Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
LoadFromCatche:0
PortalHeader
PortalNav
PortalView

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Shared facebook
Thứ Sáu, ngày 03/03/2023 07:30

Ngày 2/3/2023, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối về “Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương” và Kế hoạch số 94-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối về “Năm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát” trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối khẳng định, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối xác định: “Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả sự lãnh đạo, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện toàn diện, đồng bộ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và kiểm soát chặt chẽ quyền lực”.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể- Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu khai mạc Hội nghị

Nhằm cụ thể hóa, triển khai thực hiện Nghị quyết, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã ban hành Nghị quyết số 15-NQ/ĐUK về “Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương” trên cơ sở tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Kế hoạch số 94-KH/ĐUK về triển khai “Năm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát” trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Đây là những văn bản quan trọng, vừa xác định những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp có tính chất toàn diện, lâu dài, vừa đề ra chỉ tiêu, giải pháp cụ thể, hiệu quả để cấp ủy, tổ chức Đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối tập trung thực hiện ngay trong năm 2023 nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối cần tập trung truyên truyền, nghiên cứu, học tập, quán triệt cho toàn thể cán bộ, đảng viên thấm nhuần sâu sắc nội dung các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận, hướng dẫn của Trung ương và của Đảng ủy Khối về công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt là Nghị quyết số 15-NQ/ĐUK và Kế hoạch số 94-KH/ĐUK. Đồng thời, khẩn trương nghiên cứu, cụ thể hóa nội dung Nghị quyết và Kế hoạch thành kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, có sự phân công, phân nhiệm và lộ trình thực hiện rõ ràng, sát thực tiễn, khả thi, hiệu quả.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Đặc biệt, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết và Kế hoạch; nhắc nhở, phê bình, xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân thực hiện không nghiêm túc, không hiệu quả. Thường xuyên rút kinh nghiệm, phát hiện, nhân rộng những mô hình điển hình, cách làm hay, phù hợp, hiệu quả trong thực tiễn; tiến hành sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết và Kế hoạch.

Triển khai hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/ĐUK, đồng chí Đỗ Việt Hà- Phó Bí thư Đảng ủy Khối nêu rõ quan điểm, mục tiêu nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về tư tưởng, nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ Khối đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, trước hết là trong cấp ủy, đặc biệt là người đứng đấu cấp ủy, tổ chức Đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp. Triển khai toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, sự đoàn kết thống nhất và bảo đảm thực hiện dân chủ đi đôi với giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng; phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng bộ các cấp và nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương.

Nội dung nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Nghị quyết, gồm: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp, trước hết là người đứng đầu cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các quy định, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức Đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp, chi bộ; củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy Ủy ban Kiểm tra và xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đẩy mạnh nghiên cứu, tổng kết thực tiễn công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Khối, thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến về công tác kiểm tra, giám sát.

Triển khai Kế hoạch số 94-KH/ĐUK, đồng chí Nguyễn Thành Nam- Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối nêu chỉ tiêu phấn đấu năm 2023: Đảng ủy Khối và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối kiểm tra, giám sát chuyên đề 11 tổ chức Đảng, yêu cầu 4 tổ chức Đảng tự kiểm tra theo nội dung Đảng ủy Khối chỉ đạo; làm việc với 25 Đảng ủy trực thuộc thực hiện việc giám sát thường xuyên. Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp giám sát thường xuyên 100% tổ chức Đảng trực thuộc; phấn đấu kiểm tra, giám sát chuyên đề 50% số tổ chức Đảng trực thuộc; chú trọng giám sát cấp ủy viên cùng cấp và người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan đơn vị.

Theo Kế hoạch, nội dung thực hiện gồm: Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp và người đứng đầu cấp ủy đối với công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu cấp ủy đảm bảo chất lượng, hiệu lực, hiệu quả; tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng ngành Kiểm tra của Đảng trong Đảng bộ Khối; công tác thông tin, tuyên truyền, sơ kết, tổng kết và thi đua, khen thưởng.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, đánh giá cao việc Đảng ủy Khối ban hành Nghị quyết phù hợp với thực tế và các quy định về công tác kiểm tra, giám sát; đồng thời các đại biểu cũng chia sẻ những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các kiến nghị, giải pháp về công tác cán bộ chuyên trách, quy chế làm việc, sự phối hợp giữa Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và công tác tập huấn để triển khai thực hiện Nghị quyết.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đỗ Việt Hà- Phó Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh, căn cứ vào các nội dung kiến nghị, đề xuất của các Đảng ủy trực thuộc, đề nghị Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối phối hợp với các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối tổng hợp, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, giải quyết một số khó khăn, vướng mắc để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới. Tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết 15-NQ/ĐUK và Kế hoạch 94-KH/ĐUK theo hướng hiệu lực, hiệu quả đảm bảo chất lượng và số lượng. Căn cứ vào tình hình cụ thể, điều chỉnh cho phù hợp để thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

PVPortalCatRight

Ngành BHXH Việt Nam: Nhận diện khó khăn, thách thức, kiên định với mục tiêu kế hoạch năm 2023

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Bảo đảm và nâng cao quyền lợi BHXH, kiên quyết xử lý chậm đóng, trốn đóng BHXH

Hoàn thiện chính sách BHXH, đảm bảo quyền lợi người tham gia và hướng tới BHXH toàn dân

BHXH Việt Nam giao ban tháng 6/2023: Kiên định với mục tiêu năm 2023

Quốc hội thảo luận tại Hội trường về tình hình kinh tế-xã hội

Đoàn Thanh niên Cơ quan BHXH Việt Nam: Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ

Việt Nam- Lào: Đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực an sinh xã hội

Ngành BHXH Việt Nam: Nắm chắc, bám sát thực tiễn để có phản ứng kịp thời

Đối thoại chính sách BHXH, BHYT cho CNLĐ trong các KCN

Việc thành lập cơ quan thanh tra ở BHXH Việt Nam là cần thiết

Khảo sát, đánh giá về tình hình triển khai 2 nhóm TTHC liên thông điện tử

Vận dụng kinh nghiệm quốc tế mở rộng diện bao phủ BHXH tự nguyện

Tỉnh Quảng Ninh thu hút lao động tự do tham gia BHXH nhờ chính sách hỗ trợ

Linh hoạt các giải pháp phát triển BHXH, BHYT

Chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng “Nền tảng số, dữ liệu số để thúc đẩy DVC trên môi trường số"

Sơn La giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT năm 2023

Hội Báo toàn quốc 2023: Đoàn kết- Chuyên nghiệp- Văn hóa- Sáng tạo

“Đi trước, đón đầu” trong thực hiện nhiệm vụ

Bộ Y tế và BHXH Việt Nam: Mục tiêu chung là đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT

Triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện tốt công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Hướng dẫn đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trực tuyến trên Cổng DVC Quốc gia

Hướng dẫn đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trực tuyến trên Cổng DVC BHXH Việt Nam

Khẩn trương, nghiêm túc triển khai toàn diện các mặt công tác

Quy chế phối hợp giữa BHXH Việt Nam và Trung ương Đoàn góp phần đẩy nhanh mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân

Ngành BHXH Việt Nam: Tiếp tục lan toả thông điệp nhân văn

Ngành BHXH Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2023: Sẵn sàng "vượt sóng"

BHXH Việt Nam nỗ lực- đoàn kết- sáng tạo hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022

Những nỗ lực được ghi nhận

Tiếp tục lan tỏa chương trình “Tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn”

Mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT, bảo đảm vững an sinh xã hội

PortalCatRight

Điều diệu kỳ từ tấm thẻ BHYT

Có lương hưu, cuộc sống an nhiên

Lắng nghe ý kiến, việc gì tốt cho người dân thì phải làm

“Bộ tứ” ở Đồng Tháp: Mô hình hay cần nhân rộng

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Giải pháp chuyển đổi số trong hoạt động giám định BHYT

Những sáng kiến đem BHXH, BHYT đến cho phụ nữ nghèo

Nỗi lo người cao tuổi “2 không”

Vai trò và thực trạng của chế độ trợ cấp thai sản ở Việt Nam

Những điểm mới trong dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Càng rõ ý nghĩa, càng yêu nghề…

Thực hiện chính sách BHXH, BHYT: Thay đổi từ nhận thức

Duyên nghề

Chuyện ở Cần Giờ

“Tăng lượng, đổi chất” tổ chức dịch vụ thu

Niềm vui của người “ngoại đạo”

Phát triển thị trường lao động: Cần linh hoạt và bền vững

Chuyện “đảng viên đi trước”

“Đoàn kết là điểm mẹ...”

Khi BHXH, BHYT được nghệ thuật hóa

"Trái ngọt" đầu mùa

Sắc xuân ở Linh Thông

Tủa Chùa- một tình yêu

BHXH TP. Hà Nội: Tự tin bước vào năm mới

Thêm những điểm tựa

Đến với dân, dân thương, dân quý

Xuân ở Tràng An

“Xây” thành công từ những “viên gạch nhỏ”

PortalCatRight

Mức đóng BHYT hộ gia đình từ ngày 1/7/2023

Ngành BHXH Việt Nam- Kết quả nổi bật trong triển khai Đề án 06 của Chính phủ

BHYT hộ gia đình- Những điều cần biết

Quyền lợi BHXH của người dân luôn được đảm bảo

Hướng dẫn thay thế thẻ BHYT giấy trong KCB

Chính sách BHYT phát huy giá trị thiết thực

Nỗ lực thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Đẩy mạnh cải cách TTHC, chuyển đổi số Ngành BHXH Việt Nam

Thi đua đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID năm 2023

Hướng dẫn đóng, nộp BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Vai trò quan trọng của quỹ BH TNLĐ-BNN

Giá trị của lương hưu BHXH với người cao tuổi

Vai trò quan trọng của CSDL quốc gia về bảo hiểm

Tăng các mức hưởng BHXH, BHYT từ ngày 1/7/2023

Lợi ích thiết thực khi tham gia BHXH tự nguyện

Thúc đẩy các DVC trực tuyến lĩnh vực BHXH, BHYT

Đồng hành cùng BHXH vì một cuộc sống chất lượng hơn

Chủ động kiểm soát chi phí KCB BHYT

Hiệu quả thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT

NLĐ thiệt thòi khi nhận BHXH một lần

Hướng dẫn cấp lại thẻ BHYT qua ứng dụng VssID-BHXH số

Nâng cao hiệu quả truyền thông BHXH, BHYT

Kết quả chủ yếu thực hiện BHXH, BHYT quý I/2023

BHXH Việt Nam: 28 năm xây dựng và phát triển

BH thất nghiệp: "Bệ đỡ" của người lao động

Dấu ấn công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Tết ấm an sinh

Ngành BHXH Việt Nam triển khai Đề án 06: Kết quả nổi bật

190 DN đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện BHXH, BHYT được tôn vinh

Tìm hiểu sơ đồ phát triển “hệ sinh thái số” ngành BHXH Việt Nam

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

Điều diệu kỳ từ tấm thẻ BHYT

Thường trực Ủy ban Xã hội nghe báo cáo Dự án Luật BHXH (sửa đổi)

BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn Ngành triển khai 2 nhóm TTHC liên thông

HĐQL BHXH giám sát việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại Đồng Nai

Lời cảm ơn của Tạp chí BHXH

Nhiều người lao động đang có mức lương hưu trên 50 triệu đồng/tháng

Mua bán GCN nghỉ việc hưởng BHXH- Cần xử lý triệt để

Mua bán GCN nghỉ việc hưởng BHXH- Cần xử lý triệt để

Bình Dương: Người tham gia BHXH đạt tỷ lệ cao trong lực lượng lao động

Mua bán GCN nghỉ việc hưởng BHXH- Cần xử lý triệt để

Đằng sau hành trình 30 năm của Tập đoàn Geleximco

Khai mạc Triển lãm Hành trình theo dấu chân Bác Hồ qua sưu tập tem và bưu ảnh

BHXH TP.Hải Phòng ra quân hưởng ứng Ngày BHYT Việt Nam 1/7

Bản tin Podcast tổng hợp tuần 4 tháng 6/2023 (19/6/2023-3/6/2023)

Huyện Triệu Phong (Quảng Trị): Các Gian hàng an sinh xã hội thu hút nhiều người dân tham gia

Bế mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Cần sửa đổi toàn diện Luật BHYT để tháo gỡ vướng mắc

Ngành BHXH Việt Nam sẽ kiên định, quyết tâm hoàn thành mục tiêu đề ra

Điều tra, khởi tố các hành vi trốn đóng BHXH, BH thất nghiệp

Tiếp tục nghiên cứu các giải pháp đầu tư quỹ BHXH an toàn, bền vững và hiệu quả

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter
Phần mềm CMS liên hệ 0903234444