LoadFromCatche:0
PortalHeader
PortalNav
PortalView

Hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng ngành BHXH Việt Nam

Shared facebook
Thứ Sáu, ngày 13/01/2023 13:01

Sáng 13/1, tại Hà Nội, Hội đồng tư vấn, đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2020 (BHXH Việt Nam) họp tư vấn, đánh giá, nghiệm thu Đề án “Hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng ngành BHXH theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015”- do ông Chu Mạnh Sinh- Phó Tổng Giám đốc làm Chủ nhiệm Đề án. Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Hoà- Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

Trình bày tại cuộc họp, ông Chu Mạnh Sinh- Chủ nhiệm Đề án cho biết, từ năm 2013, BHXH Việt Nam đã xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong giải quyết các TTHC thuộc phạm vi quản lý của Ngành và trong giải quyết công việc nội bộ ở các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH cấp tỉnh, BHXH cấp huyện. Việc áp dụng hệ thống TCVN ISO 9001:2008 đã minh bạch các thủ tục hồ sơ, quy trình thực hiện các TTHC, giúp vận hành cơ chế "Một cửa" có hiệu quả hơn; đồng thời thúc đẩy việc nâng cao và hoàn thiện kết cấu hạ tầng, trang thiết bị của đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, nâng cao tính chất phục vụ của hệ thống BHXH Việt Nam.

Tuy nhiên, thực tế triển khai thời gian qua còn nhiều vấn đề bất cập, việc tự đánh giá theo quy trình, việc cập nhật HTQLCL chưa thường xuyên, đồng bộ, nhất là trong giai đoạn BHXH Việt Nam có sự cắt giảm mạnh về số TTHC (từ 115 thủ tục giai đoạn 2012-2014 còn 27 thủ tục năm 2019). HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của Ngành không còn phù hợp do sự thay đổi của chế độ chính sách, dẫn đến thay đổi các quy trình nghiệp vụ liên quan theo hướng cải cách TTHC; đồng thời việc tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả TTHC gắn liền với việc ứng dụng CNTT, thực hiện giao dịch điện tử nên thời hạn giải quyết TTHC được rút ngắn rất nhiều. Đặc biệt, việc chuyển đổi từ hình thức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ giấy sang hồ sơ điện tử của BHXH Việt Nam đang là một nhiệm vụ đòi hỏi từ thực tiễn, nên cần thiết phải xây dựng HTQLCL ISO 9001:2015 để đáp ứng yêu cầu.

Bên cạnh đó, việc chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ, đặc biệt là quy trình liên quan đến giải quyết TTHC là một yêu cầu bắt buộc trong cải cách, nâng cao mức độ hài lòng của người dân và tổ chức. Vì vậy, trong công tác quản lý, điều hành phải phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình đối với từng đơn vị, cá nhân, đòi hỏi phải xây dựng HTQLCL mới với các bước quy trình cụ thể, rõ ràng, công khai, minh bạch theo đúng quy định đang triển khai áp dụng…

“Chính vì vậy, yêu cầu đặt ra đối với việc cải cách TTHC, DVC của các cơ quan nhà nước, việc duy trì và cải tiến, hoàn thiện HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 là một trong những nhiệm vụ quan trọng, là tiền đề cho việc xây dựng và hiện đại hóa ngành BHXH Việt Nam, xây dựng Chính phủ điện tử, thì việc nghiên cứu Đề án “Hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng ngành BHXH theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015” là một yêu cầu có tính thời sự, cấp bách hiện nay, nhất là khi BHXH Việt Nam bắt đầu tiến hành triển khai việc chuyển đổi HTQLCL của Ngành”- ông Chu Mạnh Sinh nói.

Đánh giá chung thực trạng triển khai áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong ngành BHXH Việt Nam, Ban Chủ nhiệm Đề án nhận định, BHXH Việt Nam đã có những nỗ lực rất lớn trong việc xây dựng và triển khai áp dụng HTQLCL vào hoạt động của cơ quan BHXH Việt Nam. Lần đầu tiên một bộ quy trình giải quyết công việc khoa học đã được thực hiện dưới hướng dẫn của tổ chức tư vấn và cơ quan BHXH Việt Nam. HTQLCL được xây dựng và áp dụng trong các đơn vị, tổ chức thuộc BHXH Việt Nam đã được ghi nhận trên thực tế và chắc chắn sẽ đặt nền tảng cho một sự phát triển ở trình độ cao hơn, từ đó tác động theo chiều hướng tích cực tới tiến trình CCHC của ngành BHXH Việt Nam.

Tuy nhiên, HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008 của BHXH Việt Nam hiện vẫn là hệ thống các tài liệu và các quy trình giải quyết công việc nội bộ đã công bố. Tính “ổn định” của HTQLCL cho thấy sự phù hợp tương đối của quy trình được xây dựng so với yêu cầu thực tiễn, song việc thiết lập không đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO lại là một tín hiệu cảnh báo về khả năng duy trì và cải tiến HTQLCL của cơ quan BHXH Việt Nam.

“HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của BHXH Việt Nam là phiên bản mới nhất trong HTQLCL được nâng cấp từ TCVN ISO 9001:2008, với những thay đổi đột phá, giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện công vụ; phục vụ tốt yêu cầu của các cơ quan, tổ chức, DN; đảm bảo hơn nữa nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ cách làm, rõ thời gian, rõ trách nhiệm trong quy trình giải quyết công việc”- ông Chu Mạnh Sinh nhấn mạnh.

Trước thực trạng nêu trên, Ban Chủ nhiệm Đề án đã đề ra một số giải pháp thực hiện nhằm nâng cấp, chuyển đổi từ HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2008 lên tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015 và triển khai, áp dụng HTQLCL ISO 9001:2015 đối với ngành BHXH Việt Nam.

Theo đó, kiện toàn nhân sự, xây dựng kế hoạch và đào tạo về ISO như: Rà soát, kiện toàn thành phần Ban Chỉ đạo triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015; Ban Chỉ đạo triển khai xây dựng, áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của BHXH Việt Nam; thành phần Ban Chỉ đạo triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của BHXH 63 tỉnh, thành phố cho phù hợp với yêu cầu mới. Xây dựng và ban hành kế hoạch chuyển đổi HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015; xây dựng và ban hành kế hoạch chuyển đổi HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của ngành BHXH Việt Nam; xây dựng và ban hành kế hoạch chuyển đổi HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của BHXH địa phương.

Nghiên cứu, lựa chọn và ký hợp đồng tư vấn, đào tạo với tổ chức tư vấn đã được cấp giấy xác nhận đủ điều kiện tư vấn, đào tạo để hướng dẫn, hỗ trợ trong việc áp dụng phiên bản tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Đào tạo kiến thức và cách thức chuyển đổi HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Xây dựng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của ngành BHXH Việt Nam. Trong đó, xây dựng mô hình khung HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của ngành BHXH Việt Nam; xây dựng quy trình giải quyết công việc nội bộ tại BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015…

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng đánh giá Đề án được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, nguồn dữ liệu phong phú, đầy đủ. Đề án cũng đã làm rõ được mặt lý luận, đánh giá việc triển khai HTQLCL TCVN 9001:2015 của BHXH Việt Nam. Cùng với đó, Đề án mang ý nghĩa thực tiễn cao, góp phần tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân trong việc tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, góp phần nâng cao hiệu lực quản trị và quản lý của cơ quan BHXH. Việc chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ, đặc biệt là quy trình liên quan đến giải quyết TTHC là một yêu cầu bắt buộc trong cải cách, nâng cao mức độ hài lòng của người dân và tổ chức. Bên cạnh đó, các thành viên Hội đồng cũng đóng góp, gợi mở một số nội dung để Ban Chủ nhiệm có thể bổ sung, hoàn thiện Đề án, để việc áp dụng quy trình trong thực tiễn mang lại hiệu quả cao.

Nhất trí với những ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Hòa ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc trong nghiên cứu khoa học của Ban Chủ nhiệm Đề án. Theo Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Hòa, hoàn thiện HTQLCL là nội dung quan trọng góp phần vào cải cách TTHC, nâng cao vị thế ngành BHXH Việt Nam, góp phần phục vụ tổ chức, cá nhân tham gia và hưởng chính sách BHXH, BHYT ngày một tốt hơn, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số như hiện nay. "Đây là Đề án đang được quan tâm và Ban Chủ nhiệm đã thực hiện công phu, nghiêm túc, hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu khoa học. Đề án vừa mang tính khoa học, đồng thời mang ý nghĩa thực tiễn lớn, là cơ sở góp một phần thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị của ngành BHXH Việt Nam”- Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Hòa nhấn mạnh.

Thủy Hà



PortalCatRight

Quy chế phối hợp giữa BHXH Việt Nam và Trung ương Đoàn góp phần đẩy nhanh mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân

Ngành BHXH Việt Nam: Tiếp tục lan toả thông điệp nhân văn

Ngành BHXH Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2023: Sẵn sàng "vượt sóng"

BHXH Việt Nam nỗ lực- đoàn kết- sáng tạo hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022

Những nỗ lực được ghi nhận

Tiếp tục lan tỏa chương trình “Tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn”

Mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT, bảo đảm vững an sinh xã hội

"Tết ấm đến với bệnh nhân BHYT" và tinh thần phục vụ của ngành BHXH Việt Nam

Sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ để về đích

BHXH tỉnh Lâm Đồng nỗ lực đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT

Tiếp thêm "lửa ấm" cho những người có hoàn cảnh khó khăn

Đề án 06: Tạo môi trường công khai, minh bạch trong quản lý nhà nước, quản trị xã hội

BHXH Việt Nam ứng dụng công nghệ xác thực sinh trắc vân tay: Tạo thuận lợi cho nhân dân

Tập trung quản lý hiệu quả quỹ BHYT trong hai tháng cuối năm

Hướng dẫn cách đặt lịch làm việc trực tuyến với cơ quan BHXH

Tôn vinh 103 DN tiêu biểu trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT lần thứ I khu vực phía Nam

BHXH Việt Nam triển khai thí điểm tiện ích đặt lịch làm việc trực tuyến hỗ trợ người dân, DN

Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong việc chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022

BHXH Việt Nam công bố và trao các quyết định về nghỉ hưu, bổ nhiệm, điều động và bổ nhiệm cán bộ quản lý

Cần thiết quy định rõ việc thành lập thanh tra ngành BHXH

Dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi): Phải tháo gỡ được vướng mắc

Trao đổi kinh nghiệm trong thực hiện BHXH, BHYT giữa Việt Nam và Lào

BHXH Việt Nam đối thoại với DN Nhật Bản: Thông điệp an sinh

Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam

BHXH Việt Nam nỗ lực đồng hành cũng doanh nghiệp FDI

Năng động, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Ngành BHXH Việt Nam: Quyết liệt “chạy nước rút” để về đích

Nghiên cứu ứng dụng AI vào nghiệp vụ của Ngành BHXH Việt Nam

BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn Ngành tháng 9/2022

Chủ động tháo gỡ khó khăn, dốc toàn lực thực hiện nhiệm vụ được giao

PortalCatRight

Thêm những điểm tựa

Khi BHXH, BHYT được nghệ thuật hóa

"Trái ngọt" đầu mùa

Sắc xuân ở Linh Thông

Tủa Chùa- một tình yêu

BHXH TP. Hà Nội: Tự tin bước vào năm mới

Đến với dân, dân thương, dân quý

Xuân ở Tràng An

“Xây” thành công từ những “viên gạch nhỏ”

Xử lý vi phạm BHXH- Chế tài đã đủ mạnh?

"Sắc xanh an sinh" trên từng ngõ phố

Giải pháp nào để hạn chế chậm, nợ BHXH?

Những tấm thẻ đong đầy yêu thương

Thực trạng tuân thủ pháp luật BHXH ở Việt Nam

Quy định tổng mức thanh toán: Đảm bảo quỹ BHYT được sử dụng hiệu quả

Ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHYT: Chủ động, từ sớm, từ xa…

Đưa VssID- BHXH số đến với đồng bào dân tộc thiểu số

Khi kỹ thuật số lên ngôi

Phát triển “hệ sinh thái số BHXH”: Hiệu quả toàn diện

Sức mạnh của truyền thông trên môi trường mạng

Chi hỗ trợ từ quỹ BH thất nghiệp: Tất cả vì quyền lợi NLĐ

Nợ BHXH- “căn bệnh” cần trị tận gốc

BHYT HSSV: Thành tựu và động lực tiến tới BHYT toàn dân

May mắn và hạnh phúc giản đơn

Đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra: Yêu cầu cấp thiết

Những điều cần biết về BHYT hộ gia đình

Những điều cần biết về BHXH tự nguyện

Nâng cao hiệu quả truyền thông BHXH, BHYT

Ứng dụng bằng chứng đánh giá tác động ngân sách trong xây dựng gói quyền lợi BHYT

Nhận BHXH một lần: Nên hay không?

PortalCatRight

BH thất nghiệp: "Bệ đỡ" của người lao động

Dấu ấn công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Tết ấm an sinh

Ngành BHXH Việt Nam triển khai Đề án 06: Kết quả nổi bật

190 DN đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện BHXH, BHYT được tôn vinh

Tìm hiểu sơ đồ phát triển “hệ sinh thái số” ngành BHXH Việt Nam

BHYT HSSV chăm lo sức khỏe thế hệ trẻ

Hiện đại hóa hoạt động giám định BHYT

Kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT 6 tháng đầu năm 2022

BHXH Việt Nam xây dựng nền tảng chuyển đổi số

Những thiệt thòi khi nhận BHXH một lần

Đảm bảo quyền lợi BHXH cho NLĐ giai đoạn 2016-2021

Trình tự, thủ tục để NLĐ nhận hỗ trợ tiền thuê nhà

Sự hài lòng của người dân, tổ chức và DN với ngành BHXH Việt Nam

Hiệu quả thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT

Bước đột phá phát triển BHXH tự nguyện

Dấu ấn tăng trưởng BHXH giai đoạn 2016-2021

Chế độ BHXH đối với NLĐ mắc Covid-19

Ngành BHXH Việt Nam tăng tốc phát triển BHXH, BHYT

BHYT đồng hành cùng HSSV

Ngành BHXH Việt Nam: Đồng hành, hỗ trợ NLĐ, DN vượt khó khăn dịch bệnh

10 sự kiện nổi bật năm 2021 của ngành BHXH Việt Nam

Quỹ BH thất nghiệp hỗ trợ kịp thời đến NLĐ và chủ SDLĐ

Trình tự thủ tục thực hiện hỗ trợ từ quỹ BH thất nghiệp

Những lưu ý để NLĐ nhận hỗ trợ từ quỹ BH thất nghiệp

Quy định mức hỗ trợ từ Quỹ BH thất nghiệp cho NLĐ và người SDLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

BHYT đồng hành cùng HSSV

Hỗ trợ NLĐ, DN với tinh thần khẩn trương, quyết liệt

Thủ tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất

Chính sách hỗ trợ NLĐ gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

Tạo niềm tin và động lực để BHXH các địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ

Công bố các quyết định của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về công tác cán bộ

Tháng 1-2/2023: Chi trả chế độ lương hưu, trợ cấp cho 3,3 triệu người

Giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, mâu thuẫn về quyền lợi của công nhân, NLĐ

Phấn đấu đến năm 2025: Xếp hạng Chính phủ điện tử Việt Nam vào TOP 50 thế giới

Hội Lim Xuân Quý Mão 2023 đậm nét truyền thống

Trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động

Bộ Y tế: Tăng cường phát hiện thu dung, quản lý, điều trị ca bệnh Covid-19

Năm 2023: Phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển BHXH, BHYT, BH thất nghiệp

Singapore: Kế hoạch quốc gia giúp người cao tuổi có đời sống và việc làm tốt hơn

Toàn quốc còn 1.972.767 hộ nghèo đa chiều

BV Hữu nghị Việt Đức cảnh báo bệnh lý động mạch chủ nguy hiểm

Năm 2023: BHXH tỉnh Vĩnh Phúc chú trọng đa dạng hóa các hình thức truyền thông BHXH, BHYT

Agribank khẳng định thương hiệu bằng những giải thưởng uy tín

Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc tại Làng Văn hóa- Du lịch các dân tộc Việt Nam

Báo chí cần nhanh nhạy, chuyên nghiệp hơn để đáp ứng nhu cầu đa dạng của bạn đọc

Chăm sóc mắt và phòng, chống suy giảm thị lực cho trẻ mầm non

Thú vị homestay ở Đà Lạt

Thuốc mới Doxazosin- tin vui cho nam giới phì đại tiền liệt tuyến và tăng huyết áp

Hà Nội giải quyết việc làm cho gần 13.800 người trong tháng 1/2023

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter