LoadFromCatche:0
PortalHeader
PortalNav
PortalView

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý tài chính, tài sản ngành BHXH Việt Nam

Shared facebook
Thứ Năm, ngày 04/05/2023 14:40

Để tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý tài chính, tài sản và nâng cao hiệu quả quản lý tài chính, tài sản, kế toán, Bí thư Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam yêu cầu toàn Ngành nâng cao nhận thức, chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương tài chính; phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Ngày 28/4, Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam ban hành Chỉ thị số 49/CT-BCSĐ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý tài chính, tài sản ngành BHXH Việt Nam. Theo nội dung Chỉ thị, thời gian qua, ngành BHXH Việt Nam luôn bám sát các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành ở Trung ương, cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc xây dựng, triển khai tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT với quan điểm xuyên suốt “lấy người dân, DN làm chủ thể, trung tâm phục vụ” và phương châm hành động trong toàn Ngành “đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả”.

Ngành BHXH Việt Nam đã triển khai đồng bộ các giải pháp tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, khai thác tối đa các nguồn lực sẵn có, nâng cao ý thức trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị; đảm bảo quản lý, sử dụng hiệu quả tài chính, tài sản. Đến nay, về cơ bản, công tác quản lý tài chính, tài sản trong Ngành đã dần đi vào nề nếp, hệ thống văn bản hướng dẫn được ban hành đầy đủ, đồng bộ, đảm bảo thực hiện thống nhất, phù hợp với thực tiễn...

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác quản lý tài chính, tài sản, kế toán tại một số đơn vị vẫn còn những sai sót chưa khắc phục triệt để. Theo đó, trong công tác dự toán (có lúc còn chậm so với quy định; dự toán cấp trên chưa phản ánh khoa học, đầy đủ dự báo phát sinh của các đơn vị cấp dưới; chưa thuyết minh rõ căn cứ, cơ sở xây dựng, nguyên nhân điều chỉnh tăng/giảm dự toán; dự toán lập có nội dung chưa sát với thực tế).

Trong việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí còn có hồ sơ chứng từ thanh quyết toán chưa đầy đủ, một số nội dung chi xác định chưa đúng nguồn kinh phí, mức chi chưa đảm bảo quy định; xây dựng kế hoạch mua sắm đầu năm (tài sản, hàng hóa, dịch vụ, vật tư, văn phòng phẩm) chưa sát thực tế và kinh phí được phân bổ; lựa chọn nhà thầu cung cấp còn sai sót về quy trình, hình thức, hồ sơ.

Bên cạnh đó, việc quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng vẫn còn tình trạng sử dụng chưa đúng mục đích, quản lý xe thiếu chặt chẽ, chưa thật sự tiết kiệm; sắp xếp, xử lý nhà, đất còn chậm, theo dõi, hạch toán tài sản cố định chưa kịp thời; một số khoản công nợ kéo dài qua nhiều năm; một số kết luận, kiến nghị của các cơ quan thanh tra, kiểm toán chưa được xử lý dứt điểm... 

Nguyên nhân chủ yếu do người đứng đầu (kể cả cấp phó của người đứng đầu) tại một số đơn vị quán triệt và triển khai chưa đầy đủ các văn bản của Nhà nước, hướng dẫn của BHXH Việt Nam về công tác quản lý tài chính, tài sản, kế toán; thiếu quyết liệt, còn thụ động trong chỉ đạo, điều hành; thiếu kiểm tra, đôn đốc đối với đơn vị cấp dưới. Năng lực, trình độ của cán bộ làm công tác kế toán của một số nơi còn hạn chế, có vị trí còn kiêm nhiệm với các công việc hành chính của đơn vị (đặc biệt là BHXH cấp huyện), cá biệt có nơi mắc sai phạm trong quản lý tài chính, tài sản đã kỷ luật cán bộ, thậm chí phải xử lý hình sự. 

Để tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý tài chính, tài sản và nâng cao hiệu quả quản lý tài chính, tài sản, kế toán, Bí thư Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam; Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (BHXH tỉnh); Giám đốc BHXH các quận, huyện, thị xã trực thuộc tỉnh (BHXH huyện) nâng cao nhận thức, thường xuyên quán triệt việc chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương tài chính, phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác quản lý, tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo, điều hành theo thẩm quyền.

Trong đó, tập trung chỉ đạo, khẩn trương rà soát các quy định, văn bản hiện hành liên quan đến công tác quản lý tài chính, tài sản, kế toán để sửa đổi, bổ sung theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo đồng bộ, thống nhất, phù hợp với thực tiễn, theo hướng tăng cường phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm, đi đôi với kiểm tra, giám sát, rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm, rõ kết quả; đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế những quy định không còn phù hợp, vướng mắc trong tổ chức thực hiện, làm thất thoát, lãng phí NSNN và các nguồn lực xã hội.

Các chủ tài khoản và kế toán trưởng các cấp thực hiện quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí và chi phí quản lý BHXH, BHYT và các quỹ cơ quan đảm bảo nguyên tắc đúng quy trình, quy định của pháp luật BHXH, BHYT, Luật Đấu thầu, Luật Kế toán và các luật, văn bản hướng dẫn có liên quan, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, công khai, minh bạch.

Nghiêm cấm để các khoản thu ngoài sổ sách kế toán; lập, phân bổ, giao dự toán đúng quy định, quy trình, sát với thực tiễn, triệt để tiết kiệm, chống lãng phí ngay từ khi xây dựng kế hoạch, lập dự toán đến khi triển khai phân bổ, quản lý, sử dụng kinh phí tạm ứng, cấp kinh phí, thanh quyết toán giữa cấp trên với cấp dưới, với cơ sở KCB đúng quy định; chỉ tiêu đúng mục đích, nội dung, tiêu chuẩn, định mức, đảm bảo hồ sơ, chứng từ hợp pháp, hợp lý và chỉ thực hiện khi đã được bố trí nguồn kinh phí, trong phạm vi dự toán được giao; quản lý chặt chẽ công nợ. 

Chấp hành nghiêm các quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, đảm bảo công khai minh bạch trong mua sắm, quản lý, khai thác, sử dụng và xử lý tài sản công. Tăng cường quản lý, sử dụng xe ô tô công đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích, đối tượng, tiêu chuẩn, định múc theo quy định. Đẩy nhanh tiến độ ra soát, sắp xếp lại, xử lý tài sản công, tập trung giải quyết ngay việc sắp xếp xử lý nhà, đất, tài sản ở các đơn vị sau sáp nhập, không để lãng phí, sai phạm, lấn chiếm, chuyển đổi, sử dụng sai mục đích. 

Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc công tác quản lý tài chính, tài sản, kế toán đối với các đơn vị cấp dưới trực thuộc; khen thưởng, động viên tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; xử lý nghiêm minh, kịp thời tập thể, cá nhân để xảy ra vi phạm theo quy định của pháp luật. Kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy kế toán theo hướng hoạt động hiệu quả, chuyên nghiệp. Chú trọng công tác đào tạo, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ về tài chính, tài sản, kế toán cho đội ngũ CCVC (đặc biệt là viên chức kế toán tại các đơn vị). Nâng cao trách nhiệm của kế toán trưởng trong quản lý, sử dụng tài sản, các nguồn kinh phí và công tác hạch toán kế toán. 

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính, kế toán ;đảm bảo xây dựng CSDL tập trung, liên thông, kết nối, chia sẻ dữ liệu nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính, tài sản, kế toán.

Bí thư Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam; cấp ủy Đảng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam; Giám đốc BHXH tỉnh và Giám đốc BHXH huyện chịu trách nhiệm quán triệt, phổ biến tới toàn thể CCVC, NLĐ và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Vụ Tài chính-Kế toán kiểm tra, đôn đốc và chủ trì hướng dẫn, giải quyết các khó khăn vướng mắc của các đơn vị trong quá trình thực hiện Chỉ thị. 

Hà HùngPortalCatRight

BHXH Việt Nam giao ban tháng 6/2023: Kiên định với mục tiêu năm 2023

Quốc hội thảo luận tại Hội trường về tình hình kinh tế-xã hội

Đoàn Thanh niên Cơ quan BHXH Việt Nam: Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ

Việt Nam- Lào: Đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực an sinh xã hội

Ngành BHXH Việt Nam: Nắm chắc, bám sát thực tiễn để có phản ứng kịp thời

Đối thoại chính sách BHXH, BHYT cho CNLĐ trong các KCN

Việc thành lập cơ quan thanh tra ở BHXH Việt Nam là cần thiết

Khảo sát, đánh giá về tình hình triển khai 2 nhóm TTHC liên thông điện tử

Vận dụng kinh nghiệm quốc tế mở rộng diện bao phủ BHXH tự nguyện

Tỉnh Quảng Ninh thu hút lao động tự do tham gia BHXH nhờ chính sách hỗ trợ

Linh hoạt các giải pháp phát triển BHXH, BHYT

Chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng “Nền tảng số, dữ liệu số để thúc đẩy DVC trên môi trường số"

Sơn La giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT năm 2023

Hội Báo toàn quốc 2023: Đoàn kết- Chuyên nghiệp- Văn hóa- Sáng tạo

“Đi trước, đón đầu” trong thực hiện nhiệm vụ

Bộ Y tế và BHXH Việt Nam: Mục tiêu chung là đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT

Triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện tốt công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Hướng dẫn đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trực tuyến trên Cổng DVC Quốc gia

Hướng dẫn đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trực tuyến trên Cổng DVC BHXH Việt Nam

Khẩn trương, nghiêm túc triển khai toàn diện các mặt công tác

Quy chế phối hợp giữa BHXH Việt Nam và Trung ương Đoàn góp phần đẩy nhanh mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân

Ngành BHXH Việt Nam: Tiếp tục lan toả thông điệp nhân văn

Ngành BHXH Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2023: Sẵn sàng "vượt sóng"

BHXH Việt Nam nỗ lực- đoàn kết- sáng tạo hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022

Những nỗ lực được ghi nhận

Tiếp tục lan tỏa chương trình “Tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn”

Mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT, bảo đảm vững an sinh xã hội

"Tết ấm đến với bệnh nhân BHYT" và tinh thần phục vụ của ngành BHXH Việt Nam

Sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ để về đích

BHXH tỉnh Lâm Đồng nỗ lực đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT

PortalCatRight

Giải pháp chuyển đổi số trong hoạt động giám định BHYT

Những sáng kiến đem BHXH, BHYT đến cho phụ nữ nghèo

Nỗi lo người cao tuổi “2 không”

Vai trò và thực trạng của chế độ trợ cấp thai sản ở Việt Nam

Những điểm mới trong dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Càng rõ ý nghĩa, càng yêu nghề…

Thực hiện chính sách BHXH, BHYT: Thay đổi từ nhận thức

Duyên nghề

Chuyện ở Cần Giờ

“Tăng lượng, đổi chất” tổ chức dịch vụ thu

Niềm vui của người “ngoại đạo”

Phát triển thị trường lao động: Cần linh hoạt và bền vững

Chuyện “đảng viên đi trước”

“Đoàn kết là điểm mẹ...”

Khi BHXH, BHYT được nghệ thuật hóa

"Trái ngọt" đầu mùa

Sắc xuân ở Linh Thông

Tủa Chùa- một tình yêu

BHXH TP. Hà Nội: Tự tin bước vào năm mới

Thêm những điểm tựa

Đến với dân, dân thương, dân quý

Xuân ở Tràng An

“Xây” thành công từ những “viên gạch nhỏ”

Làm cho dân nghe, dân hiểu và dân thực hiện

Xử lý vi phạm BHXH- Chế tài đã đủ mạnh?

"Sắc xanh an sinh" trên từng ngõ phố

Giải pháp nào để hạn chế chậm, nợ BHXH?

Những tấm thẻ đong đầy yêu thương

Thực trạng tuân thủ pháp luật BHXH ở Việt Nam

Quy định tổng mức thanh toán: Đảm bảo quỹ BHYT được sử dụng hiệu quả

PortalCatRight

Quyền lợi BHXH của người dân luôn được đảm bảo

Hướng dẫn thay thế thẻ BHYT giấy trong KCB

Chính sách BHYT phát huy giá trị thiết thực

Nỗ lực thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Đẩy mạnh cải cách TTHC, chuyển đổi số Ngành BHXH Việt Nam

Thi đua đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID năm 2023

Hướng dẫn đóng, nộp BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Vai trò quan trọng của quỹ BH TNLĐ-BNN

Giá trị của lương hưu BHXH với người cao tuổi

Vai trò quan trọng của CSDL quốc gia về bảo hiểm

Tăng các mức hưởng BHXH, BHYT từ ngày 1/7/2023

Lợi ích thiết thực khi tham gia BHXH tự nguyện

Thúc đẩy các DVC trực tuyến lĩnh vực BHXH, BHYT

Đồng hành cùng BHXH vì một cuộc sống chất lượng hơn

Chủ động kiểm soát chi phí KCB BHYT

Hiệu quả thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT

NLĐ thiệt thòi khi nhận BHXH một lần

Hướng dẫn cấp lại thẻ BHYT qua ứng dụng VssID-BHXH số

Nâng cao hiệu quả truyền thông BHXH, BHYT

Kết quả chủ yếu thực hiện BHXH, BHYT quý I/2023

BHXH Việt Nam: 28 năm xây dựng và phát triển

BH thất nghiệp: "Bệ đỡ" của người lao động

Dấu ấn công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Tết ấm an sinh

Ngành BHXH Việt Nam triển khai Đề án 06: Kết quả nổi bật

190 DN đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện BHXH, BHYT được tôn vinh

Tìm hiểu sơ đồ phát triển “hệ sinh thái số” ngành BHXH Việt Nam

BHYT HSSV chăm lo sức khỏe thế hệ trẻ

Hiện đại hóa hoạt động giám định BHYT

Kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT 6 tháng đầu năm 2022

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

Khám xét hàng loạt phòng khám liên quan đến bán Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

ĐBQH Hoàng Đức Thắng: Cần tháo gỡ “điểm nghẽn” cho chủ hộ kinh doanh cá thể tham gia BHXH bắt buộc

Đề nghị tăng cường thanh tra, kiểm tra việc tổ chức KCB BHYT đối với các cơ sở KCB

Nỗ lực thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Ngăn ngừa chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT: Nhiều giải pháp hiệu quả

Chính sách BHYT phát huy giá trị thiết thực

Vụ cấp khống GCN nghỉ việc hưởng BHXH ở Đồng Nai: Đã thu hồi về quỹ BHXH hơn 7,2 tỷ đồng

BHXH tỉnh Khánh Hòa được Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng về thành tích thực hiện Đề án 06

Tiến tới BHXH toàn dân từ bài học kinh nghiệm BHYT toàn dân

Quốc hội thảo luận tại Hội trường về tình hình kinh tế-xã hội

Ngành BHXH Việt Nam kiên định với mục tiêu đặt ra trong năm 2023

Quyền và lợi ích của NLĐ luôn được đặt lên hàng đầu

Nhiều ĐBQH quan tâm đến chính sách BHXH, BHYT

BHXH Việt Nam cung cấp thông tin định kỳ về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp

Ngành BHXH Việt Nam: Những nỗ lực không ngừng nghỉ

Bà Bùi Thúy Mai giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý đầu tư quỹ

Đẩy mạnh cải cách TTHC, chuyển đổi số Ngành BHXH Việt Nam

Tăng lương là đầu tư cho con người, đầu tư cho tương lai

Quyền lợi BHXH của người dân luôn được đảm bảo

Tạm giữ 18 người liên quan các phòng khám ở Đồng Nai bán GCN nghỉ việc hưởng BHXH

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter