LoadFromCatche:0
PortalHeader
PortalNav
PortalView

Chú trọng hoàn thiện hệ thống pháp luật về BHXH, BHYT

Shared facebook
Thứ Năm, ngày 09/03/2023 15:08

Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam vừa ban hành Chương trình hành động số 495-CTr/BCSĐ về thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới.

Chương trình hành động của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam nhằm nâng cao nhận thức, quyết tâm chính trị, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và NLĐ trong ngành BHXH Việt Nam về thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW; góp phần tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.

Tăng cường tuyên truyền chính sách, pháp luật BHXH, BHYT đến người dân 

Theo đó, các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ Nghị quyết số 27-NQ/TW, Kế hoạch của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam, đồng thời căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và yêu cầu thực tế của các đơn vị để chủ động triển khai xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW. Tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, toàn diện, đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả Nghị quyết số 27-NQ/TW; có các nhiệm vụ giải pháp, lộ trình triển khai thực hiện và phân công trách nhiệm cụ thể; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết số 27-NQ/TW đã đề ra.

Bên cạnh đó, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết số 27-NQ/TW, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc quá trình thực hiện kế hoạch, chương trình hành động đã đề ra. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam và yêu cầu, nhiệm vụ tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN trong giai đoạn mới. Kiên trì xây dựng ý thức và lối sống thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trong cán bộ, đảng viên và NLĐ.

Tăng cường đề xuất cơ quan có thẩm quyền nhằm thể chế hóa đầy đủ, kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, nhất là liên quan đến lĩnh vực an sinh xã hội. Hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Tham gia hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ chế tổ chức thực hiện pháp luật nghiêm minh, hiệu quả, đảm bảo yêu cầu phát triển đất nước nhanh, bền vững. Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động ngành BHXH Việt Nam.

Phát huy vai trò cấp ủy, cơ quan các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Tiếp tục đẩy mạnh CCHC, tăng cường phân cấp, phân quyền, làm rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị, cá nhân trong tổ chức đi đôi với nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ.

Tiếp tục đổi mới phong cách, phương pháp công tác, lề lối làm việc bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thông suốt, kịp thời của cấp ủy, tổ chức Đảng. Đẩy mạnh CCHC, ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong công tác. Nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy ngành BHXH Việt Nam, tạo sự đồng thuận, ủng hộ cao của các đơn vị SDLĐ, NLĐ và người dân.

Về nhiệm vụ cụ thể, Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức về Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT. Đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT đảm bảo thiết thực, hiệu quả, trọng tâm, trọng điểm, đa đạng, linh hoạt; từ đó tạo sự đồng thuận, nhận thức đúng về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của chính sách, pháp luật BHXH, BHYT.

Tiếp tục rà soát, kiến nghị, tham gia với các cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện hệ thống pháp luật, đặc biệt chú trọng hoàn thiện hệ thống pháp luật về BHXH, BHYT và tổ chức thực hiện pháp luật nghiêm minh, hiệu quả, đảm bảo yêu cầu phát triển an sinh xã hội bền vững. Theo đó, cần chủ động rà soát, nắm bắt, đánh giá những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT; tổ chức thu, chi BH thất nghiệp; quản lý và sử dụng quỹ BHXH, BHYT; thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT...

Qua đó, giúp BHXH Việt Nam kịp thời tham mưu, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để hoàn thiện hệ thống pháp luật an sinh xã hội (Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Việc làm, Luật ATVSLĐ…) đảm bảo dân chủ, công bằng, kịp thời, đồng bộ, có tính khả thi, dễ tiếp cận, đủ khả năng điều chỉnh các quan hệ xã hội, lấy quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, tổ chức, DN làm trung tâm, thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Tham mưu, đề xuất cơ quan nhà nước có thẩm quyền đổi mới cơ chế thi hành pháp luật, gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng pháp luật với thực hiện pháp luật. Bảo đảm pháp luật được thực hiện công bằng, nghiêm minh, nhất quán, kịp thời, hiệu lực, hiệu quả trong lĩnh vực an sinh xã hội. Triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển người tham gia. Tăng cường các giải pháp đôn đốc thu, giảm số tiền chậm đóng BHXH, BHYT. Thường xuyên rà soát, hoàn thiện CSDL người chưa tham gia để xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình…

Quản lý chặt chẽ việc chi trả các chế độ BHXH ngắn hạn, trợ cấp BHXH một lần, chi trả trợ cấp BH thất nghiệp; tăng cường, chủ động kiểm soát chi phí KCB BHYT. Nâng cao công tác theo dõi thi hành pháp luật, tăng cường kiểm tra, thanh tra nhằm phát hiện, xử lý và kiến nghị xử lý theo thẩm quyền kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật BHXH, BHYT. Hoàn thiện cơ chế tiếp nhận, xử lý kịp thời, hiệu quả kiến nghị, phản ánh của người dân DN.

Rà soát các quy chế phối hợp giữa cơ quan BHXH các cấp với các tổ chức, đoàn thể, bộ, ban ngành ở Trung ương; sở, ban ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, xã trong tổ chức thực hiện chính sách an sinh xã hội gắn với các mục tiêu kinh tế-xã hội tại Nghị quyết của Đảng bộ các cấp.

Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của BHXH Việt Nam phù hợp với chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tổ chức bộ máy; xây dựng ngành BHXH Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, hội nhập quốc tế, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, củng cố niềm tin và nâng cao sự hài lòng của người dân cũng như chủ thể tham gia BHXH, BHYT.

Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam yêu cầu các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết trước ngày 31/3/2023 và chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW tại đơn vị mình.

Minh ĐứcPortalCatRight

Sơn La giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT năm 2023

Hội Báo toàn quốc 2023: Đoàn kết- Chuyên nghiệp- Văn hóa- Sáng tạo

“Đi trước, đón đầu” trong thực hiện nhiệm vụ

Bộ Y tế và BHXH Việt Nam: Mục tiêu chung là đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT

Triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện tốt công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Hướng dẫn đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trực tuyến trên Cổng DVC Quốc gia

Hướng dẫn đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trực tuyến trên Cổng DVC BHXH Việt Nam

Khẩn trương, nghiêm túc triển khai toàn diện các mặt công tác

Quy chế phối hợp giữa BHXH Việt Nam và Trung ương Đoàn góp phần đẩy nhanh mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân

Ngành BHXH Việt Nam: Tiếp tục lan toả thông điệp nhân văn

Ngành BHXH Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2023: Sẵn sàng "vượt sóng"

BHXH Việt Nam nỗ lực- đoàn kết- sáng tạo hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022

Những nỗ lực được ghi nhận

Tiếp tục lan tỏa chương trình “Tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn”

Mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT, bảo đảm vững an sinh xã hội

"Tết ấm đến với bệnh nhân BHYT" và tinh thần phục vụ của ngành BHXH Việt Nam

Sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ để về đích

BHXH tỉnh Lâm Đồng nỗ lực đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT

Tiếp thêm "lửa ấm" cho những người có hoàn cảnh khó khăn

Đề án 06: Tạo môi trường công khai, minh bạch trong quản lý nhà nước, quản trị xã hội

BHXH Việt Nam ứng dụng công nghệ xác thực sinh trắc vân tay: Tạo thuận lợi cho nhân dân

Tập trung quản lý hiệu quả quỹ BHYT trong hai tháng cuối năm

Hướng dẫn cách đặt lịch làm việc trực tuyến với cơ quan BHXH

Tôn vinh 103 DN tiêu biểu trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT lần thứ I khu vực phía Nam

BHXH Việt Nam triển khai thí điểm tiện ích đặt lịch làm việc trực tuyến hỗ trợ người dân, DN

Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong việc chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022

BHXH Việt Nam công bố và trao các quyết định về nghỉ hưu, bổ nhiệm, điều động và bổ nhiệm cán bộ quản lý

Cần thiết quy định rõ việc thành lập thanh tra ngành BHXH

Dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi): Phải tháo gỡ được vướng mắc

Trao đổi kinh nghiệm trong thực hiện BHXH, BHYT giữa Việt Nam và Lào

PortalCatRight

Càng rõ ý nghĩa, càng yêu nghề…

Thực hiện chính sách BHXH, BHYT: Thay đổi từ nhận thức

Duyên nghề

Chuyện ở Cần Giờ

“Tăng lượng, đổi chất” tổ chức dịch vụ thu

Niềm vui của người “ngoại đạo”

Phát triển thị trường lao động: Cần linh hoạt và bền vững

Chuyện “đảng viên đi trước”

“Đoàn kết là điểm mẹ...”

Khi BHXH, BHYT được nghệ thuật hóa

"Trái ngọt" đầu mùa

Sắc xuân ở Linh Thông

Tủa Chùa- một tình yêu

BHXH TP. Hà Nội: Tự tin bước vào năm mới

Thêm những điểm tựa

Đến với dân, dân thương, dân quý

Xuân ở Tràng An

“Xây” thành công từ những “viên gạch nhỏ”

Làm cho dân nghe, dân hiểu và dân thực hiện

Xử lý vi phạm BHXH- Chế tài đã đủ mạnh?

"Sắc xanh an sinh" trên từng ngõ phố

Giải pháp nào để hạn chế chậm, nợ BHXH?

Những tấm thẻ đong đầy yêu thương

Thực trạng tuân thủ pháp luật BHXH ở Việt Nam

Quy định tổng mức thanh toán: Đảm bảo quỹ BHYT được sử dụng hiệu quả

Ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHYT: Chủ động, từ sớm, từ xa…

Đưa VssID- BHXH số đến với đồng bào dân tộc thiểu số

Khi kỹ thuật số lên ngôi

Phát triển “hệ sinh thái số BHXH”: Hiệu quả toàn diện

Sức mạnh của truyền thông trên môi trường mạng

PortalCatRight

BHXH Việt Nam: 28 năm xây dựng và phát triển

BH thất nghiệp: "Bệ đỡ" của người lao động

Dấu ấn công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Tết ấm an sinh

Ngành BHXH Việt Nam triển khai Đề án 06: Kết quả nổi bật

190 DN đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện BHXH, BHYT được tôn vinh

Tìm hiểu sơ đồ phát triển “hệ sinh thái số” ngành BHXH Việt Nam

BHYT HSSV chăm lo sức khỏe thế hệ trẻ

Hiện đại hóa hoạt động giám định BHYT

Kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT 6 tháng đầu năm 2022

BHXH Việt Nam xây dựng nền tảng chuyển đổi số

Những thiệt thòi khi nhận BHXH một lần

Đảm bảo quyền lợi BHXH cho NLĐ giai đoạn 2016-2021

Trình tự, thủ tục để NLĐ nhận hỗ trợ tiền thuê nhà

Sự hài lòng của người dân, tổ chức và DN với ngành BHXH Việt Nam

Hiệu quả thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT

Bước đột phá phát triển BHXH tự nguyện

Dấu ấn tăng trưởng BHXH giai đoạn 2016-2021

Chế độ BHXH đối với NLĐ mắc Covid-19

Ngành BHXH Việt Nam tăng tốc phát triển BHXH, BHYT

BHYT đồng hành cùng HSSV

Ngành BHXH Việt Nam: Đồng hành, hỗ trợ NLĐ, DN vượt khó khăn dịch bệnh

10 sự kiện nổi bật năm 2021 của ngành BHXH Việt Nam

Quỹ BH thất nghiệp hỗ trợ kịp thời đến NLĐ và chủ SDLĐ

Trình tự thủ tục thực hiện hỗ trợ từ quỹ BH thất nghiệp

Những lưu ý để NLĐ nhận hỗ trợ từ quỹ BH thất nghiệp

Quy định mức hỗ trợ từ Quỹ BH thất nghiệp cho NLĐ và người SDLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

BHYT đồng hành cùng HSSV

Hỗ trợ NLĐ, DN với tinh thần khẩn trương, quyết liệt

Thủ tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ (BHXH Việt Nam): Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên

Tập huấn phần mềm giám định BHYT theo quy trình mới

Sơn La: Chú trọng nhân rộng cách làm hay để phát triển BHXH, BHYT bền vững

Tiếp tục phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ Cơ quan BHXH Việt Nam

Giảm năm đóng BHXH tối thiểu để được hưởng lương hưu sẽ có lợi cho lao động nữ

Đề xuất tăng mức trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng lên 500.000 đồng/tháng

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh gửi Thư chúc mừng đoàn viên thanh niên ngành BHXH Việt Nam

2 người nguy kịch vì thực phẩm có vi khuẩn liên cầu lợn

TP.HCM: Chú trọng công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm

Điện Biên: Tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tư vấn chính sách BHXH, BHYT

Bến Tre: Quán triệt Chỉ thị số 13-CT/TU của Tỉnh ủy về thực hiện chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Hướng dẫn triển khai liên thông giấy chứng sinh, giấy chứng tử và giấy khám sức khoẻ lái xe

Góp sức trẻ xây đắp an sinh

Tái định vị doanh nghiệp để phát triển bền vững

Hơn 500 DN sẽ tham gia Hội chợ Thương mại Quốc tế lần thứ 32

“Gặp gỡ tháng 3” tại Hà Nội

Hà Nội: Đánh giá tình hình và bàn giải pháp kiểm soát chi phí KCB BHYT năm 2023

Việt Nam quyết tâm chiến thắng bệnh lao

Huyện Đà Bắc (Hòa Bình): Quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu về BHXH, BHYT

Ông Lê Chí Thành được bổ nhiệm Phó Giám đốc BHXH tỉnh An Giang

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter