Chú trọng hoàn thiện hệ thống pháp luật về BHXH, BHYT
LoadFromCatche:0
PortalHeader
PortalNav
PortalView

Chú trọng hoàn thiện hệ thống pháp luật về BHXH, BHYT

Shared facebook
Thứ Năm, ngày 09/03/2023 15:08

Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam vừa ban hành Chương trình hành động số 495-CTr/BCSĐ về thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới.

Chương trình hành động của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam nhằm nâng cao nhận thức, quyết tâm chính trị, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và NLĐ trong ngành BHXH Việt Nam về thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW; góp phần tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.

Tăng cường tuyên truyền chính sách, pháp luật BHXH, BHYT đến người dân 

Theo đó, các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ Nghị quyết số 27-NQ/TW, Kế hoạch của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam, đồng thời căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và yêu cầu thực tế của các đơn vị để chủ động triển khai xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW. Tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, toàn diện, đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả Nghị quyết số 27-NQ/TW; có các nhiệm vụ giải pháp, lộ trình triển khai thực hiện và phân công trách nhiệm cụ thể; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết số 27-NQ/TW đã đề ra.

Bên cạnh đó, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết số 27-NQ/TW, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc quá trình thực hiện kế hoạch, chương trình hành động đã đề ra. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam và yêu cầu, nhiệm vụ tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN trong giai đoạn mới. Kiên trì xây dựng ý thức và lối sống thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trong cán bộ, đảng viên và NLĐ.

Tăng cường đề xuất cơ quan có thẩm quyền nhằm thể chế hóa đầy đủ, kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, nhất là liên quan đến lĩnh vực an sinh xã hội. Hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Tham gia hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ chế tổ chức thực hiện pháp luật nghiêm minh, hiệu quả, đảm bảo yêu cầu phát triển đất nước nhanh, bền vững. Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động ngành BHXH Việt Nam.

Phát huy vai trò cấp ủy, cơ quan các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Tiếp tục đẩy mạnh CCHC, tăng cường phân cấp, phân quyền, làm rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị, cá nhân trong tổ chức đi đôi với nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ.

Tiếp tục đổi mới phong cách, phương pháp công tác, lề lối làm việc bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thông suốt, kịp thời của cấp ủy, tổ chức Đảng. Đẩy mạnh CCHC, ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong công tác. Nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy ngành BHXH Việt Nam, tạo sự đồng thuận, ủng hộ cao của các đơn vị SDLĐ, NLĐ và người dân.

Về nhiệm vụ cụ thể, Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức về Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT. Đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT đảm bảo thiết thực, hiệu quả, trọng tâm, trọng điểm, đa đạng, linh hoạt; từ đó tạo sự đồng thuận, nhận thức đúng về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của chính sách, pháp luật BHXH, BHYT.

Tiếp tục rà soát, kiến nghị, tham gia với các cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện hệ thống pháp luật, đặc biệt chú trọng hoàn thiện hệ thống pháp luật về BHXH, BHYT và tổ chức thực hiện pháp luật nghiêm minh, hiệu quả, đảm bảo yêu cầu phát triển an sinh xã hội bền vững. Theo đó, cần chủ động rà soát, nắm bắt, đánh giá những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT; tổ chức thu, chi BH thất nghiệp; quản lý và sử dụng quỹ BHXH, BHYT; thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT...

Qua đó, giúp BHXH Việt Nam kịp thời tham mưu, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để hoàn thiện hệ thống pháp luật an sinh xã hội (Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Việc làm, Luật ATVSLĐ…) đảm bảo dân chủ, công bằng, kịp thời, đồng bộ, có tính khả thi, dễ tiếp cận, đủ khả năng điều chỉnh các quan hệ xã hội, lấy quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, tổ chức, DN làm trung tâm, thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Tham mưu, đề xuất cơ quan nhà nước có thẩm quyền đổi mới cơ chế thi hành pháp luật, gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng pháp luật với thực hiện pháp luật. Bảo đảm pháp luật được thực hiện công bằng, nghiêm minh, nhất quán, kịp thời, hiệu lực, hiệu quả trong lĩnh vực an sinh xã hội. Triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển người tham gia. Tăng cường các giải pháp đôn đốc thu, giảm số tiền chậm đóng BHXH, BHYT. Thường xuyên rà soát, hoàn thiện CSDL người chưa tham gia để xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình…

Quản lý chặt chẽ việc chi trả các chế độ BHXH ngắn hạn, trợ cấp BHXH một lần, chi trả trợ cấp BH thất nghiệp; tăng cường, chủ động kiểm soát chi phí KCB BHYT. Nâng cao công tác theo dõi thi hành pháp luật, tăng cường kiểm tra, thanh tra nhằm phát hiện, xử lý và kiến nghị xử lý theo thẩm quyền kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật BHXH, BHYT. Hoàn thiện cơ chế tiếp nhận, xử lý kịp thời, hiệu quả kiến nghị, phản ánh của người dân DN.

Rà soát các quy chế phối hợp giữa cơ quan BHXH các cấp với các tổ chức, đoàn thể, bộ, ban ngành ở Trung ương; sở, ban ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, xã trong tổ chức thực hiện chính sách an sinh xã hội gắn với các mục tiêu kinh tế-xã hội tại Nghị quyết của Đảng bộ các cấp.

Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của BHXH Việt Nam phù hợp với chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tổ chức bộ máy; xây dựng ngành BHXH Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, hội nhập quốc tế, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, củng cố niềm tin và nâng cao sự hài lòng của người dân cũng như chủ thể tham gia BHXH, BHYT.

Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam yêu cầu các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết trước ngày 31/3/2023 và chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW tại đơn vị mình.

Minh ĐứcPortalCatRight

Ngành BHXH Việt Nam: Nhận diện khó khăn, thách thức, kiên định với mục tiêu kế hoạch năm 2023

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Bảo đảm và nâng cao quyền lợi BHXH, kiên quyết xử lý chậm đóng, trốn đóng BHXH

Hoàn thiện chính sách BHXH, đảm bảo quyền lợi người tham gia và hướng tới BHXH toàn dân

BHXH Việt Nam giao ban tháng 6/2023: Kiên định với mục tiêu năm 2023

Quốc hội thảo luận tại Hội trường về tình hình kinh tế-xã hội

Đoàn Thanh niên Cơ quan BHXH Việt Nam: Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ

Việt Nam- Lào: Đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực an sinh xã hội

Ngành BHXH Việt Nam: Nắm chắc, bám sát thực tiễn để có phản ứng kịp thời

Đối thoại chính sách BHXH, BHYT cho CNLĐ trong các KCN

Việc thành lập cơ quan thanh tra ở BHXH Việt Nam là cần thiết

Khảo sát, đánh giá về tình hình triển khai 2 nhóm TTHC liên thông điện tử

Vận dụng kinh nghiệm quốc tế mở rộng diện bao phủ BHXH tự nguyện

Tỉnh Quảng Ninh thu hút lao động tự do tham gia BHXH nhờ chính sách hỗ trợ

Linh hoạt các giải pháp phát triển BHXH, BHYT

Chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng “Nền tảng số, dữ liệu số để thúc đẩy DVC trên môi trường số"

Sơn La giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT năm 2023

Hội Báo toàn quốc 2023: Đoàn kết- Chuyên nghiệp- Văn hóa- Sáng tạo

“Đi trước, đón đầu” trong thực hiện nhiệm vụ

Bộ Y tế và BHXH Việt Nam: Mục tiêu chung là đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT

Triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện tốt công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Hướng dẫn đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trực tuyến trên Cổng DVC Quốc gia

Hướng dẫn đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trực tuyến trên Cổng DVC BHXH Việt Nam

Khẩn trương, nghiêm túc triển khai toàn diện các mặt công tác

Quy chế phối hợp giữa BHXH Việt Nam và Trung ương Đoàn góp phần đẩy nhanh mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân

Ngành BHXH Việt Nam: Tiếp tục lan toả thông điệp nhân văn

Ngành BHXH Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2023: Sẵn sàng "vượt sóng"

BHXH Việt Nam nỗ lực- đoàn kết- sáng tạo hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022

Những nỗ lực được ghi nhận

Tiếp tục lan tỏa chương trình “Tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn”

Mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT, bảo đảm vững an sinh xã hội

PortalCatRight

Điều diệu kỳ từ tấm thẻ BHYT

Có lương hưu, cuộc sống an nhiên

Lắng nghe ý kiến, việc gì tốt cho người dân thì phải làm

“Bộ tứ” ở Đồng Tháp: Mô hình hay cần nhân rộng

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Giải pháp chuyển đổi số trong hoạt động giám định BHYT

Những sáng kiến đem BHXH, BHYT đến cho phụ nữ nghèo

Nỗi lo người cao tuổi “2 không”

Vai trò và thực trạng của chế độ trợ cấp thai sản ở Việt Nam

Những điểm mới trong dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Càng rõ ý nghĩa, càng yêu nghề…

Thực hiện chính sách BHXH, BHYT: Thay đổi từ nhận thức

Duyên nghề

Chuyện ở Cần Giờ

“Tăng lượng, đổi chất” tổ chức dịch vụ thu

Niềm vui của người “ngoại đạo”

Phát triển thị trường lao động: Cần linh hoạt và bền vững

Chuyện “đảng viên đi trước”

“Đoàn kết là điểm mẹ...”

Khi BHXH, BHYT được nghệ thuật hóa

"Trái ngọt" đầu mùa

Sắc xuân ở Linh Thông

Tủa Chùa- một tình yêu

BHXH TP. Hà Nội: Tự tin bước vào năm mới

Thêm những điểm tựa

Đến với dân, dân thương, dân quý

Xuân ở Tràng An

“Xây” thành công từ những “viên gạch nhỏ”

PortalCatRight

Mức đóng BHYT hộ gia đình từ ngày 1/7/2023

Ngành BHXH Việt Nam- Kết quả nổi bật trong triển khai Đề án 06 của Chính phủ

BHYT hộ gia đình- Những điều cần biết

Quyền lợi BHXH của người dân luôn được đảm bảo

Hướng dẫn thay thế thẻ BHYT giấy trong KCB

Chính sách BHYT phát huy giá trị thiết thực

Nỗ lực thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Đẩy mạnh cải cách TTHC, chuyển đổi số Ngành BHXH Việt Nam

Thi đua đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID năm 2023

Hướng dẫn đóng, nộp BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Vai trò quan trọng của quỹ BH TNLĐ-BNN

Giá trị của lương hưu BHXH với người cao tuổi

Vai trò quan trọng của CSDL quốc gia về bảo hiểm

Tăng các mức hưởng BHXH, BHYT từ ngày 1/7/2023

Lợi ích thiết thực khi tham gia BHXH tự nguyện

Thúc đẩy các DVC trực tuyến lĩnh vực BHXH, BHYT

Đồng hành cùng BHXH vì một cuộc sống chất lượng hơn

Chủ động kiểm soát chi phí KCB BHYT

Hiệu quả thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT

NLĐ thiệt thòi khi nhận BHXH một lần

Hướng dẫn cấp lại thẻ BHYT qua ứng dụng VssID-BHXH số

Nâng cao hiệu quả truyền thông BHXH, BHYT

Kết quả chủ yếu thực hiện BHXH, BHYT quý I/2023

BHXH Việt Nam: 28 năm xây dựng và phát triển

BH thất nghiệp: "Bệ đỡ" của người lao động

Dấu ấn công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Tết ấm an sinh

Ngành BHXH Việt Nam triển khai Đề án 06: Kết quả nổi bật

190 DN đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện BHXH, BHYT được tôn vinh

Tìm hiểu sơ đồ phát triển “hệ sinh thái số” ngành BHXH Việt Nam

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

Điều diệu kỳ từ tấm thẻ BHYT

Thường trực Ủy ban Xã hội nghe báo cáo Dự án Luật BHXH (sửa đổi)

BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn Ngành triển khai 2 nhóm TTHC liên thông

HĐQL BHXH giám sát việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại Đồng Nai

Lời cảm ơn của Tạp chí BHXH

Nhiều người lao động đang có mức lương hưu trên 50 triệu đồng/tháng

Mua bán GCN nghỉ việc hưởng BHXH- Cần xử lý triệt để

Mua bán GCN nghỉ việc hưởng BHXH- Cần xử lý triệt để

Bình Dương: Người tham gia BHXH đạt tỷ lệ cao trong lực lượng lao động

Mua bán GCN nghỉ việc hưởng BHXH- Cần xử lý triệt để

Đằng sau hành trình 30 năm của Tập đoàn Geleximco

Khai mạc Triển lãm Hành trình theo dấu chân Bác Hồ qua sưu tập tem và bưu ảnh

BHXH TP.Hải Phòng ra quân hưởng ứng Ngày BHYT Việt Nam 1/7

Bản tin Podcast tổng hợp tuần 4 tháng 6/2023 (19/6/2023-3/6/2023)

Huyện Triệu Phong (Quảng Trị): Các Gian hàng an sinh xã hội thu hút nhiều người dân tham gia

Bế mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Cần sửa đổi toàn diện Luật BHYT để tháo gỡ vướng mắc

Ngành BHXH Việt Nam sẽ kiên định, quyết tâm hoàn thành mục tiêu đề ra

Điều tra, khởi tố các hành vi trốn đóng BHXH, BH thất nghiệp

Tiếp tục nghiên cứu các giải pháp đầu tư quỹ BHXH an toàn, bền vững và hiệu quả

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter
Phần mềm CMS liên hệ 0903234444