BHXH Việt Nam triển khai Kế hoạch thực hiện Hiệp định về BHXH giữa Việt Nam và Hàn Quốc
LoadFromCatche:0
PortalHeader
PortalNav
PortalView

BHXH Việt Nam triển khai Kế hoạch thực hiện Hiệp định về BHXH giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Shared facebook
Thứ Tư, ngày 14/06/2023 10:41

Ngày 8/6, BHXH Việt Nam ban hành Kế hoạch số 1711/KH-BHXH về thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và Chính phủ nước Đại Hàn Dân Quốc về BHXH.

Theo đó, Kế hoạch này nhằm mục đích tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định của Hiệp định, Thỏa thuận hành chính thực hiện Hiệp định và các nhiệm vụ của BHXH Việt Nam được giao tại Quyết định số 436/QĐ-TTg. Trong quá trình triển khai Hiệp định, đảm bảo thực hiện đầy đủ, đúng cam kết, trách nhiệm và nghĩa vụ, đảm bảo quyền lợi của NLĐ thuộc đối tượng điều chỉnh của Hiệp định; xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các đơn vị chuyên môn giúp việc Tổng Giám đốc và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

Lễ ký kết Hiệp định song phương về BHXH giữa Việt Nam và Hàn Quốc ngày 14/12/2021

BHXH Việt Nam yêu cầu bảo đảm quan hệ chặt chẽ và phối hợp đồng bộ với Bộ LĐ-TB&XH và các bộ, ngành có liên quan trong tổ chức thực hiện triển khai Hiệp định. Chủ động phối hợp với cơ quan thực hiện phía Hàn Quốc để trao đổi, thống nhất các nội dung, đề xuất những nội dung đưa vào dự thảo Thỏa thuận hành chính và Thỏa thuận thực hiện Hiệp định. Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố tổ chức triển khai đúng tiến độ, hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Để đảm bảo mục đích, yêu cầu nêu trên, BHXH Việt Nam yêu cầu các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố chú trọng thực hiện các nhiệm vụ như: Đối với công tác kiện toàn tổ chức nhân sự thực hiện Hiệp định, Vụ TCCB chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố thành lập Tổ công tác của BHXH Việt Nam thực hiện Hiệp định và thực hiện kiện toàn tổ chức nhân sự thực hiện Hiệp định.

Đối với công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, trong thời gian Hiệp định và Thỏa thuận hành chính có hiệu lực, BHXH Việt Nam yêu cầu các đơn vị nghiên cứu, đề xuất với Bộ LĐ-TB&XH và các bộ, ngành có liên quan các nội dung sửa đổi, bổ sung Luật BHXH để đảm bảo phù hợp với Hiệp định. Cùng với đó, tiếp tục rà soát các quy định của pháp luật trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực quản lý của BHXH Việt Nam để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật nhằm thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả các nội dung của Hiệp định.

Đối với công tác trao đổi, thống nhất nội dung Thỏa thuận hành chính, trong năm 2023, BHXH Việt Nam yêu cầu trao đổi, thống nhất với cơ quan thực hiện phía Hàn Quốc là Cơ quan Hưu trí Quốc gia Hàn Quốc đề xuất các nội dung đưa vào dự thảo Thỏa thuận hành chính để trình cơ quan có thẩm quyền phía Việt Nam xem xét, phê duyệt và ký kết Thỏa thuận hành chính với phía Hàn Quốc.

Đối với công tác tổ chức thực hiện Hiệp định và Thỏa thuận hành chính, trong thời gian Hiệp định và Thỏa thuận hành chính có hiệu lực, BHXH Việt Nam yêu cầu trao đổi với Cơ quan Hưu trí Quốc gia Hàn Quốc để thống nhất về các thủ tục và biểu mẫu thực hiện Hiệp định, cách thức phối hợp trao đổi, chia sẻ thông tin giữa cơ quan thực hiện hai bên cho việc thực thi Hiệp định và Thỏa thuận hành chính; thảo luận việc ký kết Thỏa thuận thực hiện Hiệp định giữa hai cơ quan; tổ chức thực hiện các nội dung của Hiệp định và Thỏa thuận hành chính đã ký kết. Đồng thời, hoàn thiện hệ thống CSDL về BHXH để quản lý tốt đối tượng NLĐ Hàn Quốc làm việc tại Việt Nam và NLĐ Việt Nam làm việc tại Hàn Quốc thuộc đối tượng áp dụng pháp luật BHXH của hai nước. Đảm bảo điều kiện kỹ thuật phục vụ kết nối, trao đổi, chia sẻ thông tin giữa hai bên.

Hàng năm, các đơn vị phối hợp với các bộ, ngành, tổ chức chính trị-xã hội, các địa phương và các cơ quan thông tấn, báo chí tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến về nội dung của Hiệp định và việc tổ chức thực hiện Hiệp định. Tập trung thông tin, tuyên truyền đến các đối tượng là NLĐ Hàn Quốc và chủ SDLĐ có sử dụng NLĐ Hàn Quốc tại Việt Nam, NLĐ Việt Nam đi làm việc tại Hàn Quốc, các DN, đơn vị, tổ chức đưa NLĐ Việt Nam đi làm việc tại Hàn Quốc; cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại Hàn Quốc, cơ quan đại diện ngoại giao Hàn Quốc tại Việt Nam, cơ quan cấp giấy phép lao động và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Cũng theo Kế hoạch, BHXH Việt Nam yêu cầu tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBVC ngành BHXH Việt Nam chuyên nghiệp, có đủ phẩm chất, trình độ và năng lực, đáp ứng yêu cầu tổ chức thực hiện hiệu quả chính sách BHXH, BHYT trong điều kiện thực thi Hiệp định. Cùng với đó, nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, đề xuất phương hướng, giải pháp của BHXH Việt Nam trong việc thực hiện Hiệp định.

Đồng thời, các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố cần chủ động rà soát, bổ sung nhiệm vụ thực hiện Hiệp định vào chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị. Vụ Hợp tác quốc tế là đơn vị đầu mối, chủ trì xây dựng nhiệm vụ cụ thể thực hiện Hiệp định hằng năm; triển khai, đôn đốc, theo dõi, thực hiện Kế hoạch; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch của ngành BHXH Việt Nam theo quy định; liên hệ, trao đổi với Cơ quan Hưu trí Quốc gia Hàn Quốc để triển khai thực hiện Kế hoạch.

Ngoài ra, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và nhiệm vụ được giao để tổ chức thực hiện Kế hoạch đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả; định kỳ báo cáo BHXH Việt Nam (qua Vụ Hợp tác quốc tế) trước ngày 30/11 hằng năm về kết quả thực hiện Kế hoạch, để tổng hợp báo cáo theo quy định.

Hà HùngPortalCatRight

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Bảo đảm và nâng cao quyền lợi BHXH, kiên quyết xử lý chậm đóng, trốn đóng BHXH

Hoàn thiện chính sách BHXH, đảm bảo quyền lợi người tham gia và hướng tới BHXH toàn dân

BHXH Việt Nam giao ban tháng 6/2023: Kiên định với mục tiêu năm 2023

Quốc hội thảo luận tại Hội trường về tình hình kinh tế-xã hội

Đoàn Thanh niên Cơ quan BHXH Việt Nam: Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ

Việt Nam- Lào: Đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực an sinh xã hội

Ngành BHXH Việt Nam: Nắm chắc, bám sát thực tiễn để có phản ứng kịp thời

Đối thoại chính sách BHXH, BHYT cho CNLĐ trong các KCN

Việc thành lập cơ quan thanh tra ở BHXH Việt Nam là cần thiết

Khảo sát, đánh giá về tình hình triển khai 2 nhóm TTHC liên thông điện tử

Vận dụng kinh nghiệm quốc tế mở rộng diện bao phủ BHXH tự nguyện

Tỉnh Quảng Ninh thu hút lao động tự do tham gia BHXH nhờ chính sách hỗ trợ

Linh hoạt các giải pháp phát triển BHXH, BHYT

Chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng “Nền tảng số, dữ liệu số để thúc đẩy DVC trên môi trường số"

Sơn La giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT năm 2023

Hội Báo toàn quốc 2023: Đoàn kết- Chuyên nghiệp- Văn hóa- Sáng tạo

“Đi trước, đón đầu” trong thực hiện nhiệm vụ

Bộ Y tế và BHXH Việt Nam: Mục tiêu chung là đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT

Triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện tốt công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Hướng dẫn đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trực tuyến trên Cổng DVC Quốc gia

Hướng dẫn đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trực tuyến trên Cổng DVC BHXH Việt Nam

Khẩn trương, nghiêm túc triển khai toàn diện các mặt công tác

Quy chế phối hợp giữa BHXH Việt Nam và Trung ương Đoàn góp phần đẩy nhanh mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân

Ngành BHXH Việt Nam: Tiếp tục lan toả thông điệp nhân văn

Ngành BHXH Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2023: Sẵn sàng "vượt sóng"

BHXH Việt Nam nỗ lực- đoàn kết- sáng tạo hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022

Những nỗ lực được ghi nhận

Tiếp tục lan tỏa chương trình “Tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn”

Mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT, bảo đảm vững an sinh xã hội

"Tết ấm đến với bệnh nhân BHYT" và tinh thần phục vụ của ngành BHXH Việt Nam

PortalCatRight

Điều diệu kỳ từ tấm thẻ BHYT

Có lương hưu, cuộc sống an nhiên

Lắng nghe ý kiến, việc gì tốt cho người dân thì phải làm

“Bộ tứ” ở Đồng Tháp: Mô hình hay cần nhân rộng

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Giải pháp chuyển đổi số trong hoạt động giám định BHYT

Những sáng kiến đem BHXH, BHYT đến cho phụ nữ nghèo

Nỗi lo người cao tuổi “2 không”

Vai trò và thực trạng của chế độ trợ cấp thai sản ở Việt Nam

Những điểm mới trong dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Càng rõ ý nghĩa, càng yêu nghề…

Thực hiện chính sách BHXH, BHYT: Thay đổi từ nhận thức

Duyên nghề

Chuyện ở Cần Giờ

“Tăng lượng, đổi chất” tổ chức dịch vụ thu

Niềm vui của người “ngoại đạo”

Phát triển thị trường lao động: Cần linh hoạt và bền vững

Chuyện “đảng viên đi trước”

“Đoàn kết là điểm mẹ...”

Khi BHXH, BHYT được nghệ thuật hóa

"Trái ngọt" đầu mùa

Sắc xuân ở Linh Thông

Tủa Chùa- một tình yêu

BHXH TP. Hà Nội: Tự tin bước vào năm mới

Thêm những điểm tựa

Đến với dân, dân thương, dân quý

Xuân ở Tràng An

“Xây” thành công từ những “viên gạch nhỏ”

PortalCatRight

Mức đóng BHYT hộ gia đình từ ngày 1/7/2023

Ngành BHXH Việt Nam- Kết quả nổi bật trong triển khai Đề án 06 của Chính phủ

BHYT hộ gia đình- Những điều cần biết

Quyền lợi BHXH của người dân luôn được đảm bảo

Hướng dẫn thay thế thẻ BHYT giấy trong KCB

Chính sách BHYT phát huy giá trị thiết thực

Nỗ lực thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Đẩy mạnh cải cách TTHC, chuyển đổi số Ngành BHXH Việt Nam

Thi đua đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID năm 2023

Hướng dẫn đóng, nộp BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Vai trò quan trọng của quỹ BH TNLĐ-BNN

Giá trị của lương hưu BHXH với người cao tuổi

Vai trò quan trọng của CSDL quốc gia về bảo hiểm

Tăng các mức hưởng BHXH, BHYT từ ngày 1/7/2023

Lợi ích thiết thực khi tham gia BHXH tự nguyện

Thúc đẩy các DVC trực tuyến lĩnh vực BHXH, BHYT

Đồng hành cùng BHXH vì một cuộc sống chất lượng hơn

Chủ động kiểm soát chi phí KCB BHYT

Hiệu quả thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT

NLĐ thiệt thòi khi nhận BHXH một lần

Hướng dẫn cấp lại thẻ BHYT qua ứng dụng VssID-BHXH số

Nâng cao hiệu quả truyền thông BHXH, BHYT

Kết quả chủ yếu thực hiện BHXH, BHYT quý I/2023

BHXH Việt Nam: 28 năm xây dựng và phát triển

BH thất nghiệp: "Bệ đỡ" của người lao động

Dấu ấn công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Tết ấm an sinh

Ngành BHXH Việt Nam triển khai Đề án 06: Kết quả nổi bật

190 DN đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện BHXH, BHYT được tôn vinh

Tìm hiểu sơ đồ phát triển “hệ sinh thái số” ngành BHXH Việt Nam

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

Điều diệu kỳ từ tấm thẻ BHYT

Thường trực Ủy ban Xã hội nghe báo cáo Dự án Luật BHXH (sửa đổi)

BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn Ngành triển khai 2 nhóm TTHC liên thông

HĐQL BHXH giám sát việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại Đồng Nai

Lời cảm ơn của Tạp chí BHXH

Nhiều người lao động đang có mức lương hưu trên 50 triệu đồng/tháng

Mua bán GCN nghỉ việc hưởng BHXH- Cần xử lý triệt để

Mua bán GCN nghỉ việc hưởng BHXH- Cần xử lý triệt để

Bình Dương: Người tham gia BHXH đạt tỷ lệ cao trong lực lượng lao động

Mua bán GCN nghỉ việc hưởng BHXH- Cần xử lý triệt để

Đằng sau hành trình 30 năm của Tập đoàn Geleximco

Khai mạc Triển lãm Hành trình theo dấu chân Bác Hồ qua sưu tập tem và bưu ảnh

BHXH TP.Hải Phòng ra quân hưởng ứng Ngày BHYT Việt Nam 1/7

Bản tin Podcast tổng hợp tuần 4 tháng 6/2023 (19/6/2023-3/6/2023)

Huyện Triệu Phong (Quảng Trị): Các Gian hàng an sinh xã hội thu hút nhiều người dân tham gia

Bế mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Ngành BHXH Việt Nam sẽ kiên định, quyết tâm hoàn thành mục tiêu đề ra

Điều tra, khởi tố các hành vi trốn đóng BHXH, BH thất nghiệp

Tiếp tục nghiên cứu các giải pháp đầu tư quỹ BHXH an toàn, bền vững và hiệu quả

Hơn 97% cơ sở KCB BHYT đã hỗ trợ người dân KCB BHYT bằng CCCD gắn chip

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter
Phần mềm CMS liên hệ 0903234444