LoadFromCatche:0
PortalHeader
PortalNav
PortalView

Thí điểm Chương trình thúc đẩy tăng năng suất lao động để nhân rộng trong toàn bộ nền kinh tế

Shared facebook
Thứ Hai, ngày 06/02/2023 11:50

Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản trả lời chất vấn của ĐBQH Tô Thị Bích Châu và Đoàn ĐBQH TP.HCM về năng suất lao động xã hội.

Gửi chất vấn tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, ĐB Tô Thị Bích Châu (Đoàn ĐBQH TP.HCM) đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho biết giải pháp để tăng năng suất lao động thời gian tới. Cụ thể, ĐB Châu cho rằng, dù gặp nhiều khó khăn từ tác động bất lợi bên ngoài, nhưng với nỗ lực và quyết tâm, chúng ta đã đạt và vượt 14/15 chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, chỉ tiêu quan trọng về tốc độ tăng năng suất lao động xã hội (kế hoạch là 5,5%) Chính phủ không thể hoàn thành?

Về vấn đề này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết: Năng suất lao động có ý nghĩa rất quan trọng về nhiều mặt đời sống xã hội và sự phát triển của đất nước, là một trong những chỉ tiêu quan trọng thể hiện trình độ phát triển và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Thời gian qua, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, các cấp, các ngành đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp tăng năng suất lao động và đạt được những kết quả đáng ghi nhận, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm thu nhập và đời sống cho NLĐ.

Tuy nhiên, so với mục tiêu đề ra năm 2022 (khoảng 5,5%), chỉ tiêu tốc độ tăng năng suất lao động xã hội đạt thấp hơn (khoảng 4,7-5,2%) như Chính phủ đã báo cáo Quốc hội. Việc này do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó có một số nguyên nhân chủ yêu:

Dịch Covid-19 với diễn biến phức tạp đã tác động tiêu cực đến thị trường lao động, việc làm và thu nhập của NLĐ. Sau khi kiểm soát được dịch bệnh và thực hiện mở cửa nền kinh tế từ giữa tháng 3/2022, thị trường lao động phục hồi mạnh. Tính chung năm 2022, tổng số lao động tăng trên 1,5 triệu người so với năm 2021 và cao hơn nhiều so với mức dự toán ban đầu (thực tế tăng 3,1% so với dự báo chỉ 0,5-1%). Đồng thời, có một số yếu tố khác tác động đến tốc độ tăng năng suất lao động xã hội như: Số lao động có việc làm tăng nhanh nhưng tăng nhiều ở lao động phi chính thức; tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ lao động không sử dụng hết tiềm năng giảm nhưng vẫn còn ở mức cao…

Quá trình cơ cấu lại các ngành kinh tế còn chậm; ứng dụng công nghệ cao, công nghệ hiện đại trong sản xuất còn hạn chế, nhất là trong sản xuất nông nghiệp; chưa khai thác tốt lợi thế cạnh tranh của các ngành công nghiệp theo phân bố không gian; công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn ở các công đoạn có giá trị gia tăng thấp trong chuỗi giá trị, sử dụng nhiều tài nguyên, lao động, tiếp nhận chuyển giao công nghệ còn hạn chế; hạ tầng cho phát triển dịch vụ hiện đại chưa phát triển tương xứng.

Trong năm 2022 có sự chuyển dịch lao động giữa các ngành kinh tế. Tuy nhiên, việc chuyển dịch lao động từ khu vực có năng suất lao động thấp sang khu vực có năng suất lao động cao còn chậm so với yêu cầu phát triển, lao động di chuyển ra khỏi khu vực nông nghiệp chủ yếu để làm việc trong các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có năng suất thấp hay các ngành dịch vụ có thu nhập thấp. Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo còn thấp, cơ cấu đào tạo thiếu hợp lý, thiếu lao động có tay nghề cao, khoảng cách giữa giáo dục nghề nghiệp và nhu cầu của thị trường lao động còn lớn; các chương trình giáo dục, đào tạo chưa thích ứng với các yêu cầu mới, đặc biệt là yêu cầu tận dụng cơ hội từ cách mạng công nghiệp 4.0 và khai thác tiềm năng, lợi thế cạnh tranh của từng vùng, từng địa phương.

Những yếu tố nêu trên đã dẫn đến tình trạng mặc dù thị trường lao động phục hồi mạnh, tổng số lao động tăng nhanh nhưng chưa tạo ra được tốc độ tăng tương ứng của tổng sản phẩm trong nước. Vì vậy, tốc độ tăng năng suất lao động xã hội (được tính bằng GDP/tổng số lao động) chưa đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra.

Thủ tướng cũng cho biết, hiện nay Chính phủ đang tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành tích cực triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tăng năng suất lao động xã hội theo các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, nhất là Nghị quyết số 31/2021/QH15 ngày 12/11/2021 của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nhằm tạo chuyển biến thực chất, rõ nét về năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, nhất là ở những ngành, lĩnh vực kinh tế chủ lực của đất nước.

Thực hiện đồng bộ, hiệu quả chủ trương xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện, thực chất và hiệu quả. Đồng thời, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đang chỉ đạo khẩn trương xây dựng, hoàn thiện và sớm ban hành Chương trình quốc gia về tăng năng suất lao động với nhiều nhiệm vụ, giải pháp tổng thể thúc đẩy tăng năng suất lao động xã hội, trong đó tập trung thực hiện một số nội dung chủ yếu sau đây:

Tiếp tục thực hiện nhất quán chủ trương giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ, tri thức, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao để tạo nền tảng ổn định, bền vững cho tăng năng suất lao động xã hội.

Xây dựng, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, hoàn thiện khung khổ pháp luật, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy DN phát triển, khởi nghiệp trong từng ngành, lĩnh vực phù hợp với yêu cầu của phát triển kinh tế số, xã hội số; phấn đấu nâng tỷ lệ hoạt động trực tuyến chiếm tối thiểu 50% các hoạt động trong mỗi cơ quan, tổ chức, ngành, lĩnh vực. Hỗ trợ, khuyến khích sự ra đời các hoạt động kinh tế, lĩnh vực mới, mô hình sản xuất kinh doanh mới.

Thúc đẩy mạnh mẽ phong trào tăng năng suất lao động quốc gia, trong đó lựa chọn một số lĩnh vực, một số địa phương thực hiện thí điểm Chương trình thúc đẩy tăng năng suất lao động, từ đó nhân rộng ra toàn bộ nền kinh tế; nghiên cứu thành lập Ủy ban Năng suất quốc gia trên cơ sở tổng hợp, đúc kết kinh nghiệm quốc tế và bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn Việt Nam.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện chất lượng giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trong đó tập trung xây dựng, thực hiện Chiến lược phát triển nguồn nhân lực Việt Nam đến năm 2030, đáp ứng yêu cầu cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số.

Thúc đẩy mạnh mẽ nghiên cứu, phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, trong đó chú trọng lồng ghép các giải pháp tăng năng suất lao động vào các chương trình, cơ chế, chính sách về xây dựng Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số.

Thúc đẩy cơ cấu lại, nâng cao năng lực cạnh tranh nội ngành và giữa các ngành; phát huy tiềm năng, thế mạnh, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cả bên trong và bên ngoài cho phát triển đất nước. Đặc biệt, khẩn trương nghiên cứu, xây dựng chính sách phát triển các trung tâm đổi mới sáng tạo cấp vùng; thúc đẩy liên kết vùng hiệu quả; hình thành không gian phát triển phù hợp trong từng vùng kinh tế-xã hội để kết nối phát triển, phát huy lợi thế cạnh tranh và tăng năng suất lao động ở các vùng và từng địa phương trong vùng, qua đó góp phần tạo nền tảng tăng năng suất lao động xã hội của cả nước trung và dài hạn.

PVPortalCatRight

Sơn La giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT năm 2023

Hội Báo toàn quốc 2023: Đoàn kết- Chuyên nghiệp- Văn hóa- Sáng tạo

“Đi trước, đón đầu” trong thực hiện nhiệm vụ

Bộ Y tế và BHXH Việt Nam: Mục tiêu chung là đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT

Triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện tốt công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Hướng dẫn đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trực tuyến trên Cổng DVC Quốc gia

Hướng dẫn đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trực tuyến trên Cổng DVC BHXH Việt Nam

Khẩn trương, nghiêm túc triển khai toàn diện các mặt công tác

Quy chế phối hợp giữa BHXH Việt Nam và Trung ương Đoàn góp phần đẩy nhanh mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân

Ngành BHXH Việt Nam: Tiếp tục lan toả thông điệp nhân văn

Ngành BHXH Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2023: Sẵn sàng "vượt sóng"

BHXH Việt Nam nỗ lực- đoàn kết- sáng tạo hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022

Những nỗ lực được ghi nhận

Tiếp tục lan tỏa chương trình “Tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn”

Mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT, bảo đảm vững an sinh xã hội

"Tết ấm đến với bệnh nhân BHYT" và tinh thần phục vụ của ngành BHXH Việt Nam

Sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ để về đích

BHXH tỉnh Lâm Đồng nỗ lực đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT

Tiếp thêm "lửa ấm" cho những người có hoàn cảnh khó khăn

Đề án 06: Tạo môi trường công khai, minh bạch trong quản lý nhà nước, quản trị xã hội

BHXH Việt Nam ứng dụng công nghệ xác thực sinh trắc vân tay: Tạo thuận lợi cho nhân dân

Tập trung quản lý hiệu quả quỹ BHYT trong hai tháng cuối năm

Hướng dẫn cách đặt lịch làm việc trực tuyến với cơ quan BHXH

Tôn vinh 103 DN tiêu biểu trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT lần thứ I khu vực phía Nam

BHXH Việt Nam triển khai thí điểm tiện ích đặt lịch làm việc trực tuyến hỗ trợ người dân, DN

Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong việc chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022

BHXH Việt Nam công bố và trao các quyết định về nghỉ hưu, bổ nhiệm, điều động và bổ nhiệm cán bộ quản lý

Cần thiết quy định rõ việc thành lập thanh tra ngành BHXH

Dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi): Phải tháo gỡ được vướng mắc

Trao đổi kinh nghiệm trong thực hiện BHXH, BHYT giữa Việt Nam và Lào

PortalCatRight

Càng rõ ý nghĩa, càng yêu nghề…

Thực hiện chính sách BHXH, BHYT: Thay đổi từ nhận thức

Duyên nghề

Chuyện ở Cần Giờ

“Tăng lượng, đổi chất” tổ chức dịch vụ thu

Niềm vui của người “ngoại đạo”

Phát triển thị trường lao động: Cần linh hoạt và bền vững

Chuyện “đảng viên đi trước”

“Đoàn kết là điểm mẹ...”

Khi BHXH, BHYT được nghệ thuật hóa

"Trái ngọt" đầu mùa

Sắc xuân ở Linh Thông

Tủa Chùa- một tình yêu

BHXH TP. Hà Nội: Tự tin bước vào năm mới

Thêm những điểm tựa

Đến với dân, dân thương, dân quý

Xuân ở Tràng An

“Xây” thành công từ những “viên gạch nhỏ”

Làm cho dân nghe, dân hiểu và dân thực hiện

Xử lý vi phạm BHXH- Chế tài đã đủ mạnh?

"Sắc xanh an sinh" trên từng ngõ phố

Giải pháp nào để hạn chế chậm, nợ BHXH?

Những tấm thẻ đong đầy yêu thương

Thực trạng tuân thủ pháp luật BHXH ở Việt Nam

Quy định tổng mức thanh toán: Đảm bảo quỹ BHYT được sử dụng hiệu quả

Ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHYT: Chủ động, từ sớm, từ xa…

Đưa VssID- BHXH số đến với đồng bào dân tộc thiểu số

Khi kỹ thuật số lên ngôi

Phát triển “hệ sinh thái số BHXH”: Hiệu quả toàn diện

Sức mạnh của truyền thông trên môi trường mạng

PortalCatRight

BHXH Việt Nam: 28 năm xây dựng và phát triển

BH thất nghiệp: "Bệ đỡ" của người lao động

Dấu ấn công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Tết ấm an sinh

Ngành BHXH Việt Nam triển khai Đề án 06: Kết quả nổi bật

190 DN đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện BHXH, BHYT được tôn vinh

Tìm hiểu sơ đồ phát triển “hệ sinh thái số” ngành BHXH Việt Nam

BHYT HSSV chăm lo sức khỏe thế hệ trẻ

Hiện đại hóa hoạt động giám định BHYT

Kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT 6 tháng đầu năm 2022

BHXH Việt Nam xây dựng nền tảng chuyển đổi số

Những thiệt thòi khi nhận BHXH một lần

Đảm bảo quyền lợi BHXH cho NLĐ giai đoạn 2016-2021

Trình tự, thủ tục để NLĐ nhận hỗ trợ tiền thuê nhà

Sự hài lòng của người dân, tổ chức và DN với ngành BHXH Việt Nam

Hiệu quả thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT

Bước đột phá phát triển BHXH tự nguyện

Dấu ấn tăng trưởng BHXH giai đoạn 2016-2021

Chế độ BHXH đối với NLĐ mắc Covid-19

Ngành BHXH Việt Nam tăng tốc phát triển BHXH, BHYT

BHYT đồng hành cùng HSSV

Ngành BHXH Việt Nam: Đồng hành, hỗ trợ NLĐ, DN vượt khó khăn dịch bệnh

10 sự kiện nổi bật năm 2021 của ngành BHXH Việt Nam

Quỹ BH thất nghiệp hỗ trợ kịp thời đến NLĐ và chủ SDLĐ

Trình tự thủ tục thực hiện hỗ trợ từ quỹ BH thất nghiệp

Những lưu ý để NLĐ nhận hỗ trợ từ quỹ BH thất nghiệp

Quy định mức hỗ trợ từ Quỹ BH thất nghiệp cho NLĐ và người SDLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

BHYT đồng hành cùng HSSV

Hỗ trợ NLĐ, DN với tinh thần khẩn trương, quyết liệt

Thủ tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

Tạo động lực, xung lực, cảm hứng để hoàn thành các mục tiêu Đại hội XIII của Đảng

Bùi Đức Hoàng- cán bộ BHXH trẻ tràn đầy nhiệt huyết

TP.Việt Trì (Phú Thọ): Phấn đấu trên 39.000 người tham gia BHYT hộ gia đình

Hà Nội: Xem xét miễn, giảm phí DVC nhằm khuyến khích người dân, DN tham gia

Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam không thuộc đối tượng tham gia BH thất nghiệp

Tuổi trẻ BHXH tỉnh Quảng Nam: Nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực trong Tháng Thanh niên

BHXH Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc tế về “Nền tảng số, dữ liệu số để thúc đẩy dịch vụ công trên môi trường số”

Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 4/2023

Hà Nội: Trên 192 tỷ đồng tặng quà cho người có công nhân dịp Ngày Thương binh, liệt sĩ

Bộ Công an khuyến cáo rủi ro khi xách hộ hàng hóa ở sân bay

Giới thiệu bộ tem “Phượng tím”

FAO và sáng kiến Thành phố xanh

BHXH tỉnh Trà Vinh được khen thưởng thành tích thực hiện Đề án 06/CP

TP.Đà Nẵng: Năm 2023, sẽ tổ chức 40 hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT

Âm nhạc và thể thao cùng được vinh danh trong Giải Cống hiến 2023

Bình Định: Đối thoại chính sách BHXH, BHYT với các DN ngành gỗ

Lưu ý khi dùng ICS trong điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính

Hải Dương: Đoàn viên thanh niên tích cực ra quân tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT

Khánh Hòa: Đoàn Thanh niên BHXH tỉnh- Đoàn Thanh niên Công an tỉnh phối hợp phát triển BHXH tự nguyện

Nghiên cứu, bổ sung quy định về cơ chế hỗ trợ DN gặp khó khăn ngoài giảm phí Công đoàn

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter