Công đoàn chung tay “không để ai bị bỏ lại phía sau”
LoadFromCatche:0
PortalHeader
PortalNav
PortalView

Công đoàn chung tay “không để ai bị bỏ lại phía sau”

Shared facebook
Thứ Ba, ngày 28/03/2023 12:08

Thời gian qua, Công đoàn cơ sở (CĐCS) BHXH tỉnh Gia Lai tăng cường đoàn kết, dân chủ, tích cực đóng góp vào sự phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, hỗ trợ NLĐ, người dân có hoàn cảnh khó khăn với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Quan tâm chế độ, chính sách cho NLĐ

Ông Lê Quốc Khánh, Phó Giám đốc BHXH Gia Lai- Chủ tịch CĐCS BHXH tỉnh, cho biết hiện CĐCS BHXH tỉnh có khoảng 100 CCVC, NLĐ. Thời gian qua các chế độ, chính sách của liên quan đến NLĐ được đảm bảo. BCH CĐCS đã quan tâm, thực hiện nhiều giải pháp chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CCVC, NLĐ, từ đó góp phần thúc đẩy các phong trào, hoạt động CĐ và tạo động lực cho CCVC, NLĐ vươn lên, tích cực đóng góp vào thành tích chung của cơ quan. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ CĐCS BHXH tỉnh đã phối hợp với Thủ trưởng cơ quan phát động CCVC-LĐ tham gia tốt các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện. CNVC còn tích cực đóng góp Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ Mái ấm Công đoàn, Chương trình Mùa xuân chiến sỹ đóng góp hỗ trợ đồng bào bị lũ lụt.

Chủ tịch CĐCS BHXH Gia Lai phát thẻ BHYT cho người dân trên địa bàn

Trong nhiệm kỳ 2017-2023, CĐCS BHXH tỉnh đã bám sát nội dung tuyên truyền giáo dục của cấp ủy Đảng và CĐ Viên chức tỉnh, phối hợp với thủ trưởng cơ quan kịp thời phổ biến, quán triệt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước tới CCVC, NLĐ. Ngoài ra, tích cực thực hiện và tổ chức tuyên truyền Luật BHXH, Luật BHYT, Bộ luật Lao động, Luật Việc làm, Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị, Quyết định số 538/2013/QĐ-TTg ngày 29/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt đề án thực hiện lộ trình BHYT toàn dân giai đoạn 2012 – 2015 và 2020, Chương trình số 55-CTr/TU và 68-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW, Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết 102/NQ-CP ngày 03/8/2018 của Chính phủ; Quyết định 1167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Đề án thực hiện lộ trình BHYT toàn dân theo Quyết định 538/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Luật Lao động sửa đổi và các chính sách, pháp luật mới liên quan đến nghĩa vụ, quyền, lợi ích CCVC-LĐ.

Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động CĐ, BCH đổi mới nội dung, phương thức hoạt động linh hoạt như Tổ CĐ tổ chức sinh hoạt gắn với sinh hoạt chuyên môn hàng tháng, lồng ghép công tác tuyên truyền, giáo dục chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của CĐ cấp trên vào các cuộc họp định kỳ của cơ quan; tăng cường công tác trao đổi, triển khai các hoạt động CĐ, xin ý kiến góp ý của các ủy viên BCH, của đoàn viên thông qua mạng thông tin trao đổi nội bộ. Công tác bình xét, thi đua khen thưởng đã được BCH CĐ đổi mới, hướng đến đoàn viên CĐ, quyết định khen thưởng và đề nghị khen thưởng đúng người, đúng việc.

Trong nhiệm kỳ, CĐCS được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Đoàn viên đạt danh hiệu đoàn viên xuất sắc trung bình đạt 90%. Với sự nổ lực của đoàn viên đã được CĐ các cấp tặng bằng khen, giấy khen. Công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên trong CCVC, NLĐ được quan tâm chú trọng. Trong nhiệm kỳ đã giới thiệu 45 lượt đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó đã có 19 đoàn viên được kết nạp Đảng.

Đẩy mạnh phong trào thi đua

Phát huy truyền thống ngành BHXH, vì sự hài lòng hơn của người dân và doanh nghiệp và hưởng ứng các phong trào thi đua do BHXH Việt Nam, UBND tỉnh Gia Lai và của CĐ cấp trên phát động, BCH CĐCS BHXH Gia Lai đã cùng với thủ trưởng cơ quan tổ chức phát động phong trào thi đua gắn với việc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong Phong trào Xây dựng cơ quan văn hóa, ngày làm việc 8 giờ chất lượng, hiệu quả, có 1 cá nhân của BHXH Gia Lai được tặng Giấy khen của CĐ viên chức BHXH tỉnh; trong Phong trào Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo, BCH CĐ phối hợp với Thủ trưởng cơ quan làm tốt công tác tuyên truyền, vận động CCVC, NLĐ thực hiện các quy định về việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng cơ quan đơn vị, gia đình văn hóa. Hằng năm, cơ quan BHXH tỉnh đều đạt chuẩn văn hóa.

CĐCS BHXH tỉnh Gia Lai tích cực hỗ trợ người dân khó khăn

Thực hiện Phong trào thi đua Gia Lai chung sức xây dựng nông thôn mới, BCH CĐCS BHXH tỉnh tổ chức quán triệt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiêm túc, thực hiện toàn diện, có hiệu quả các văn bản của Trung ương, của tỉnh về Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đến toàn thể công chức, viên chức và lao động hợp đồng. Xác định rõ nhiệm vụ trong thực hiện các tiêu chí nông thôn mới liên quan đến nhiệm vụ của Ngành, của đơn vị. Trong những năm qua BHXH tỉnh tham gia với tư cách là thành viên Ban Chỉ đạo tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương đề ra các giải pháp hiệu quả nhằm phát triển đối tượng tham gia BHYT đạt và vượt chỉ tiêu hàng năm.

Tổ chức quán triệt Kế hoạch số 4575/KH-BHXH ngày 17/10/2017 của BHXH Việt Nam về Phong trào thi đua Cả nước chung tay vì người nghèo- không để ai bị bỏ lại phía sau giai đoạn 2016 – 2020 đến toàn thể CCVC, NLĐ trong đơn vị với tinh thần "lá lành đùm lá rách” hưởng ứng các đợt phát động, ủng hộ đột xuất những trường hợp rủi ro hoạn nạn.

CĐCS BHXH Gia Lai tăng cường phối hợp với chính quyền tích cực tham gia các chương trình, kế hoạch giảm nghèo bằng các hoạt động đóng góp theo khả năng của đơn vị và tổ chức chương trình quyên góp, vận động chính quyền, đoàn thể tại đơn vị ủng hộ phần kinh phí chưa được NSNN hỗ trợ để mua thẻ BHYT cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo, HSSV, người thuộc diện chính sách xã hội. Việc triển khai xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có công với cách mạng đã được Lãnh đạo BHXH tỉnh quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ xây mới nhà cho các hộ gia đình tại các huyện: Đăk Pơ; Phú Thiện; Chư Sê; Chư Pưh; Ia Pa tỉnh Gia lai. Ngoài ra, hàng năm còn tham gia đóng góp xây dựng nhà tình nghĩa cho các gia đình có công cách mạng, gia đình nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do Cụm Thi đua số 5 BHXH Việt Nam phát động.

Thực hiện Phong trào Chung tay CCHC, CCVC, NLĐ BHXH Gia Lai đã nỗ lực cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ nhất là trong công tác cải cách hành chính nên các công việc đề ra đều được triển khai và hoàn thành đúng kế hoạch. Điểm nhấn nổi bật trong công tác CCHC ở BHXH tỉnh Gia Lai chính là tăng cường ứng dụng CNTT vào các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, đẩy mạnh tin học hóa trong tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Qua đó nâng cao chất lượng phục vụ, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, mang lại lợi ích thiết thực cho các tổ chức, cá nhân tham gia và thụ hưởng chính sách; đồng thời nâng cao chất lượng, minh bạch hóa các dịch vụ hành chính công sách cũng như nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý của toàn ngành. CCVC, NLĐ tích cực tham gia các Hội thi, Cuộc thi tìm hiểu về công tác CCHC tỉnh Gia Lai do CĐ Viên chức tỉnh Gia Lai tổ chức và đã đạt được 3 giải trong hội thi.

Ngày 28/3, Đại hội CĐCS BHXH tỉnh Gia Lai lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023- 2028 diễn ra vào thời điểm cán bộ, CCVC, NLĐ tỉnh Gia Lai đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội CĐ Viên chức tỉnh lần thứ IV.

Phó Giám đốc BHXH Gia Lai Lê Quốc Khánh cho biết, CĐCS tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động vì đoàn viên và NLĐ góp phần xây dựng CĐ vững mạnh. Nhiệm kỳ mới phấn đấu CĐCS 100 % CCVC, NLĐ được tuyên truyền và chấp hành tốt về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước , nội quy, quy chế của cơ quan và các quy định của CĐ. Hằng năm phấn đấu 100% Tổ CĐ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; trên 90% đoàn viên CĐ đạt danh hiệu Đoàn viên CĐ xuất sắc; CĐCS BHXH tỉnh phấn đấu Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…

Trà Giang- Thu HàPortalCatRight

Ngành BHXH Việt Nam: Nhận diện khó khăn, thách thức, kiên định với mục tiêu kế hoạch năm 2023

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Bảo đảm và nâng cao quyền lợi BHXH, kiên quyết xử lý chậm đóng, trốn đóng BHXH

Hoàn thiện chính sách BHXH, đảm bảo quyền lợi người tham gia và hướng tới BHXH toàn dân

BHXH Việt Nam giao ban tháng 6/2023: Kiên định với mục tiêu năm 2023

Quốc hội thảo luận tại Hội trường về tình hình kinh tế-xã hội

Đoàn Thanh niên Cơ quan BHXH Việt Nam: Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ

Việt Nam- Lào: Đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực an sinh xã hội

Ngành BHXH Việt Nam: Nắm chắc, bám sát thực tiễn để có phản ứng kịp thời

Đối thoại chính sách BHXH, BHYT cho CNLĐ trong các KCN

Việc thành lập cơ quan thanh tra ở BHXH Việt Nam là cần thiết

Khảo sát, đánh giá về tình hình triển khai 2 nhóm TTHC liên thông điện tử

Vận dụng kinh nghiệm quốc tế mở rộng diện bao phủ BHXH tự nguyện

Tỉnh Quảng Ninh thu hút lao động tự do tham gia BHXH nhờ chính sách hỗ trợ

Linh hoạt các giải pháp phát triển BHXH, BHYT

Chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng “Nền tảng số, dữ liệu số để thúc đẩy DVC trên môi trường số"

Sơn La giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT năm 2023

Hội Báo toàn quốc 2023: Đoàn kết- Chuyên nghiệp- Văn hóa- Sáng tạo

“Đi trước, đón đầu” trong thực hiện nhiệm vụ

Bộ Y tế và BHXH Việt Nam: Mục tiêu chung là đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT

Triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện tốt công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Hướng dẫn đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trực tuyến trên Cổng DVC Quốc gia

Hướng dẫn đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trực tuyến trên Cổng DVC BHXH Việt Nam

Khẩn trương, nghiêm túc triển khai toàn diện các mặt công tác

Quy chế phối hợp giữa BHXH Việt Nam và Trung ương Đoàn góp phần đẩy nhanh mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân

Ngành BHXH Việt Nam: Tiếp tục lan toả thông điệp nhân văn

Ngành BHXH Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2023: Sẵn sàng "vượt sóng"

BHXH Việt Nam nỗ lực- đoàn kết- sáng tạo hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022

Những nỗ lực được ghi nhận

Tiếp tục lan tỏa chương trình “Tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn”

Mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT, bảo đảm vững an sinh xã hội

PortalCatRight

Điều diệu kỳ từ tấm thẻ BHYT

Có lương hưu, cuộc sống an nhiên

Lắng nghe ý kiến, việc gì tốt cho người dân thì phải làm

“Bộ tứ” ở Đồng Tháp: Mô hình hay cần nhân rộng

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Giải pháp chuyển đổi số trong hoạt động giám định BHYT

Những sáng kiến đem BHXH, BHYT đến cho phụ nữ nghèo

Nỗi lo người cao tuổi “2 không”

Vai trò và thực trạng của chế độ trợ cấp thai sản ở Việt Nam

Những điểm mới trong dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Càng rõ ý nghĩa, càng yêu nghề…

Thực hiện chính sách BHXH, BHYT: Thay đổi từ nhận thức

Duyên nghề

Chuyện ở Cần Giờ

“Tăng lượng, đổi chất” tổ chức dịch vụ thu

Niềm vui của người “ngoại đạo”

Phát triển thị trường lao động: Cần linh hoạt và bền vững

Chuyện “đảng viên đi trước”

“Đoàn kết là điểm mẹ...”

Khi BHXH, BHYT được nghệ thuật hóa

"Trái ngọt" đầu mùa

Sắc xuân ở Linh Thông

Tủa Chùa- một tình yêu

BHXH TP. Hà Nội: Tự tin bước vào năm mới

Thêm những điểm tựa

Đến với dân, dân thương, dân quý

Xuân ở Tràng An

“Xây” thành công từ những “viên gạch nhỏ”

PortalCatRight

Mức đóng BHYT hộ gia đình từ ngày 1/7/2023

Ngành BHXH Việt Nam- Kết quả nổi bật trong triển khai Đề án 06 của Chính phủ

BHYT hộ gia đình- Những điều cần biết

Quyền lợi BHXH của người dân luôn được đảm bảo

Hướng dẫn thay thế thẻ BHYT giấy trong KCB

Chính sách BHYT phát huy giá trị thiết thực

Nỗ lực thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Đẩy mạnh cải cách TTHC, chuyển đổi số Ngành BHXH Việt Nam

Thi đua đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID năm 2023

Hướng dẫn đóng, nộp BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Vai trò quan trọng của quỹ BH TNLĐ-BNN

Giá trị của lương hưu BHXH với người cao tuổi

Vai trò quan trọng của CSDL quốc gia về bảo hiểm

Tăng các mức hưởng BHXH, BHYT từ ngày 1/7/2023

Lợi ích thiết thực khi tham gia BHXH tự nguyện

Thúc đẩy các DVC trực tuyến lĩnh vực BHXH, BHYT

Đồng hành cùng BHXH vì một cuộc sống chất lượng hơn

Chủ động kiểm soát chi phí KCB BHYT

Hiệu quả thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT

NLĐ thiệt thòi khi nhận BHXH một lần

Hướng dẫn cấp lại thẻ BHYT qua ứng dụng VssID-BHXH số

Nâng cao hiệu quả truyền thông BHXH, BHYT

Kết quả chủ yếu thực hiện BHXH, BHYT quý I/2023

BHXH Việt Nam: 28 năm xây dựng và phát triển

BH thất nghiệp: "Bệ đỡ" của người lao động

Dấu ấn công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Tết ấm an sinh

Ngành BHXH Việt Nam triển khai Đề án 06: Kết quả nổi bật

190 DN đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện BHXH, BHYT được tôn vinh

Tìm hiểu sơ đồ phát triển “hệ sinh thái số” ngành BHXH Việt Nam

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

Điều diệu kỳ từ tấm thẻ BHYT

Thường trực Ủy ban Xã hội nghe báo cáo Dự án Luật BHXH (sửa đổi)

BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn Ngành triển khai 2 nhóm TTHC liên thông

HĐQL BHXH giám sát việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại Đồng Nai

Lời cảm ơn của Tạp chí BHXH

Nhiều người lao động đang có mức lương hưu trên 50 triệu đồng/tháng

Mua bán GCN nghỉ việc hưởng BHXH- Cần xử lý triệt để

Mua bán GCN nghỉ việc hưởng BHXH- Cần xử lý triệt để

Bình Dương: Người tham gia BHXH đạt tỷ lệ cao trong lực lượng lao động

Mua bán GCN nghỉ việc hưởng BHXH- Cần xử lý triệt để

Đằng sau hành trình 30 năm của Tập đoàn Geleximco

Khai mạc Triển lãm Hành trình theo dấu chân Bác Hồ qua sưu tập tem và bưu ảnh

BHXH TP.Hải Phòng ra quân hưởng ứng Ngày BHYT Việt Nam 1/7

Bản tin Podcast tổng hợp tuần 4 tháng 6/2023 (19/6/2023-3/6/2023)

Huyện Triệu Phong (Quảng Trị): Các Gian hàng an sinh xã hội thu hút nhiều người dân tham gia

Bế mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Cần sửa đổi toàn diện Luật BHYT để tháo gỡ vướng mắc

Ngành BHXH Việt Nam sẽ kiên định, quyết tâm hoàn thành mục tiêu đề ra

Điều tra, khởi tố các hành vi trốn đóng BHXH, BH thất nghiệp

Tiếp tục nghiên cứu các giải pháp đầu tư quỹ BHXH an toàn, bền vững và hiệu quả

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter
Phần mềm CMS liên hệ 0903234444