng thành thạo các phương tiện kỹ thuật số phục vụ mục đích giao tiếp, truyền thông, kinh doanh và làm việc trên nền tảng kinh tế số.

Đến năm 2030, phấn đấu 20% thanh niên trong ngành BHXH Việt Nam được đưa vào quy hoạch lãnh đạo cấp vụ, phòng và tương đương; 15% thanh niên trong ngành BHXH Việt Nam đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo quản lý; 100% các tổ chức Đoàn thanh niên phát động phong trào và huy động thanh niên hưởng ứng tham gia tháng hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, xã hội; phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh quốc gia…

Để đạt được mục tiêu trên, Chương trình đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp như: Tăng cường phổ biến, quán triệt chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thanh niên. Bảo đảm thống nhất về nhận thức và hành động trong việc chăm lo, bồi dưỡng và phát triển toàn diện thanh niên. Chú trọng giáo dục, nâng cao ý thức pháp luật, trách nhiệm của thanh niên đối với bản thân, gia đình và xã hội. Kết hợp chặt chẽ giáo dục pháp luật với giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa; lịch sử, truyền thống và ý thức tự tôn dân tộc; giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại…

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật thanh niên năm 2020, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thanh niên, về chính sách BHXH, BH thất nghiệp, BHYT gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành BHXH Việt Nam; Chương trình phát triển thanh niên ngành BHXH Việt Nam giai đoạn 2023 -2030. Tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về tình hình đất nước, thế giới, các vấn đề lớn của Ngành BHXH Việt Nam qua từng thời kỳ và các vấn đề liên quan đến bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia.

Đẩy mạnh tuyên truyền về sự cần thiết việc bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho thanh niên. Tăng cường tuyên truyền về phòng chống tác hại của thuốc lá, lạm dụng rượu, bia và các chất kích thích khác; dự phòng bệnh lây nhiễm; phòng ngừa vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội trong thanh niên. Khuyến khích thanh niên tham gia hoạt động và sáng tạo trong văn hóa, thể dục, thể thao; giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại

Khuyến khích tạo điều kiện để thanh niên xây dựng và triển khai các hoạt động, tạo dựng các phong trào, các hoạt động nghiên cứu, thử nghiệm sáng kiến, các hoạt động sinh hoạt văn hóa, văn nghệ thể thao, lành mạnh, bổ ích để hỗ trợ duy trì, phát triển các hoạt động. Quan tâm, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ đoàn các cấp tham dự các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, tập huấn kỹ năng nghiệp vụ. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Nâng cao nhận thức của thanh niên về chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả; tạo điều kiện để thanh niên tham gia các hoạt động hợp tác, giao lưu quốc tế về thanh niên.

Trong công tác quy hoạch cán bộ, chú trọng việc phát hiện cán bộ ở độ tuổi thanh niên có năng lực, trình độ để bồi dưỡng đưa vào quy hoạch lãnh đạo. Chú trọng đề bạt, bổ nhiệm cán bộ trẻ và có kế hoạch luân chuyển phù hợp để tạo môi trường rèn luyện, trau dồi kinh nghiệm, phấn đấu, phát triển cán bộ nguồn. Thường xuyên quan tâm, có cơ chế, chính sách động viên, khuyến khích, ưu tiên đội ngũ cán bộ đoàn chủ chốt các cấp trong công tác quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ quản lý.

Thanh HằngPortalCatRight

Ngành BHXH Việt Nam: Nhận diện khó khăn, thách thức, kiên định với mục tiêu kế hoạch năm 2023

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Bảo đảm và nâng cao quyền lợi BHXH, kiên quyết xử lý chậm đóng, trốn đóng BHXH

Hoàn thiện chính sách BHXH, đảm bảo quyền lợi người tham gia và hướng tới BHXH toàn dân

BHXH Việt Nam giao ban tháng 6/2023: Kiên định với mục tiêu năm 2023

Quốc hội thảo luận tại Hội trường về tình hình kinh tế-xã hội

Đoàn Thanh niên Cơ quan BHXH Việt Nam: Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ

Việt Nam- Lào: Đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực an sinh xã hội

Ngành BHXH Việt Nam: Nắm chắc, bám sát thực tiễn để có phản ứng kịp thời

Đối thoại chính sách BHXH, BHYT cho CNLĐ trong các KCN

Việc thành lập cơ quan thanh tra ở BHXH Việt Nam là cần thiết

Khảo sát, đánh giá về tình hình triển khai 2 nhóm TTHC liên thông điện tử

Vận dụng kinh nghiệm quốc tế mở rộng diện bao phủ BHXH tự nguyện

Tỉnh Quảng Ninh thu hút lao động tự do tham gia BHXH nhờ chính sách hỗ trợ

Linh hoạt các giải pháp phát triển BHXH, BHYT

Chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng “Nền tảng số, dữ liệu số để thúc đẩy DVC trên môi trường số"

Sơn La giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT năm 2023

Hội Báo toàn quốc 2023: Đoàn kết- Chuyên nghiệp- Văn hóa- Sáng tạo

“Đi trước, đón đầu” trong thực hiện nhiệm vụ

Bộ Y tế và BHXH Việt Nam: Mục tiêu chung là đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT

Triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện tốt công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Hướng dẫn đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trực tuyến trên Cổng DVC Quốc gia

Hướng dẫn đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trực tuyến trên Cổng DVC BHXH Việt Nam

Khẩn trương, nghiêm túc triển khai toàn diện các mặt công tác

Quy chế phối hợp giữa BHXH Việt Nam và Trung ương Đoàn góp phần đẩy nhanh mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân

Ngành BHXH Việt Nam: Tiếp tục lan toả thông điệp nhân văn

Ngành BHXH Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2023: Sẵn sàng "vượt sóng"

BHXH Việt Nam nỗ lực- đoàn kết- sáng tạo hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022

Những nỗ lực được ghi nhận

Tiếp tục lan tỏa chương trình “Tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn”

Mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT, bảo đảm vững an sinh xã hội

PortalCatRight

Điều diệu kỳ từ tấm thẻ BHYT

Có lương hưu, cuộc sống an nhiên

Lắng nghe ý kiến, việc gì tốt cho người dân thì phải làm

“Bộ tứ” ở Đồng Tháp: Mô hình hay cần nhân rộng

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Giải pháp chuyển đổi số trong hoạt động giám định BHYT

Những sáng kiến đem BHXH, BHYT đến cho phụ nữ nghèo

Nỗi lo người cao tuổi “2 không”

Vai trò và thực trạng của chế độ trợ cấp thai sản ở Việt Nam

Những điểm mới trong dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Càng rõ ý nghĩa, càng yêu nghề…

Thực hiện chính sách BHXH, BHYT: Thay đổi từ nhận thức

Duyên nghề

Chuyện ở Cần Giờ

“Tăng lượng, đổi chất” tổ chức dịch vụ thu

Niềm vui của người “ngoại đạo”

Phát triển thị trường lao động: Cần linh hoạt và bền vững

Chuyện “đảng viên đi trước”

“Đoàn kết là điểm mẹ...”

Khi BHXH, BHYT được nghệ thuật hóa

"Trái ngọt" đầu mùa

Sắc xuân ở Linh Thông

Tủa Chùa- một tình yêu

BHXH TP. Hà Nội: Tự tin bước vào năm mới

Thêm những điểm tựa

Đến với dân, dân thương, dân quý

Xuân ở Tràng An

“Xây” thành công từ những “viên gạch nhỏ”

PortalCatRight

Mức đóng BHYT hộ gia đình từ ngày 1/7/2023

Ngành BHXH Việt Nam- Kết quả nổi bật trong triển khai Đề án 06 của Chính phủ

BHYT hộ gia đình- Những điều cần biết

Quyền lợi BHXH của người dân luôn được đảm bảo

Hướng dẫn thay thế thẻ BHYT giấy trong KCB

Chính sách BHYT phát huy giá trị thiết thực

Nỗ lực thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Đẩy mạnh cải cách TTHC, chuyển đổi số Ngành BHXH Việt Nam

Thi đua đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID năm 2023

Hướng dẫn đóng, nộp BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Vai trò quan trọng của quỹ BH TNLĐ-BNN

Giá trị của lương hưu BHXH với người cao tuổi

Vai trò quan trọng của CSDL quốc gia về bảo hiểm

Tăng các mức hưởng BHXH, BHYT từ ngày 1/7/2023

Lợi ích thiết thực khi tham gia BHXH tự nguyện

Thúc đẩy các DVC trực tuyến lĩnh vực BHXH, BHYT

Đồng hành cùng BHXH vì một cuộc sống chất lượng hơn

Chủ động kiểm soát chi phí KCB BHYT

Hiệu quả thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT

NLĐ thiệt thòi khi nhận BHXH một lần

Hướng dẫn cấp lại thẻ BHYT qua ứng dụng VssID-BHXH số

Nâng cao hiệu quả truyền thông BHXH, BHYT

Kết quả chủ yếu thực hiện BHXH, BHYT quý I/2023

BHXH Việt Nam: 28 năm xây dựng và phát triển

BH thất nghiệp: "Bệ đỡ" của người lao động

Dấu ấn công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Tết ấm an sinh

Ngành BHXH Việt Nam triển khai Đề án 06: Kết quả nổi bật

190 DN đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện BHXH, BHYT được tôn vinh

Tìm hiểu sơ đồ phát triển “hệ sinh thái số” ngành BHXH Việt Nam

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

Điều diệu kỳ từ tấm thẻ BHYT

BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn Ngành triển khai 2 nhóm TTHC liên thông

HĐQL BHXH giám sát việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại Đồng Nai

Nhiều người lao động đang có mức lương hưu trên 50 triệu đồng/tháng

Mua bán GCN nghỉ việc hưởng BHXH- Cần xử lý triệt để

Mua bán GCN nghỉ việc hưởng BHXH- Cần xử lý triệt để

Bình Dương: Người tham gia BHXH đạt tỷ lệ cao trong lực lượng lao động

Mua bán GCN nghỉ việc hưởng BHXH- Cần xử lý triệt để

Đằng sau hành trình 30 năm của Tập đoàn Geleximco

BHXH TP.Hải Phòng ra quân hưởng ứng Ngày BHYT Việt Nam 1/7

Bản tin Podcast tổng hợp tuần 4 tháng 6/2023 (19/6/2023-3/6/2023)

Huyện Triệu Phong (Quảng Trị): Các Gian hàng an sinh xã hội thu hút nhiều người dân tham gia

Bế mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Cần sửa đổi toàn diện Luật BHYT để tháo gỡ vướng mắc

Ngành BHXH Việt Nam sẽ kiên định, quyết tâm hoàn thành mục tiêu đề ra

Điều tra, khởi tố các hành vi trốn đóng BHXH, BH thất nghiệp

Tiếp tục nghiên cứu các giải pháp đầu tư quỹ BHXH an toàn, bền vững và hiệu quả

Hơn 97% cơ sở KCB BHYT đã hỗ trợ người dân KCB BHYT bằng CCCD gắn chip

Quận Hai Bà Trưng (Hà Nội): Chú trọng xây dựng các mô hình, giải pháp thực hiện chỉ tiêu BHXH, BHYT

TP.HCM: Hơn 26.000 lượt đặt lịch trực tuyến làm việc với cơ quan BHXH

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter
Phần mềm CMS liên hệ 0903234444