Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương
LoadFromCatche:0
PortalHeader
PortalNav
PortalView

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương

Shared facebook
Thứ Năm, ngày 09/02/2023 15:44

Công tác kiểm tra, giám sát có vị trí quan trọng trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng, là một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng và là nhiệm vụ trực tiếp, thường xuyên của toàn Đảng, trước hết của các cấp ủy Đảng, các tổ chức Đảng và Ủy ban Kiểm tra các cấp.

Trong năm 2022, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã đạt được nhiều kết quả quan trọng và tương đối toàn diện, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, tạo sự đoàn kết, thống nhất về nhận thức và hành động, ngăn chặn, phòng ngừa, hạn chế sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, toàn diện, tạo cơ sở vững chắc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương.

Đảng ủy Khối và cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Khối cũng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, quán triệt các văn bản của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng để góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu cấp ủy, cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị, qua đó, tạo sự đồng thuận cao trong triển khai thực hiện.

Đảng ủy Khối đã tập trung triển khai thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022, xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, phục vụ nhiệm vụ chính trị. Triển khai Kế hoạch tổ chức tổng kết thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK ngày 18/3/2013 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương” và xây dựng Đề án, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương tham mưu cho Ban Bí thư tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 136-QĐ/TW ngày 2/10/2012 của Ban Bí thư về ban hành Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Trung ương với Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

Đảng ủy Khối quan tâm kiện toàn, bổ sung nhân sự Ủy ban Kiểm tra các Đảng ủy trực thuộc. Tập trung bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Khối. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức 2 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng tại khu vực miền Bắc và khu vực miền Nam, miền Trung, Tây Nguyên cho gần 800 đồng chí là cấp ủy viên phụ trách công tác kiểm tra, giám sát, ủy viên Ủy ban Kiểm tra các cấp ủy trực thuộc.

Trong năm 2022, các Đảng ủy trực thuộc đã kiểm tra 524 tổ chức Đảng cấp dưới, trong đó gồm: 85 Đảng ủy cơ sở và giao quyền cấp trên cơ sở, 17 Đảng ủy bộ phận, 422 chi bộ. Kiểm tra 2.437 đảng viên, trong đó: Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy cấp trên cơ sở kiểm tra 252 đảng viên; Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy cơ sở và giao quyền cấp trên cơ sở kiểm tra 110 đảng viên; Đảng ủy bộ phận kiểm tra 90 đảng viên; chi bộ kiểm tra 1.985 đảng viên; đảng viên được kiểm tra là cấp ủy viên các cấp là 501 đồng chí. Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3 tổ chức Đảng và 23 đảng viên.

Giám sát chuyên đề 627 tổ chức Đảng, trong đó: Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy cấp trên cơ sở giám sát 202 tổ chức Đảng; Đảng ủy cơ sở và giao quyền cấp trên cơ sở giám sát 297 tổ chức Đảng; Đảng ủy bộ phận giám sát 128 tổ chức Đảng. Giám sát 3.001 đảng viên, trong đó: Đảng ủy cấp trên cơ sở giám sát 201 đảng viên; Đảng ủy cơ sở và giao quyền cấp trên cơ sở giám sát 763 đảng viên; Đảng ủy bộ phận giám sát 331 đảng viên; chi bộ giám sát 1.706 đảng viên; đảng viên được giám sát là cấp ủy viên các cấp 678 đảng viên. Giải quyết tố cáo đối với 1 tổ chức Đảng.

Cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Khối đã thi hành kỷ luật 15 tổ chức Đảng bằng (khiển trách 13, cảnh cáo 2) do vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; buông lỏng, thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo; chưa thực hiện đầy đủ vai trò, nhiệm vụ được giao, vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Khối thi hành kỷ luật 153 đảng viên (23 đồng chí là cấp ủy viên các cấp), trong đó: Khiển trách 116, cảnh cáo 19, cách chức 1, khai trừ 17, đình chỉ sinh hoạt đảng 15, xóa tên trong danh sách đảng viên đối với 3 đảng viên, yêu cầu rút kinh nghiệm đối với 6 đồng chí. Đang xem xét kỷ luật đối với 3 tổ chức Đảng và 15 đảng viên.

Nội dung vi phạm của đảng viên tập trung chủ yếu là vi phạm chính sách, pháp luật của nhà nước, việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, vi phạm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, công vụ...

Việc thi hành kỷ luật tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm đảm bảo nguyên tắc, thủ tục, quy trình và thẩm quyền theo quy định của Đảng. Qua báo cáo của các tổ chức Đảng trực thuộc, việc xem xét, quyết định thi hành kỷ luật tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm, cấp ủy các cấp đã coi trọng khâu thẩm tra, xác minh, kết luận rõ ràng nội dung, mức độ, tính chất, tác hại; đảm bảo thận trọng, nghiêm túc, dân chủ, làm tốt công tác tư tưởng, tính giáo dục cao.

Năm 2022, Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 2 tổ chức Đảng và 5 đảng viên. Kiểm tra 369 tổ chức Đảng, trong đó: Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cấp trên cơ sở kiểm tra 279 tổ chức Đảng, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở và giao quyền cấp trên cơ sở kiểm tra 90 tổ chức Đảng. Giám sát 408 tổ chức Đảng, trong đó: Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cấp trên cơ sở sở giám sát 256 tổ chức Đảng, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở và giao quyền cấp trên cơ sở giám sát 172 tổ chức Đảng; giám sát 740 đảng viên, trong đó: Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cấp trên cơ sở giám sát 442 đảng viên, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở và giao quyền cấp trên cơ sở giám sát 298 đảng viên. Thi hành kỷ luật 1 tổ chức Đảng và 1 đảng viên. Giải quyết tố cáo đối với 8 đảng viên, đã giải quyết xong tố cáo đối với 4 đảng viên. Nội dung tố cáo liên quan đến việc giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống: 1 đảng viên; việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, chế độ công tác: 2 đảng viên; vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình: 1 đảng viên; việc giữ gìn đoàn kết nội bộ: 1 đảng viên; vi phạm những điều đảng viên không được làm: 1 đảng viên, vi phạm khác: 2 đảng viên.

Năm 2022, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc chủ động, khắc phục khó khăn, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng một cách toàn diện, đảm bảo chương trình, chất lượng và tiến độ theo yêu cầu. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và Ủy ban Kiểm tra các Đảng ủy trực thuộc thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp cấp ủy tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thực hiện tốt các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ cấp ủy giao, số lượng các cuộc kiểm tra, giám sát tăng cao so với cùng kỳ năm 2021, chú trọng kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; công tác giám sát có nhiều đổi mới, chú trọng đến chất lượng, hiệu quả giám sát, kịp thời chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm cần nhắc nhở, chấn chỉnh theo đúng quy định của Đảng.

Qua kiểm tra, giám sát, các tổ chức Đảng, đảng viên đã kịp thời khắc phục và sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm, không phát sinh thành vi phạm; đồng thời xử lý nghiêm những sai phạm của tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng, bên cạnh việc thường xuyên quán triệt quan điểm công tác kiểm tra, giám sát phải xuất phát từ nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, Đảng ủy Khối rút ra một số bài học kinh nghiệm làm cơ sở để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác quan trọng này thời gian tới:

Một là, phải coi trọng việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt nghị quyết để nâng cao nhận thức cho cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát. Việc tổ chức quán triệt nghị quyết cần được tiến hành bằng nhiều hình thức thiết thực và phù hợp với điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị.

Hai là, phải nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ, người đứng đầu cấp uỷ về nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Người đứng đầu cấp ủy và cấp ủy các cấp không chỉ lãnh đạo, chỉ đạo mà phải trực tiếp tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Ba là, ủy ban kiểm tra các cấp phải chủ động, tích cực tham mưu giúp cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Trong quá trình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức Đảng và đảng viên, phải phối hợp chặt chẽ giữa uỷ ban kiểm tra với các cơ quan liên quan và giữa cấp ủy với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị.

Bốn là, mỗi đảng viên phải nêu cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng; tinh thần đoàn kết, nhất trí trên cơ sở Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Mọi vi phạm của tổ chức và đảng viên, nhất là đảng viên là cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý đều có nguyên nhân là do thiếu kiểm tra, giám sát. Vì vậy, nếu được kiểm tra, giám sát sớm hơn, thường xuyên hơn thì hậu quả của những vi phạm sẽ ít nghiêm trọng hơn và có thể sẽ không xảy ra vi phạm.

Năm là, tăng cường đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kiểm tra, đặc biệt là cán bộ chuyên trách đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng, có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ tinh thông, phẩm chất đạo đức trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, phong cách làm việc khoa học, hiệu quả. Đổi mới cơ chế quản lý và có chính sách, chế độ đãi ngộ đối với đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát.

Theo Cổng TTĐT Đảng ủy KhốiPortalCatRight

Ngành BHXH Việt Nam: Nhận diện khó khăn, thách thức, kiên định với mục tiêu kế hoạch năm 2023

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Bảo đảm và nâng cao quyền lợi BHXH, kiên quyết xử lý chậm đóng, trốn đóng BHXH

Hoàn thiện chính sách BHXH, đảm bảo quyền lợi người tham gia và hướng tới BHXH toàn dân

BHXH Việt Nam giao ban tháng 6/2023: Kiên định với mục tiêu năm 2023

Quốc hội thảo luận tại Hội trường về tình hình kinh tế-xã hội

Đoàn Thanh niên Cơ quan BHXH Việt Nam: Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ

Việt Nam- Lào: Đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực an sinh xã hội

Ngành BHXH Việt Nam: Nắm chắc, bám sát thực tiễn để có phản ứng kịp thời

Đối thoại chính sách BHXH, BHYT cho CNLĐ trong các KCN

Việc thành lập cơ quan thanh tra ở BHXH Việt Nam là cần thiết

Khảo sát, đánh giá về tình hình triển khai 2 nhóm TTHC liên thông điện tử

Vận dụng kinh nghiệm quốc tế mở rộng diện bao phủ BHXH tự nguyện

Tỉnh Quảng Ninh thu hút lao động tự do tham gia BHXH nhờ chính sách hỗ trợ

Linh hoạt các giải pháp phát triển BHXH, BHYT

Chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng “Nền tảng số, dữ liệu số để thúc đẩy DVC trên môi trường số"

Sơn La giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT năm 2023

Hội Báo toàn quốc 2023: Đoàn kết- Chuyên nghiệp- Văn hóa- Sáng tạo

“Đi trước, đón đầu” trong thực hiện nhiệm vụ

Bộ Y tế và BHXH Việt Nam: Mục tiêu chung là đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT

Triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện tốt công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Hướng dẫn đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trực tuyến trên Cổng DVC Quốc gia

Hướng dẫn đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trực tuyến trên Cổng DVC BHXH Việt Nam

Khẩn trương, nghiêm túc triển khai toàn diện các mặt công tác

Quy chế phối hợp giữa BHXH Việt Nam và Trung ương Đoàn góp phần đẩy nhanh mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân

Ngành BHXH Việt Nam: Tiếp tục lan toả thông điệp nhân văn

Ngành BHXH Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2023: Sẵn sàng "vượt sóng"

BHXH Việt Nam nỗ lực- đoàn kết- sáng tạo hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022

Những nỗ lực được ghi nhận

Tiếp tục lan tỏa chương trình “Tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn”

Mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT, bảo đảm vững an sinh xã hội

PortalCatRight

Điều diệu kỳ từ tấm thẻ BHYT

Có lương hưu, cuộc sống an nhiên

Lắng nghe ý kiến, việc gì tốt cho người dân thì phải làm

“Bộ tứ” ở Đồng Tháp: Mô hình hay cần nhân rộng

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Giải pháp chuyển đổi số trong hoạt động giám định BHYT

Những sáng kiến đem BHXH, BHYT đến cho phụ nữ nghèo

Nỗi lo người cao tuổi “2 không”

Vai trò và thực trạng của chế độ trợ cấp thai sản ở Việt Nam

Những điểm mới trong dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Càng rõ ý nghĩa, càng yêu nghề…

Thực hiện chính sách BHXH, BHYT: Thay đổi từ nhận thức

Duyên nghề

Chuyện ở Cần Giờ

“Tăng lượng, đổi chất” tổ chức dịch vụ thu

Niềm vui của người “ngoại đạo”

Phát triển thị trường lao động: Cần linh hoạt và bền vững

Chuyện “đảng viên đi trước”

“Đoàn kết là điểm mẹ...”

Khi BHXH, BHYT được nghệ thuật hóa

"Trái ngọt" đầu mùa

Sắc xuân ở Linh Thông

Tủa Chùa- một tình yêu

BHXH TP. Hà Nội: Tự tin bước vào năm mới

Thêm những điểm tựa

Đến với dân, dân thương, dân quý

Xuân ở Tràng An

“Xây” thành công từ những “viên gạch nhỏ”

PortalCatRight

Mức đóng BHYT hộ gia đình từ ngày 1/7/2023

Ngành BHXH Việt Nam- Kết quả nổi bật trong triển khai Đề án 06 của Chính phủ

BHYT hộ gia đình- Những điều cần biết

Quyền lợi BHXH của người dân luôn được đảm bảo

Hướng dẫn thay thế thẻ BHYT giấy trong KCB

Chính sách BHYT phát huy giá trị thiết thực

Nỗ lực thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Đẩy mạnh cải cách TTHC, chuyển đổi số Ngành BHXH Việt Nam

Thi đua đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID năm 2023

Hướng dẫn đóng, nộp BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Vai trò quan trọng của quỹ BH TNLĐ-BNN

Giá trị của lương hưu BHXH với người cao tuổi

Vai trò quan trọng của CSDL quốc gia về bảo hiểm

Tăng các mức hưởng BHXH, BHYT từ ngày 1/7/2023

Lợi ích thiết thực khi tham gia BHXH tự nguyện

Thúc đẩy các DVC trực tuyến lĩnh vực BHXH, BHYT

Đồng hành cùng BHXH vì một cuộc sống chất lượng hơn

Chủ động kiểm soát chi phí KCB BHYT

Hiệu quả thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT

NLĐ thiệt thòi khi nhận BHXH một lần

Hướng dẫn cấp lại thẻ BHYT qua ứng dụng VssID-BHXH số

Nâng cao hiệu quả truyền thông BHXH, BHYT

Kết quả chủ yếu thực hiện BHXH, BHYT quý I/2023

BHXH Việt Nam: 28 năm xây dựng và phát triển

BH thất nghiệp: "Bệ đỡ" của người lao động

Dấu ấn công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Tết ấm an sinh

Ngành BHXH Việt Nam triển khai Đề án 06: Kết quả nổi bật

190 DN đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện BHXH, BHYT được tôn vinh

Tìm hiểu sơ đồ phát triển “hệ sinh thái số” ngành BHXH Việt Nam

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

Điều diệu kỳ từ tấm thẻ BHYT

Thường trực Ủy ban Xã hội nghe báo cáo Dự án Luật BHXH (sửa đổi)

BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn Ngành triển khai 2 nhóm TTHC liên thông

HĐQL BHXH giám sát việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại Đồng Nai

Lời cảm ơn của Tạp chí BHXH

Nhiều người lao động đang có mức lương hưu trên 50 triệu đồng/tháng

Mua bán GCN nghỉ việc hưởng BHXH- Cần xử lý triệt để

Mua bán GCN nghỉ việc hưởng BHXH- Cần xử lý triệt để

Bình Dương: Người tham gia BHXH đạt tỷ lệ cao trong lực lượng lao động

Mua bán GCN nghỉ việc hưởng BHXH- Cần xử lý triệt để

Đằng sau hành trình 30 năm của Tập đoàn Geleximco

Khai mạc Triển lãm Hành trình theo dấu chân Bác Hồ qua sưu tập tem và bưu ảnh

BHXH TP.Hải Phòng ra quân hưởng ứng Ngày BHYT Việt Nam 1/7

Bản tin Podcast tổng hợp tuần 4 tháng 6/2023 (19/6/2023-3/6/2023)

Huyện Triệu Phong (Quảng Trị): Các Gian hàng an sinh xã hội thu hút nhiều người dân tham gia

Bế mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Cần sửa đổi toàn diện Luật BHYT để tháo gỡ vướng mắc

Ngành BHXH Việt Nam sẽ kiên định, quyết tâm hoàn thành mục tiêu đề ra

Điều tra, khởi tố các hành vi trốn đóng BHXH, BH thất nghiệp

Tiếp tục nghiên cứu các giải pháp đầu tư quỹ BHXH an toàn, bền vững và hiệu quả

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter
Phần mềm CMS liên hệ 0903234444