Hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng ngành BHXH Việt Nam
LoadFromCatche:0
PortalHeader
PortalNav
PortalView

Hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng ngành BHXH Việt Nam

Shared facebook
Thứ Sáu, ngày 13/01/2023 13:01

Sáng 13/1, tại Hà Nội, Hội đồng tư vấn, đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2020 (BHXH Việt Nam) họp tư vấn, đánh giá, nghiệm thu Đề án “Hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng ngành BHXH theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015”- do ông Chu Mạnh Sinh- Phó Tổng Giám đốc làm Chủ nhiệm Đề án. Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Hoà- Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

Trình bày tại cuộc họp, ông Chu Mạnh Sinh- Chủ nhiệm Đề án cho biết, từ năm 2013, BHXH Việt Nam đã xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong giải quyết các TTHC thuộc phạm vi quản lý của Ngành và trong giải quyết công việc nội bộ ở các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH cấp tỉnh, BHXH cấp huyện. Việc áp dụng hệ thống TCVN ISO 9001:2008 đã minh bạch các thủ tục hồ sơ, quy trình thực hiện các TTHC, giúp vận hành cơ chế "Một cửa" có hiệu quả hơn; đồng thời thúc đẩy việc nâng cao và hoàn thiện kết cấu hạ tầng, trang thiết bị của đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, nâng cao tính chất phục vụ của hệ thống BHXH Việt Nam.

Tuy nhiên, thực tế triển khai thời gian qua còn nhiều vấn đề bất cập, việc tự đánh giá theo quy trình, việc cập nhật HTQLCL chưa thường xuyên, đồng bộ, nhất là trong giai đoạn BHXH Việt Nam có sự cắt giảm mạnh về số TTHC (từ 115 thủ tục giai đoạn 2012-2014 còn 27 thủ tục năm 2019). HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của Ngành không còn phù hợp do sự thay đổi của chế độ chính sách, dẫn đến thay đổi các quy trình nghiệp vụ liên quan theo hướng cải cách TTHC; đồng thời việc tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả TTHC gắn liền với việc ứng dụng CNTT, thực hiện giao dịch điện tử nên thời hạn giải quyết TTHC được rút ngắn rất nhiều. Đặc biệt, việc chuyển đổi từ hình thức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ giấy sang hồ sơ điện tử của BHXH Việt Nam đang là một nhiệm vụ đòi hỏi từ thực tiễn, nên cần thiết phải xây dựng HTQLCL ISO 9001:2015 để đáp ứng yêu cầu.

Bên cạnh đó, việc chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ, đặc biệt là quy trình liên quan đến giải quyết TTHC là một yêu cầu bắt buộc trong cải cách, nâng cao mức độ hài lòng của người dân và tổ chức. Vì vậy, trong công tác quản lý, điều hành phải phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình đối với từng đơn vị, cá nhân, đòi hỏi phải xây dựng HTQLCL mới với các bước quy trình cụ thể, rõ ràng, công khai, minh bạch theo đúng quy định đang triển khai áp dụng…

“Chính vì vậy, yêu cầu đặt ra đối với việc cải cách TTHC, DVC của các cơ quan nhà nước, việc duy trì và cải tiến, hoàn thiện HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 là một trong những nhiệm vụ quan trọng, là tiền đề cho việc xây dựng và hiện đại hóa ngành BHXH Việt Nam, xây dựng Chính phủ điện tử, thì việc nghiên cứu Đề án “Hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng ngành BHXH theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015” là một yêu cầu có tính thời sự, cấp bách hiện nay, nhất là khi BHXH Việt Nam bắt đầu tiến hành triển khai việc chuyển đổi HTQLCL của Ngành”- ông Chu Mạnh Sinh nói.

Đánh giá chung thực trạng triển khai áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong ngành BHXH Việt Nam, Ban Chủ nhiệm Đề án nhận định, BHXH Việt Nam đã có những nỗ lực rất lớn trong việc xây dựng và triển khai áp dụng HTQLCL vào hoạt động của cơ quan BHXH Việt Nam. Lần đầu tiên một bộ quy trình giải quyết công việc khoa học đã được thực hiện dưới hướng dẫn của tổ chức tư vấn và cơ quan BHXH Việt Nam. HTQLCL được xây dựng và áp dụng trong các đơn vị, tổ chức thuộc BHXH Việt Nam đã được ghi nhận trên thực tế và chắc chắn sẽ đặt nền tảng cho một sự phát triển ở trình độ cao hơn, từ đó tác động theo chiều hướng tích cực tới tiến trình CCHC của ngành BHXH Việt Nam.

Tuy nhiên, HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008 của BHXH Việt Nam hiện vẫn là hệ thống các tài liệu và các quy trình giải quyết công việc nội bộ đã công bố. Tính “ổn định” của HTQLCL cho thấy sự phù hợp tương đối của quy trình được xây dựng so với yêu cầu thực tiễn, song việc thiết lập không đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO lại là một tín hiệu cảnh báo về khả năng duy trì và cải tiến HTQLCL của cơ quan BHXH Việt Nam.

“HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của BHXH Việt Nam là phiên bản mới nhất trong HTQLCL được nâng cấp từ TCVN ISO 9001:2008, với những thay đổi đột phá, giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện công vụ; phục vụ tốt yêu cầu của các cơ quan, tổ chức, DN; đảm bảo hơn nữa nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ cách làm, rõ thời gian, rõ trách nhiệm trong quy trình giải quyết công việc”- ông Chu Mạnh Sinh nhấn mạnh.

Trước thực trạng nêu trên, Ban Chủ nhiệm Đề án đã đề ra một số giải pháp thực hiện nhằm nâng cấp, chuyển đổi từ HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2008 lên tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015 và triển khai, áp dụng HTQLCL ISO 9001:2015 đối với ngành BHXH Việt Nam.

Theo đó, kiện toàn nhân sự, xây dựng kế hoạch và đào tạo về ISO như: Rà soát, kiện toàn thành phần Ban Chỉ đạo triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015; Ban Chỉ đạo triển khai xây dựng, áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của BHXH Việt Nam; thành phần Ban Chỉ đạo triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của BHXH 63 tỉnh, thành phố cho phù hợp với yêu cầu mới. Xây dựng và ban hành kế hoạch chuyển đổi HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015; xây dựng và ban hành kế hoạch chuyển đổi HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của ngành BHXH Việt Nam; xây dựng và ban hành kế hoạch chuyển đổi HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của BHXH địa phương.

Nghiên cứu, lựa chọn và ký hợp đồng tư vấn, đào tạo với tổ chức tư vấn đã được cấp giấy xác nhận đủ điều kiện tư vấn, đào tạo để hướng dẫn, hỗ trợ trong việc áp dụng phiên bản tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Đào tạo kiến thức và cách thức chuyển đổi HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Xây dựng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của ngành BHXH Việt Nam. Trong đó, xây dựng mô hình khung HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của ngành BHXH Việt Nam; xây dựng quy trình giải quyết công việc nội bộ tại BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015…

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng đánh giá Đề án được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, nguồn dữ liệu phong phú, đầy đủ. Đề án cũng đã làm rõ được mặt lý luận, đánh giá việc triển khai HTQLCL TCVN 9001:2015 của BHXH Việt Nam. Cùng với đó, Đề án mang ý nghĩa thực tiễn cao, góp phần tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân trong việc tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, góp phần nâng cao hiệu lực quản trị và quản lý của cơ quan BHXH. Việc chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ, đặc biệt là quy trình liên quan đến giải quyết TTHC là một yêu cầu bắt buộc trong cải cách, nâng cao mức độ hài lòng của người dân và tổ chức. Bên cạnh đó, các thành viên Hội đồng cũng đóng góp, gợi mở một số nội dung để Ban Chủ nhiệm có thể bổ sung, hoàn thiện Đề án, để việc áp dụng quy trình trong thực tiễn mang lại hiệu quả cao.

Nhất trí với những ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Hòa ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc trong nghiên cứu khoa học của Ban Chủ nhiệm Đề án. Theo Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Hòa, hoàn thiện HTQLCL là nội dung quan trọng góp phần vào cải cách TTHC, nâng cao vị thế ngành BHXH Việt Nam, góp phần phục vụ tổ chức, cá nhân tham gia và hưởng chính sách BHXH, BHYT ngày một tốt hơn, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số như hiện nay. "Đây là Đề án đang được quan tâm và Ban Chủ nhiệm đã thực hiện công phu, nghiêm túc, hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu khoa học. Đề án vừa mang tính khoa học, đồng thời mang ý nghĩa thực tiễn lớn, là cơ sở góp một phần thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị của ngành BHXH Việt Nam”- Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Hòa nhấn mạnh.

Thủy HàPortalCatRight

Ngành BHXH Việt Nam: Nhận diện khó khăn, thách thức, kiên định với mục tiêu kế hoạch năm 2023

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Bảo đảm và nâng cao quyền lợi BHXH, kiên quyết xử lý chậm đóng, trốn đóng BHXH

Hoàn thiện chính sách BHXH, đảm bảo quyền lợi người tham gia và hướng tới BHXH toàn dân

BHXH Việt Nam giao ban tháng 6/2023: Kiên định với mục tiêu năm 2023

Quốc hội thảo luận tại Hội trường về tình hình kinh tế-xã hội

Đoàn Thanh niên Cơ quan BHXH Việt Nam: Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ

Việt Nam- Lào: Đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực an sinh xã hội

Ngành BHXH Việt Nam: Nắm chắc, bám sát thực tiễn để có phản ứng kịp thời

Đối thoại chính sách BHXH, BHYT cho CNLĐ trong các KCN

Việc thành lập cơ quan thanh tra ở BHXH Việt Nam là cần thiết

Khảo sát, đánh giá về tình hình triển khai 2 nhóm TTHC liên thông điện tử

Vận dụng kinh nghiệm quốc tế mở rộng diện bao phủ BHXH tự nguyện

Tỉnh Quảng Ninh thu hút lao động tự do tham gia BHXH nhờ chính sách hỗ trợ

Linh hoạt các giải pháp phát triển BHXH, BHYT

Chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng “Nền tảng số, dữ liệu số để thúc đẩy DVC trên môi trường số"

Sơn La giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT năm 2023

Hội Báo toàn quốc 2023: Đoàn kết- Chuyên nghiệp- Văn hóa- Sáng tạo

“Đi trước, đón đầu” trong thực hiện nhiệm vụ

Bộ Y tế và BHXH Việt Nam: Mục tiêu chung là đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT

Triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện tốt công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Hướng dẫn đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trực tuyến trên Cổng DVC Quốc gia

Hướng dẫn đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trực tuyến trên Cổng DVC BHXH Việt Nam

Khẩn trương, nghiêm túc triển khai toàn diện các mặt công tác

Quy chế phối hợp giữa BHXH Việt Nam và Trung ương Đoàn góp phần đẩy nhanh mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân

Ngành BHXH Việt Nam: Tiếp tục lan toả thông điệp nhân văn

Ngành BHXH Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2023: Sẵn sàng "vượt sóng"

BHXH Việt Nam nỗ lực- đoàn kết- sáng tạo hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022

Những nỗ lực được ghi nhận

Tiếp tục lan tỏa chương trình “Tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn”

Mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT, bảo đảm vững an sinh xã hội

PortalCatRight

Điều diệu kỳ từ tấm thẻ BHYT

Có lương hưu, cuộc sống an nhiên

Lắng nghe ý kiến, việc gì tốt cho người dân thì phải làm

“Bộ tứ” ở Đồng Tháp: Mô hình hay cần nhân rộng

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Giải pháp chuyển đổi số trong hoạt động giám định BHYT

Những sáng kiến đem BHXH, BHYT đến cho phụ nữ nghèo

Nỗi lo người cao tuổi “2 không”

Vai trò và thực trạng của chế độ trợ cấp thai sản ở Việt Nam

Những điểm mới trong dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Càng rõ ý nghĩa, càng yêu nghề…

Thực hiện chính sách BHXH, BHYT: Thay đổi từ nhận thức

Duyên nghề

Chuyện ở Cần Giờ

“Tăng lượng, đổi chất” tổ chức dịch vụ thu

Niềm vui của người “ngoại đạo”

Phát triển thị trường lao động: Cần linh hoạt và bền vững

Chuyện “đảng viên đi trước”

“Đoàn kết là điểm mẹ...”

Khi BHXH, BHYT được nghệ thuật hóa

"Trái ngọt" đầu mùa

Sắc xuân ở Linh Thông

Tủa Chùa- một tình yêu

BHXH TP. Hà Nội: Tự tin bước vào năm mới

Thêm những điểm tựa

Đến với dân, dân thương, dân quý

Xuân ở Tràng An

“Xây” thành công từ những “viên gạch nhỏ”

PortalCatRight

Mức đóng BHYT hộ gia đình từ ngày 1/7/2023

Ngành BHXH Việt Nam- Kết quả nổi bật trong triển khai Đề án 06 của Chính phủ

BHYT hộ gia đình- Những điều cần biết

Quyền lợi BHXH của người dân luôn được đảm bảo

Hướng dẫn thay thế thẻ BHYT giấy trong KCB

Chính sách BHYT phát huy giá trị thiết thực

Nỗ lực thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Đẩy mạnh cải cách TTHC, chuyển đổi số Ngành BHXH Việt Nam

Thi đua đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID năm 2023

Hướng dẫn đóng, nộp BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Vai trò quan trọng của quỹ BH TNLĐ-BNN

Giá trị của lương hưu BHXH với người cao tuổi

Vai trò quan trọng của CSDL quốc gia về bảo hiểm

Tăng các mức hưởng BHXH, BHYT từ ngày 1/7/2023

Lợi ích thiết thực khi tham gia BHXH tự nguyện

Thúc đẩy các DVC trực tuyến lĩnh vực BHXH, BHYT

Đồng hành cùng BHXH vì một cuộc sống chất lượng hơn

Chủ động kiểm soát chi phí KCB BHYT

Hiệu quả thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT

NLĐ thiệt thòi khi nhận BHXH một lần

Hướng dẫn cấp lại thẻ BHYT qua ứng dụng VssID-BHXH số

Nâng cao hiệu quả truyền thông BHXH, BHYT

Kết quả chủ yếu thực hiện BHXH, BHYT quý I/2023

BHXH Việt Nam: 28 năm xây dựng và phát triển

BH thất nghiệp: "Bệ đỡ" của người lao động

Dấu ấn công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Tết ấm an sinh

Ngành BHXH Việt Nam triển khai Đề án 06: Kết quả nổi bật

190 DN đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện BHXH, BHYT được tôn vinh

Tìm hiểu sơ đồ phát triển “hệ sinh thái số” ngành BHXH Việt Nam

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

Điều diệu kỳ từ tấm thẻ BHYT

BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn Ngành triển khai 2 nhóm TTHC liên thông

HĐQL BHXH giám sát việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại Đồng Nai

Nhiều người lao động đang có mức lương hưu trên 50 triệu đồng/tháng

Mua bán GCN nghỉ việc hưởng BHXH- Cần xử lý triệt để

Mua bán GCN nghỉ việc hưởng BHXH- Cần xử lý triệt để

Bình Dương: Người tham gia BHXH đạt tỷ lệ cao trong lực lượng lao động

Mua bán GCN nghỉ việc hưởng BHXH- Cần xử lý triệt để

Đằng sau hành trình 30 năm của Tập đoàn Geleximco

BHXH TP.Hải Phòng ra quân hưởng ứng Ngày BHYT Việt Nam 1/7

Bản tin Podcast tổng hợp tuần 4 tháng 6/2023 (19/6/2023-3/6/2023)

Huyện Triệu Phong (Quảng Trị): Các Gian hàng an sinh xã hội thu hút nhiều người dân tham gia

Bế mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Cần sửa đổi toàn diện Luật BHYT để tháo gỡ vướng mắc

Ngành BHXH Việt Nam sẽ kiên định, quyết tâm hoàn thành mục tiêu đề ra

Điều tra, khởi tố các hành vi trốn đóng BHXH, BH thất nghiệp

Tiếp tục nghiên cứu các giải pháp đầu tư quỹ BHXH an toàn, bền vững và hiệu quả

Hơn 97% cơ sở KCB BHYT đã hỗ trợ người dân KCB BHYT bằng CCCD gắn chip

Quận Hai Bà Trưng (Hà Nội): Chú trọng xây dựng các mô hình, giải pháp thực hiện chỉ tiêu BHXH, BHYT

TP.HCM: Hơn 26.000 lượt đặt lịch trực tuyến làm việc với cơ quan BHXH

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter
Phần mềm CMS liên hệ 0903234444