Thí điểm Chương trình thúc đẩy tăng năng suất lao động để nhân rộng trong toàn bộ nền kinh tế
LoadFromCatche:0
PortalHeader
PortalNav
PortalView

Thí điểm Chương trình thúc đẩy tăng năng suất lao động để nhân rộng trong toàn bộ nền kinh tế

Shared facebook
Thứ Hai, ngày 06/02/2023 11:50

Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản trả lời chất vấn của ĐBQH Tô Thị Bích Châu và Đoàn ĐBQH TP.HCM về năng suất lao động xã hội.

Gửi chất vấn tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, ĐB Tô Thị Bích Châu (Đoàn ĐBQH TP.HCM) đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho biết giải pháp để tăng năng suất lao động thời gian tới. Cụ thể, ĐB Châu cho rằng, dù gặp nhiều khó khăn từ tác động bất lợi bên ngoài, nhưng với nỗ lực và quyết tâm, chúng ta đã đạt và vượt 14/15 chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, chỉ tiêu quan trọng về tốc độ tăng năng suất lao động xã hội (kế hoạch là 5,5%) Chính phủ không thể hoàn thành?

Về vấn đề này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết: Năng suất lao động có ý nghĩa rất quan trọng về nhiều mặt đời sống xã hội và sự phát triển của đất nước, là một trong những chỉ tiêu quan trọng thể hiện trình độ phát triển và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Thời gian qua, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, các cấp, các ngành đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp tăng năng suất lao động và đạt được những kết quả đáng ghi nhận, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm thu nhập và đời sống cho NLĐ.

Tuy nhiên, so với mục tiêu đề ra năm 2022 (khoảng 5,5%), chỉ tiêu tốc độ tăng năng suất lao động xã hội đạt thấp hơn (khoảng 4,7-5,2%) như Chính phủ đã báo cáo Quốc hội. Việc này do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó có một số nguyên nhân chủ yêu:

Dịch Covid-19 với diễn biến phức tạp đã tác động tiêu cực đến thị trường lao động, việc làm và thu nhập của NLĐ. Sau khi kiểm soát được dịch bệnh và thực hiện mở cửa nền kinh tế từ giữa tháng 3/2022, thị trường lao động phục hồi mạnh. Tính chung năm 2022, tổng số lao động tăng trên 1,5 triệu người so với năm 2021 và cao hơn nhiều so với mức dự toán ban đầu (thực tế tăng 3,1% so với dự báo chỉ 0,5-1%). Đồng thời, có một số yếu tố khác tác động đến tốc độ tăng năng suất lao động xã hội như: Số lao động có việc làm tăng nhanh nhưng tăng nhiều ở lao động phi chính thức; tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ lao động không sử dụng hết tiềm năng giảm nhưng vẫn còn ở mức cao…

Quá trình cơ cấu lại các ngành kinh tế còn chậm; ứng dụng công nghệ cao, công nghệ hiện đại trong sản xuất còn hạn chế, nhất là trong sản xuất nông nghiệp; chưa khai thác tốt lợi thế cạnh tranh của các ngành công nghiệp theo phân bố không gian; công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn ở các công đoạn có giá trị gia tăng thấp trong chuỗi giá trị, sử dụng nhiều tài nguyên, lao động, tiếp nhận chuyển giao công nghệ còn hạn chế; hạ tầng cho phát triển dịch vụ hiện đại chưa phát triển tương xứng.

Trong năm 2022 có sự chuyển dịch lao động giữa các ngành kinh tế. Tuy nhiên, việc chuyển dịch lao động từ khu vực có năng suất lao động thấp sang khu vực có năng suất lao động cao còn chậm so với yêu cầu phát triển, lao động di chuyển ra khỏi khu vực nông nghiệp chủ yếu để làm việc trong các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có năng suất thấp hay các ngành dịch vụ có thu nhập thấp. Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo còn thấp, cơ cấu đào tạo thiếu hợp lý, thiếu lao động có tay nghề cao, khoảng cách giữa giáo dục nghề nghiệp và nhu cầu của thị trường lao động còn lớn; các chương trình giáo dục, đào tạo chưa thích ứng với các yêu cầu mới, đặc biệt là yêu cầu tận dụng cơ hội từ cách mạng công nghiệp 4.0 và khai thác tiềm năng, lợi thế cạnh tranh của từng vùng, từng địa phương.

Những yếu tố nêu trên đã dẫn đến tình trạng mặc dù thị trường lao động phục hồi mạnh, tổng số lao động tăng nhanh nhưng chưa tạo ra được tốc độ tăng tương ứng của tổng sản phẩm trong nước. Vì vậy, tốc độ tăng năng suất lao động xã hội (được tính bằng GDP/tổng số lao động) chưa đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra.

Thủ tướng cũng cho biết, hiện nay Chính phủ đang tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành tích cực triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tăng năng suất lao động xã hội theo các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, nhất là Nghị quyết số 31/2021/QH15 ngày 12/11/2021 của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nhằm tạo chuyển biến thực chất, rõ nét về năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, nhất là ở những ngành, lĩnh vực kinh tế chủ lực của đất nước.

Thực hiện đồng bộ, hiệu quả chủ trương xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện, thực chất và hiệu quả. Đồng thời, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đang chỉ đạo khẩn trương xây dựng, hoàn thiện và sớm ban hành Chương trình quốc gia về tăng năng suất lao động với nhiều nhiệm vụ, giải pháp tổng thể thúc đẩy tăng năng suất lao động xã hội, trong đó tập trung thực hiện một số nội dung chủ yếu sau đây:

Tiếp tục thực hiện nhất quán chủ trương giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ, tri thức, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao để tạo nền tảng ổn định, bền vững cho tăng năng suất lao động xã hội.

Xây dựng, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, hoàn thiện khung khổ pháp luật, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy DN phát triển, khởi nghiệp trong từng ngành, lĩnh vực phù hợp với yêu cầu của phát triển kinh tế số, xã hội số; phấn đấu nâng tỷ lệ hoạt động trực tuyến chiếm tối thiểu 50% các hoạt động trong mỗi cơ quan, tổ chức, ngành, lĩnh vực. Hỗ trợ, khuyến khích sự ra đời các hoạt động kinh tế, lĩnh vực mới, mô hình sản xuất kinh doanh mới.

Thúc đẩy mạnh mẽ phong trào tăng năng suất lao động quốc gia, trong đó lựa chọn một số lĩnh vực, một số địa phương thực hiện thí điểm Chương trình thúc đẩy tăng năng suất lao động, từ đó nhân rộng ra toàn bộ nền kinh tế; nghiên cứu thành lập Ủy ban Năng suất quốc gia trên cơ sở tổng hợp, đúc kết kinh nghiệm quốc tế và bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn Việt Nam.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện chất lượng giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trong đó tập trung xây dựng, thực hiện Chiến lược phát triển nguồn nhân lực Việt Nam đến năm 2030, đáp ứng yêu cầu cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số.

Thúc đẩy mạnh mẽ nghiên cứu, phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, trong đó chú trọng lồng ghép các giải pháp tăng năng suất lao động vào các chương trình, cơ chế, chính sách về xây dựng Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số.

Thúc đẩy cơ cấu lại, nâng cao năng lực cạnh tranh nội ngành và giữa các ngành; phát huy tiềm năng, thế mạnh, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cả bên trong và bên ngoài cho phát triển đất nước. Đặc biệt, khẩn trương nghiên cứu, xây dựng chính sách phát triển các trung tâm đổi mới sáng tạo cấp vùng; thúc đẩy liên kết vùng hiệu quả; hình thành không gian phát triển phù hợp trong từng vùng kinh tế-xã hội để kết nối phát triển, phát huy lợi thế cạnh tranh và tăng năng suất lao động ở các vùng và từng địa phương trong vùng, qua đó góp phần tạo nền tảng tăng năng suất lao động xã hội của cả nước trung và dài hạn.

PVPortalCatRight

Ngành BHXH Việt Nam: Nhận diện khó khăn, thách thức, kiên định với mục tiêu kế hoạch năm 2023

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Bảo đảm và nâng cao quyền lợi BHXH, kiên quyết xử lý chậm đóng, trốn đóng BHXH

Hoàn thiện chính sách BHXH, đảm bảo quyền lợi người tham gia và hướng tới BHXH toàn dân

BHXH Việt Nam giao ban tháng 6/2023: Kiên định với mục tiêu năm 2023

Quốc hội thảo luận tại Hội trường về tình hình kinh tế-xã hội

Đoàn Thanh niên Cơ quan BHXH Việt Nam: Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ

Việt Nam- Lào: Đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực an sinh xã hội

Ngành BHXH Việt Nam: Nắm chắc, bám sát thực tiễn để có phản ứng kịp thời

Đối thoại chính sách BHXH, BHYT cho CNLĐ trong các KCN

Việc thành lập cơ quan thanh tra ở BHXH Việt Nam là cần thiết

Khảo sát, đánh giá về tình hình triển khai 2 nhóm TTHC liên thông điện tử

Vận dụng kinh nghiệm quốc tế mở rộng diện bao phủ BHXH tự nguyện

Tỉnh Quảng Ninh thu hút lao động tự do tham gia BHXH nhờ chính sách hỗ trợ

Linh hoạt các giải pháp phát triển BHXH, BHYT

Chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng “Nền tảng số, dữ liệu số để thúc đẩy DVC trên môi trường số"

Sơn La giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT năm 2023

Hội Báo toàn quốc 2023: Đoàn kết- Chuyên nghiệp- Văn hóa- Sáng tạo

“Đi trước, đón đầu” trong thực hiện nhiệm vụ

Bộ Y tế và BHXH Việt Nam: Mục tiêu chung là đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT

Triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện tốt công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Hướng dẫn đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trực tuyến trên Cổng DVC Quốc gia

Hướng dẫn đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trực tuyến trên Cổng DVC BHXH Việt Nam

Khẩn trương, nghiêm túc triển khai toàn diện các mặt công tác

Quy chế phối hợp giữa BHXH Việt Nam và Trung ương Đoàn góp phần đẩy nhanh mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân

Ngành BHXH Việt Nam: Tiếp tục lan toả thông điệp nhân văn

Ngành BHXH Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2023: Sẵn sàng "vượt sóng"

BHXH Việt Nam nỗ lực- đoàn kết- sáng tạo hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022

Những nỗ lực được ghi nhận

Tiếp tục lan tỏa chương trình “Tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn”

Mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT, bảo đảm vững an sinh xã hội

PortalCatRight

Điều diệu kỳ từ tấm thẻ BHYT

Có lương hưu, cuộc sống an nhiên

Lắng nghe ý kiến, việc gì tốt cho người dân thì phải làm

“Bộ tứ” ở Đồng Tháp: Mô hình hay cần nhân rộng

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Giải pháp chuyển đổi số trong hoạt động giám định BHYT

Những sáng kiến đem BHXH, BHYT đến cho phụ nữ nghèo

Nỗi lo người cao tuổi “2 không”

Vai trò và thực trạng của chế độ trợ cấp thai sản ở Việt Nam

Những điểm mới trong dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Càng rõ ý nghĩa, càng yêu nghề…

Thực hiện chính sách BHXH, BHYT: Thay đổi từ nhận thức

Duyên nghề

Chuyện ở Cần Giờ

“Tăng lượng, đổi chất” tổ chức dịch vụ thu

Niềm vui của người “ngoại đạo”

Phát triển thị trường lao động: Cần linh hoạt và bền vững

Chuyện “đảng viên đi trước”

“Đoàn kết là điểm mẹ...”

Khi BHXH, BHYT được nghệ thuật hóa

"Trái ngọt" đầu mùa

Sắc xuân ở Linh Thông

Tủa Chùa- một tình yêu

BHXH TP. Hà Nội: Tự tin bước vào năm mới

Thêm những điểm tựa

Đến với dân, dân thương, dân quý

Xuân ở Tràng An

“Xây” thành công từ những “viên gạch nhỏ”

PortalCatRight

Mức đóng BHYT hộ gia đình từ ngày 1/7/2023

Ngành BHXH Việt Nam- Kết quả nổi bật trong triển khai Đề án 06 của Chính phủ

BHYT hộ gia đình- Những điều cần biết

Quyền lợi BHXH của người dân luôn được đảm bảo

Hướng dẫn thay thế thẻ BHYT giấy trong KCB

Chính sách BHYT phát huy giá trị thiết thực

Nỗ lực thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Đẩy mạnh cải cách TTHC, chuyển đổi số Ngành BHXH Việt Nam

Thi đua đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID năm 2023

Hướng dẫn đóng, nộp BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Vai trò quan trọng của quỹ BH TNLĐ-BNN

Giá trị của lương hưu BHXH với người cao tuổi

Vai trò quan trọng của CSDL quốc gia về bảo hiểm

Tăng các mức hưởng BHXH, BHYT từ ngày 1/7/2023

Lợi ích thiết thực khi tham gia BHXH tự nguyện

Thúc đẩy các DVC trực tuyến lĩnh vực BHXH, BHYT

Đồng hành cùng BHXH vì một cuộc sống chất lượng hơn

Chủ động kiểm soát chi phí KCB BHYT

Hiệu quả thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT

NLĐ thiệt thòi khi nhận BHXH một lần

Hướng dẫn cấp lại thẻ BHYT qua ứng dụng VssID-BHXH số

Nâng cao hiệu quả truyền thông BHXH, BHYT

Kết quả chủ yếu thực hiện BHXH, BHYT quý I/2023

BHXH Việt Nam: 28 năm xây dựng và phát triển

BH thất nghiệp: "Bệ đỡ" của người lao động

Dấu ấn công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Tết ấm an sinh

Ngành BHXH Việt Nam triển khai Đề án 06: Kết quả nổi bật

190 DN đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện BHXH, BHYT được tôn vinh

Tìm hiểu sơ đồ phát triển “hệ sinh thái số” ngành BHXH Việt Nam

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

Điều diệu kỳ từ tấm thẻ BHYT

Thường trực Ủy ban Xã hội nghe báo cáo Dự án Luật BHXH (sửa đổi)

BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn Ngành triển khai 2 nhóm TTHC liên thông

HĐQL BHXH giám sát việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại Đồng Nai

Lời cảm ơn của Tạp chí BHXH

Nhiều người lao động đang có mức lương hưu trên 50 triệu đồng/tháng

Mua bán GCN nghỉ việc hưởng BHXH- Cần xử lý triệt để

Mua bán GCN nghỉ việc hưởng BHXH- Cần xử lý triệt để

Bình Dương: Người tham gia BHXH đạt tỷ lệ cao trong lực lượng lao động

Mua bán GCN nghỉ việc hưởng BHXH- Cần xử lý triệt để

Đằng sau hành trình 30 năm của Tập đoàn Geleximco

Khai mạc Triển lãm Hành trình theo dấu chân Bác Hồ qua sưu tập tem và bưu ảnh

BHXH TP.Hải Phòng ra quân hưởng ứng Ngày BHYT Việt Nam 1/7

Bản tin Podcast tổng hợp tuần 4 tháng 6/2023 (19/6/2023-3/6/2023)

Huyện Triệu Phong (Quảng Trị): Các Gian hàng an sinh xã hội thu hút nhiều người dân tham gia

Bế mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Cần sửa đổi toàn diện Luật BHYT để tháo gỡ vướng mắc

Ngành BHXH Việt Nam sẽ kiên định, quyết tâm hoàn thành mục tiêu đề ra

Điều tra, khởi tố các hành vi trốn đóng BHXH, BH thất nghiệp

Tiếp tục nghiên cứu các giải pháp đầu tư quỹ BHXH an toàn, bền vững và hiệu quả

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter
Phần mềm CMS liên hệ 0903234444